Flere søkemuligheter

Bokvalitet til en billig penge

  Sist oppdatert 23.08.2016

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille studentboliger til 195 studenter ved Øvre Sund i Drammen. Prosjektets formål er å tilby studenter attraktive og byintegrerte boliger med en høy miljøprofil.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2011 - 2017
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av prosjektet er å styrke Drammen som en attraktiv studentby, og bidra til en bærekraftig byutvikling, samt videreutvikle Øvre Sund som en attraktiv og levende bydel. Ambisjonen er å utvikle et innovativt forbildeprosjekt for fremtidsrettede, bærekraftige og attraktive studentboliger i by. Studentboligene skal bli et samlingspunkt og en ressurs for bydelen, og skape større aktivitet i området.

Området ligger på Bragernessiden av Drammenselven i gangavstand fra Drammen sentrum, Papirbredden Kunnskapspark og høyskoletilbud. Det er grønne lunger og områder for lek og rekreasjon i nærheten. Studentboligene er fordelt på to 3 og 4 etasjers bygg. Kommunal gang- og sykkelvei går gjennom området og prosjektets mål er å bli et sykkelvennlig utbyggingsprosjekt. Ved å maksimere sambruk av arealer og fasiliteter skal prosjektet bidra til klimagassreduksjon og økt bokvalitet for studenter.

Drammen er en gammel trelastby og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon og miljø med trehusbebyggelse. Et studentboligprosjekt i tre passer derfor inn i stedets karakter og tre skal brukes som hovedmateriale både i bærekonstruksjon og overflater. Prosjektet er etter byggherres ønske prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre. Konstruksjoner under bakken utføres i betong, fortrinnsvis lavkarbonbetong. Prosjektet har som ambisjon å bidra til kompetanseutvikling i byggebransjen innen bruk av tremateriale i moderne bygg i urbane omgivelser og er del av Innovasjon Norges satsning Tre og By. Eksponert massivtrehimling gir positiv fuktregulering og akustikk i hyblene, samtidig som det også er gode løsninger for skjult elektrisk anlegg i massivtre-elementer. Det er utredet en egen elementstudie for de ulike bygningsdelenes C02-belastning.

Prosessen

Det ble gjennomført et parallelloppdrag for å innhente kvalifiserte løsningsforslag til et helhetlig miljø- og byintegrert konsept. Formulering av parallelloppdragets premisser og mål, samt den etterfølgende vurdering og valg av løsningskonsept, ble gjennomført i et tett samarbeid mellom studentsamskipnaden og Drammen kommune. Dette la et godt grunnlag og en felles plattform for den videre prosjektutviklingen. Rodeo arkitekter vant parallelloppdraget og har utviklet skisseprosjektet.

Det ble gjennomført workshops og en rekke møter med interessenter og ressurspersoner for å utvikle, konkretisere og forankre prosjektets miljømål- og tiltak. Det var en tett dialog med ansvarlig for Drammen kommunes sykkelstrategi, slik at sykkelsatsingen i kommunen og i studentboligprosjektet kunne koordineres og synergieffekter utnyttes.

Av økonomiske grunner måtte prosjektets størrelse reduseres og i anbudsfasen valgte byggherren å samarbeide med Veidekke som hovedentreprenør og Code Arkitekter for realiseringen av prosjektet.

Økonomi og finansiering

Skisseprosjektet hadde en ca. kvadratmeterpris på 12 440 NOK/m2 (inkl. mva).
Det er mottatt tilsagn om statstilskudd for 40 av de 250 studentboligene i 2013 og 50 i 2014. Kontrakt med Veidekke om oppføring av studentboligene ble tegnet sommeren 2016 og var på 119 MNOK eksl. mva.

Bymiljø og arkitektur

Drammen er en gammel trelastby, og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon med trehusbebyggelse. Studentboligprosjektet ble prosjektert med massivtre og bruk av tre på synlige overflater både på fasader og innendørs. Bruk av tre i prosjektet skal bidra til at det er tilpasset stedets karakter og viderefører tradisjonell materialbruk i en moderne variant.

Studentboligene og bomiljøet rundt skal være en sosial arena som bidrar til integrering og kontakt. Den sosiale arenaen skal også inkludere beboere i bydelen og byen for øvrig, slik at det ikke vil etableres en ’studentghetto’. Intensjonen har vært å ”avinstitusjonalisere” studentboligene og skape møteplasser i bydelen. Av økonomiske årsaker har flere av tiltakene i skisseprosjektet måttet utgå.

Tre som en del av omgivelsene
Når vi tegner nye byggeprosjekter vil vi alltid tenke at byggene skal kunne bli en naturlig del av omgivelsene og gi noe tilbake til stedet der det føres opp. I denne sammenheng er vi en del av den gamle trehusbebyggelsen i Drammen og det var naturlig å tenke hvordan prosjektet kan bidra til å berike dette bildet, både i form og materialbruk, men vel så viktig med aktive fasader som gjør at dette bygningsmiljøet blir mer levende enn slik det er i dag. Massivtre er også et godt egnet materiale for studentboliger. Det tåler en støyt og man vil se en annen type og kanskje mer naturlig slitasje enn tradisjonelt byggeri. Gipsvegger med hull i er aldri noe særlig OK for bokvaliteten. En solid trevegg som har vært ute en vinternatt kan på sitt beste være en god historiefortelling. I dag mener jeg utbyggere ofte er altfor redde for å velge tre i mer urbane situasjoner. For det første kan man legge andre materialer i de mer utsatte fasadene langs bakken og for det andre så har vedlikehold alltid vært en naturlig del av norsk byggeri. Man må bare ta det med seg i regnestykket. Forteller Henning Sunde, i Rodeo Arkitekter AS, som var arkitekt i skisseprosjektet.

Transport

Prosjektet har hatt ett hovedfokus på sykkel og det var ønskelig å kombinere fysiske sykkelfasiliteter med adferds- og holdningsskapende aktiviteter. Sykkelfasilitetene skulle være gode, og antall bilparkeringsplasser skulle begrenses.

M transport I øvre sund diagram by

Energi

Det er arbeidet med et helhetlig energikonsept for Øvre Sund-prosjektet, der samspillet mellom energibehov, energiforsyning og brukeratferd ble sett i sammenheng. Passivhusstandard for studentboligene er lagt til grunn. Muligheten for å etablere et lokalt geovarmeanlegg med varmepumper er utredet. Energiforsyningen har blitt sett i sammenheng med bygnings-, ventilasjons- og oppvarmingsløsninger.

Materialer

Studentboligene er prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre.
Det ble utredet to prinsipper for innervegger, yttervegger og dekker, som ble lagt til grunn for en elementstudie. Dette ble gjort for å sammenligne ulike konstruksjoners CO2 belastning. De to konstruksjonene var:

1) Hovedkonstruksjon i massivtre, bærende innervegger, yttervegger og dekker. Brann- og lydkrav løst med påforinger i form av standard gipsvegger der det ville være nødvendig.?

2) Hovedbærekonstruksjon av stål og hulldekker. Innvendige skillevegger i gips, og yttervegg standard trestenderkonstruksjon.

Beregningene viste at massivtrekonstruksjonen var en klar vinner. CO2 –belastning var 22,8 CO2/m3 sammenlignet med 29,2 CO2/m3 for konstruksjon i stål og betong.
Massivtre vil i tillegg ha en positiv effekt for fuktregulering og akustikk i boarealene, der hvor massivtre er eksponert i himling/vegger. Bindingen av CO2 i tre er ikke inkludert i regnskapet.

Øvre Sund studentboliger inngikk i et forskningsprosjekt, "helTREnkelt", med fokus på bruk av treets hygrotermiske egenskaper for å redusere behov for energiforbruk til varme, kjøling og ventilasjon. Prosjektet var et samarbeid mellom Sibu, Asplan Viak, Treteknisk, Gaia Lista, Silvinova og Hunton.

Øvre Sund 2015 3 edit.jpg

AREAL OG VOLUM

Antall beboere/brukere: 195

ENERGI

Energikilder: Varmepumpe vann-vann (lokalt geovarmeanlegg planlegges. Energi til oppvarming og varmtvann.), Fjern-/nærvarmeanlegg (Varmenergi fra fjernvarmeanlegg kan brukes som back-up ved spissplast o.l. Energi til oppvarming og varmtvann.)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser:
0,2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:
1 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 119 MNOK
Prosjektstøtte Enova: 100000 kr
Prosjektstøtte Innovasjon Norge: 83000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Øvre Storgate
Sted/bydel: Øvre Sund
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2011 - 2017
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Barnehager , Byrom, gater, torg
Forskriftsnivå: TEK-10
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Tre og by
Konkurranseform: Paralelloppdrag
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Veidekke entreprenør AS
Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør AS
Byggeledelse: Veidekke entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.

Dette innholdet er en del av Tre og by

TOB_H