Flere søkemuligheter

Kontor- og undervisningslokaler med passivhusstandard

  Sist oppdatert 03.07.2020

Papirbredden kunnskapspark er den sentrale møteplassen for Drammen som kunnskapsregion. Papirbredden 2 og 3 er bygget etter passivhusstandard og oppnår energiklasse A.

Korte fakta

  • Arkitekt: LPO arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2015
  • Arealforbruk: 8536 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 413 studenter, 240 årsverk.
    19 000 m² BRA (inkl fremtidige byggetrinn)
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)
  • Kostnader: Prosjektstøtte Enova: Ca. 3,4 MNOK.
  • Utmerkelser: Årets bygg

Prosjektbeskrivelse

Papirbredden 3 er det tredje og siste byggetrinnet i Papirbredden kunnskapspark. Bygget er på cirka 11 500 m² og ble ferdigstilt i 2015. Papirbredden 3 viderefører det høye ambisjonsnivået fra Papirbredden 2, men med ytterligere forbedringer som eliminering av mekanisk komfortkjøling, økt tilslag på betong, sedumtak og lavere energiforbruk.

Papirbredden 2 og 3 bygges etter passivhusstandard og oppnår energiklasse A.
Tilretteleggingen for sykkelparkering er meget god og det etableres et eget sykkelverksted med sykkelvask.

Prosess

Papirbredden Eiendom engasjerte LPO arkitekter for å utarbeide konsept, skisseprosjekt, program og funksjonsbeskrivelse. Prosjektet er en del av prosjektkonkurransen som ble avholdt i 2005, hvor LPO gikk av med seieren med prosjektet ”Drammen United”.
Papirbredden er en konkret oppfølging av miljøstrategien til Drammen kommune og Entra. Prosjektet startet våren 2010. En miljøkoordinator har fulgt opp arbeidet for å oppnå miljømålene gjennom hele prosessen.

FutureBuilt-kravene ble løpende fulgt opp i prosjekteringen, og er også tatt hensyn til i kontrahering av totalentreprenør. Tilsvarende krav ble innarbeidet i tilbudsunderlag til tekniske entreprenører, for å sikre at alle parter støtter opp om målsettingene. IFC-modeller (BIM) er benyttet i prosjektutviklingen.
Driftspersonell er trukket inn i prosjekteringen og i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for tekniske entreprenører. Det er satt et tidlig fokus på FDV-dokumentasjon i prosjektet.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått 3,4 millioner kroner i støtte av Enova. 

Bymiljø og arkitektur

Papirbredden 2 og 3  er en videreutvikling av prosjektet ”Kunnskapsparken – Drammen” vunnet av LPO arkitekter i samarbeid med landskapsarkitekt Kristine Jensen Tegnestue (2005). Kvaliteter og det overordnende konseptet fra dette prosjektet er videreført og godt forplantet i prosjektet. Dette omhandler uteområder (”Den blå plass"), materialbruk og bystruktur. Prosjektet er utviklet ved aktiv bruk av 3D-modell som verktøy for å utarbeide alternative beslutningsunderlag, og det har vært løpende kontakt med Drammen byplankontor vedrørende tilpassing til eksisterende bystruktur og områdets estetiske identitet.
Prosjektet er gitt en transparent karakter på bakkeplan for å åpne kvartalet og skape aktivitet i området. Flere innganger til anlegget skaper fleksibilitet i bysituasjonen. Det gir også rom for framtidig funksjonsendring uten store behov for ombygging og tilpassing.
Bygg og uteområder er planlagt etter lover og forskrifter for universell utforming. Svaksynte og hørselshemmede er viet særlig oppmerksomhet, og "Bygg for alle" BE/Husbanken er lagt til grunn som veileder for utformingen.

Klimagassutslipp

Papirbredden 2 og 3 er prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Papirbredden 2

  Referanseprosjekt  Prosjektert  Som bygget  I drift       
Materialbruk  22  13  10  10
Stasjonær energi      19    7    7    9
Transport  19  17  18  18

 

Papirbredden 3

   Referanseprosjekt  Prosjektert  Som bygget  I drift     
Materialbruk    6,7  4,2    4,2  4,2
Stasjonær energi       14,2  5,7    5,7  6,1
Transport   28,8  21,9   34,3
34,3


For Papirbredden 2 er det utarbeidet klimagassregnskap for fasene «prosjektert», «som bygget» og «i drift». For energi og transport i drift er det brukt klimagassregnskap.no, versjon 2 og 3, men alle beregningene er oppdatert til versjon 3. Referansen for energi forholder seg til TEK07. Det er oppnådd en total reduksjon av CO2 utslipp på 39 prosent for prosjektet « i drift» i sammenligning med et referansebygg. Reduksjonen fordeler seg igjen med 55 prosent for materialer, 54 prosent for energiforbruk og 6 prosent for transport.

For Papirbredden 3 er det utarbeidet klimagassregnskap for fasene «prosjektert» og «som bygget» og endelig rapport med fasen «i drift» vil foreligge i løpet av 2019.

* Et referansebygg er en bygning av samme størrelse i m² BRA og med de samme funksjonene som det prosjekterte. Referansebygget har en geometri som en skoeske, et romprogram tilpasset bygningskategori, standard materialvalg basert på erfaringer av hva som er de “vanligste” materialtypene i de ulike byggkategoriene, en teknisk kvalitet som tilfredsstiller forskriftskravene og er lokalisert som et gjennomsnitt av det relevante bo-  og arbeidsmarkedet.

Areal og transport

Papirbredden 2 og 3 ligger cirka 600 meter fra Drammen jernbanestasjon med hyppige togavganger mot Oslo, Kongsberg og Vestfold. Drammen busstasjon ligger cirka 400 meter fra prosjektområdet, med både lokale og regionale ruter. Det er også en lokal bussrute med avganger hver halvtime i rushtiden som har holdeplass like ved Papirbredden.

Papirbredden 2 og 3 ligger inntil hovednettet for sykkel i Drammen, som er under utbygging. Det er etablert et stativ for bysykler på tilliggende Grønland Torg. Det er 460 parkeringsplasser for sykkel, med mulighet for å utvide til 760 plasser ved behov. Mellom jernbanestasjonen, busstasjonen og Papirbredden er det en direkte og trafikksikker gang- og sykkelvei. Gangbroen Ypsilon forbinder prosjektområdet med nordsiden av elven.

Lokalisering og lokale transportløsninger gir gode forutsetninger for å redusere parkeringsdekningen under kommunens parkeringsnorm. Papirbredden 2 har kun etablert 190 parkeringsplasser for bil, som er lavere enn parkeringsvedtektene som anbefaler 430 plasser. Ved behandling av rammesøknad for Papirbredden 2 har Drammen kommune stilt krav om mobilitetsplan for å gi dispensasjon fra kommunens parkeringsvedtekter. Mobilitetsplan er utarbeidet.

Papirbredden 3 har eget sykkelverksted med sykkelvask.

Energi

Papirbredden 2 og 3 er prosjektert og oppført etter Passivhusstandard iht Sintef prosjektrapport 42 "Kriterier for lavenergi og passivhus - yrkesbygg" 2009.

For Papirbredden 2 er netto energibehov er beregnet til 70 kWh/m² år og levert energi til 58 kWh/m² år (passivhusevaluering).
Passive energitiltak knyttet til utforming av bygningskroppen er vektlagt i utformingen. Det er valgt gode isolasjonstykkelser i vegg, gulv og tak (0,15/ 0,13/ 0,15 W/m² K). Vinduer er levert med U-verdi 0,8 W/m² K. Normalisert kuldebroverdi er redusert til 0,03 W/m² K. Løsninger og utførelse knyttet til tetting av bygget er vektlagt gjennom hele byggeprosessen, og entreprenørene har gjennomført kurs i utførelse av passivhus. Energiberegningene legger til grunn et lekkasjetall på maks. 0,6 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell. Tetthetsmåling er utført ved ferdigstillelse.

Luftbehandlingsanlegget leveres med meget gode varmegjenvinnere (83% årsmidlere temperatur-virkningsgrad). Det er etablert SD-anlegg for styring og oppfølging av energibruk i bygget, og dagslys- og tilstedeværelsessensorer benyttes i oppholdsarealer.

Varmeforsyning er en kombinasjon av vann fra geoenergibrønner i Papirbredden 2 og fjernvarme fra nettet. Kjølemedier i varmepumpemaskineri er miljøvennlige. Kondensatorvarme fra kjølemaskin (kjøling server-/ datarom) føres tilbake til energibrønnene.

Erfaringer fra Papirbredden 2 er blitt optimalisert ved bygging av Papirbredden 3.

Konstruksjoner og materialbruk

FutureBuilts krav om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer har ført til et kontinuerlig fokus på materialbruk i prosjektet. Det er utarbeidet et system for oppfølging av materialvalg med vektlegging av åtte materialer: Betong, stål, innvendige plater, innvendig maling, himlingsplater, utvendig kledning, gulvbelegg og isolasjon. I tillegg har det vært et fokus på substitusjon og enkeltprodukter med tanke på innhold av helse og miljøskadelige stoffer – for eksempel bromerte flammehemmere i isolasjonsprodukter.

En overordnet målsetting i detaljprosjektet har vært å redusere betong, armering og stålkonstruksjoner til et minimum. Dette har blant annet resultert i en optimalisering av spennlengder med et bortfall av to akser, som ga en besparelse på ca. 100 betongsøyler. Det er valgt HD-elementer for dekker over kjelleretasjer som førte til en reduksjon av betong og armering.
Det er fokusert på optimalisering av materialbruk gjennom prefabrikasjon og bevisste valg i prosjekteringsfasen. kildesortering

En fornuftig avfallshåndtering i byggefasen førte til reduksjon av klimagassutslipp. Entreprenør har utarbeidet en avfallsplan med mål om 90 prosent kildesortering, og avfallsreduserende tiltak har vært tema i oppstartsmøter med underentreprenører.

Avfallshåndtering

En fornuftig avfallshåndtering i byggefasen førte til reduksjon av klimagassutslipp. Entreprenør har utarbeidet en avfallsplan med mål om 90% kildesortering, og avfallsreduserende tiltak har vært tema i oppstartsmøter med underentreprenører.

Universell utforming

For å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle, følger bygget prinsippene for universiell utforming. Knotter på bakken og i gulvet, såkalte ledelinjer, er ett av tiltakene for å gjøre bygget tilgjengelig også for blinde og svaksynte. Alle auditoriene er dessuten utstyrt med teleslynger. Speil i heisen gjør det enklere for rullestolbrukere å rygge ut og inn. En innebygget talefunksjon i heisen forteller blinde og svaksynte hvilken etasje heisen stopper i.


AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 8536 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 413 studenter, 240 årsverk.
19 000 m² BRA (inkl fremtidige byggetrinn)
Oppvarmet bruksareal: 8536 m²
Antall beboere/brukere: 653
Glassandel av bruksareal: 18,6 %

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 19 7 7 9
Materialbruk 22 13 10 10
Transport 19 17 18 18
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
www.klimagassregnskap.no versjon 3, ZEB-faktor, excel regneark

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 70 kWh/m² år. Levert energi: 58 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Fjern-/nærvarmeanlegg, Elektrokjel for vannbåren varme
Beregnet netto energibehov:
70 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
58 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3701

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 9,4 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5,4 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 9 kWh/m²/år
Pumper: 2,6 kWh/m²/år
Belysning: 15,7 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 18,8 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 4,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,15 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser: 18,7 (pr. 1000 m²)
0,24 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 87,8 (pr. 1000 m²)
1,14 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektstøtte Enova: Ca. 3,4 MNOK.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2010 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Universitet/ høyskolebygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Utmerkelser: Årets bygg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Papirbredden Eiendom AS
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): OEC Consulting AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | EM teknikk AS (RIV) | ECT AS (RIE) | Neas Consulting (RIBr)
Hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa