Parallelloppdrag Regjeringskvartalet. Foto: Helge Høifødt.

Parallelloppdrag Regjeringskvartalet kunngjort

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 29.09.2014
Statsbygg har i dag kunngjort invitasjon til åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Det tas sikte på at fire til syv team skal velges ut og hver bli honorert med 1,2 mill. NOK + mva. Anbudsfrist er 4. november 2014 kl. 12.00.

Det presiseres fra Statsbyggs side at dette er et rent parallelloppdrag, uten avsluttende rangering eller kåring av vinner, og det tildeles intet oppdrag i ettertid. Det er ikke en konkurranse, men en honorert, dynamisk idéutviklingsprosess.  De utvalgte må være innstilt på å delta i en åpen prosess, der man fremlegger og drøfter sine ideer og faglige innspill underveis i samspill med de øvrige teamene og oppdragsgiver. Statsbygg vil i ettertid ha bruksrett til alt materiale og alle ideer som fremkommer gjennom prosessen, som grunnlag for sitt videre arbeide med å utarbeide en statlig reguleringsplan for området. 

Den innledende anbudskonkurranse er kun kompetanse- og erfaringsbasert, idet prismomentet ikke er tilstede. Honoraret på 1,2 mill. NOK mva er jo gitt av Statsbygg på forhånd. Det er satt opp relativt høye kvalifikasjonskrav i konkurransen, idet det forutsettes at teamene skal kunne dokumentere erfaring fra tre nyere referanseprosjekter, som alle skal ha særlig relevans for den aktuelle oppgave og dreie seg om ”tilrettelegging for en utbygging på mer enn 75.000 m2 i en eksisterende bystruktur sentralt i en større by”.  Tildelingskriteriene dreier seg om to forhold som er likt vektet, nemlig Kompetanse hos fire nøkkelpersoner og Oppgaveforståelse, som her dreier seg om teamsammensetning, arbeidsmetodikk og beskrivelse av oppdragets utfordringer.

Parallelloppdragets innhold er nøye beskrevet. Det er en omfattende oppgave som skal løses. Det er åpenbart at dette påkaller tung, tverrfaglig kompetanse. Det er imidlertid interessant at Statsbygg synes å ha imøtekommet NALs innspill om å åpne for deltakelse av også yngre, mindre erfarne yrkesutøvere.   Disse vil neppe nå opp i konkurransen om de ønsker å delta alene, men som deltakere  i  team med andre vil de være høyst aktuelle.  Det heter eksempelvis i dokumentet at man under Oppgaveforståelse skal redegjøre for ”Hvordan kan teamet berikes ved at medlemmer har ulik erfaring og alder?”.       

Fremdriftsplan for prosessen legger opp til at oppstartseminar for de utvalgte teamene foregår 7. januar 2015. Det avholdes så midtveisseminar 10. februar og avsluttende seminar 11. mars, med endelig innlevering av materialet 14 dager senere. En utstilling av materialet tenkes åpnet 10. april 2015.

Konkurransen kunngjøres overfor hele det europeiske marked, med anledning for alle kvalifiserte utøvere til å gi tilbud. Det presiseres imidlertid at prosessen og innlevert materiale skal være på norsk.  Det stilles ingen spesifikke krav til hvilke fagområder teamene skal bestå av, det sies kun at teamene skal inneha ”nødvendig kompetanse på relevante fagområder”, og at man skal begrunne hvordan teamene er satt sammen for å kunne løse oppgaven på best mulig måte.