Flere søkemuligheter

Pilotprosjekt Byomforming Skien, Landmannstorget - Kverndalen

  Sist oppdatert 03.11.2011

Skien har, som én av seks byer, deltatt i Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling under temaet Byomforming. Pilotprosjektet har tatt utgangspunkt i konkrete områder som er under omforming i byene, og spesielt sett på erfaringer med offentlig-privat samarbeid i omformingsprosessene. Hovedutfordringen for en bærekraftig byutvikling i Skien har vært å styrke miljøvennlig transport og byens kvaliteter. Hovedvekten av arbeidet har ligget på utvikling av Landmannskvartalet og kvartalene opp mot Kverndalssenteret.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006

Visjoner og strategier
Landmannskvartalet - Kverndalen er tre kvartaler i Skien sentrum, som har ligget som rester av tidligere bebyggelse i lang tid. Ett av kvartalene, selve Landmannstorget, inneholder Skiens kollektivknutepunkt. De to andre kvartalene framstår i dag som bakgårder. Området har vært en planmessig utfordring i en årrekke. Det har hatt lite vegetasjon og vært belastet med mye trafikk og gateparkering. Det har lenge vært et ønske å integrere kvartalene i framtidig byutvikling, og å transformere kvartalene til moderne bolig- og forretningskvartaler. Da Skien kommune besluttet å satse på området i 2001, var ambisjonene høye. Bydelen skulle bli en aktiv del av Skien og utvikle funksjoner byen trenger både som kommunesenter og som "fylkeshovedstad". Gjennom sitt innhold skulle den også bidra til en vitalisering av sentrum for øvrig. I tillegg ble følgende mål lagt som føringer for utviklingsarbeidet:

  • Et sentrum tilpasset næringsvirksomhet og forretning
  • Boliger integrert i komplekset
  • Knutepunkt for kollektivtransport, i framtiden både jernbane og buss
  • Integrering av kulturelle aktiviteter

Organisering
Skien kommune besluttet å gjennomføre en prosjektkonkurranse for området. Ved utlysningen av konkurransen ble gjennomføringsaspektet vektlagt; utvikler skulle være en sentral aktør i de konkurrerende team. I prosessen ble det understreket at samarbeidet mellom offentlige og private parter var essensielt for å få realisert en utbygging i området. Prosjektet "Absolut Skien", laget av en konsulentgruppe for Prosjektfinans (Byggholt as), ble enstemmig kåret til vinner. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Skien kommune og Prosjektfinans, hvor kommunen forpliktet seg til å støtte prosjektet på en rekke måter. Det ble lagt opp til jevnlige kontaktmøter og kommunen utarbeidet et planprogram som behandlet trafikale løsninger, funksjoner, fysisk kvalitet, forholdet til private grunneiere, utbyggingsetapper, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Planprogrammet dannet videre grunnlaget for utarbeidelse av en reguleringsplan for kvartalene. Etter en del diskusjon, spesielt om trafikkløsningen, ble planen vedtatt og partene satte seg ned for å utforme utbyggingsavtalen.

Status og videre arbeid
Skien kommune ønsket å trekke utbygger med fra start for å sikre seg forutsigbarhet med hensyn til gjennomføring av prosjektet på Landmannstorget. Likevel har utviklingsarbeidet stagnert etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Omformingen av torget stanset fordi den, i følge utbygger, "ikke var i samsvar med markedet". Det er særlig to sider ved prosjektet investor etter hvert stilte seg skeptisk til; den første var parkeringsordningen. Prosjektet forutsatte parkering i fjellet ved siden av torget, mens utbyggerne ønsket parkering under selve bebyggelsen, med kortere avstand mellom parkering og sentrumsfunksjon. Den andre siden var utformingen av bebyggelsen. Her mente utbyggeren at volumene var for små og for oppstykket til at store aktører ville være interessert i å etablere seg. Et siste uavklart spørsmål var plassering  og utforming av kollektivterminalen, skepsisen ble her rettet mot gateterminal.
Dersom en skal komme videre i prosjektet, virker det som om essensielle deler av konseptet må endres. En må, med andre ord, gå helt tilbake til grunnlaget for konkurransen. I et kontaktutvalgsmøte mellom kommune og utbygger sist i 2006, ble følgende problemstillinger for avklaring formulert:

  • Behov for offentlige og private parkeringsplasser
  • Fjellanlegg kontra parkering under bakken
  • Lokalisering av kollektivterminal
  • Rekkefølgekrav ved endret utbyggingsrekkefølge

Kommunens planleggere oppsummerte at byen har manglet en visjon og en offentlig debatt, og at detaljfokuset har vært for stort. I det videre arbeidet uttrykte kommunen et håp om større engasjement fra innbyggerne om de viktige valgene i byens utvikling.
Kommunen har i 2007 varslet oppstart for endring av reguleringsplanen. Den innebærer at parkeringen kan legges under bakkenivå i kvartalet.

Skien ByomformingENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Skien
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Hovedrapport: Pilotarbeid for miljøvennlige byer (MD 2007)
Temarapport: Byomforming (MD 2007)

VEDLEGG