Flere søkemuligheter

Pilotprosjekt Miljøvennlige arbeidsreiser, SMART Steinkjer

  Sist oppdatert 03.11.2011

Steinkjer har, som én av fire byer eller områder, deltatt i Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling under temaet Miljøvennlige arbeidsreiser. Prosjektarbeidet er gitt navnet SMART (Sunne, Miljøvennlige Arbeids- og Tjenestereiser). Samarbeidet har spesielt sett på mobilitetsstyring, altså hvordan bedrifter i samarbeid med offentlige myndigheter kan finne miljøvennlige løsninger på de ansattes transportbehov. I Steinkjer har pilotprosjektet konsentrert seg om reduksjon av bilbruk gjennom en økning av antall kollektivreiser, så vel som sykkelreiser.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006

Visjoner og strategier
De fleste arbeidsplasser i Steinkjer tilbyr gratis parkeringsplasser til sine ansatte, det drives ingen kampanjer for å redusere bilbruken. Dagens busstilbud blir lite benyttet. Tre av fire ansatte på Statens hus bruker privatbil som transportmiddel og bare 10% tar bussen, selv om vinteren. Pilotprosjektets mål var å øke antall sykkelreiser med 25% og antall kollektivreiser med 15% i løpet av fire år. Målet var ikke definert spesielt mot arbeids- og tjenestereiser, men mot transport i Steinkjer generelt. Et delmål var å vinne tilslutning for ideen om miljøvennlig og helsebringende transport. Bedrifter skulle også få forbedrede fasiliteter som sykkelparkering. Et partnerskap med formål å fremme miljøvennlige og helsebringende arbeids- og tjenestereiser skulle bygges opp mellom kommunen, bedriftene og transportselskapet.

Organisering
Prosjektansvarlig var Nord-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets. Prosjektets referansegruppe besto av representanter fra Statens vegvesen, Fylkesmannen  og Steinkjer kommune. I kommunen ble det etabler en tverrsektoriell arbeidsgruppe for SMART, som representerte skole, helse, HMS, veisektor samt miljø og planlegging. Kostnadssummen for prosjektperioden 2003-2006 var kr. 1.060 000. De største bidragsyterne var Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunen og Miljøverndepartementet.

Status
Prosjektets hovedfokus var arbeidet med å øke bruk av sykkel. Færre aktiviteter ble gjennomført for å fremme bruk av kollektivtransport. Det ble tatt kontakt med over tjue bedrifter i Steinkjer og opparbeidet et nært samarbeid med tre utvalgte, blant annet Steinkjer kommune. Bedriftene ble oppfordret til å delta på "Sykle-til-jobben"-aksjonen og til å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Nye sykkelstativer ble etablert ved virksomheter i byen. Det årlige sykkelarrangementet "Trø te" ble gjennomført  og kommuneansatte gjennomgikk kurs i sykkelveivedlikehold. I samarbeid med busselskapet i Steinkjer ble syklistene tilbudt månedskort til halv pris i vintersesongen, i håp om at de ville la bilen stå i vintermånedene.
Prosjektets målsetting var ikke fokusert på arbeids- og tjenestereiser, men på å oppnå økning i bruk av sykkel og kollektivtransport generelt. Siden det ikke ble gjennomført undersøkelser om transportmiddelfordeling, er det ikke mulig å si om SMART-prosjektet hadde andre effekter. De mest positive resultatene fra prosjektet ligger trolig i den økte bevisstheten om temaet, som ble oppnådd etter aktiv markedsføring:

  • Arbeidsgruppen i Steinkjer kommune arbeidet på tvers av seksjonene og oppnådde dermed en god forankring blant de ansatte.
  • Prosjektleder tok direkte kontakt med mange bedrifter, holdt møter og diskuterte muligheter for mobilitetsstyring.
  • Prosjektet ble synliggjort i byen gjennom presseoppslag, logo, nyhetsbrev, trøyer, sykkelkart og arrangementer.
  • En ordning med bedriftssykler ble etablert i de kommunale enhetene. Syklene, som leveres av Arbeidssentralen, er satt sammen og reparert blant annet ved hjelp av brukte sykler fra søppelmottaket.

Videre arbeid
Den store interessen som er skapt i kommunen har ført til at prosjektet videreføres. Nettverkene som er bygget opp internt i kommunen og mot private virksomheter, vil fortsette sin virksomhet. Ønskede tiltak er flere sykkelstativer på skolene og bedre vedlikehold av gang- og sykkelveier. Tilbudet med halv pris på månedskort på bussen blir opprettholdt.

Anbefalinger fra SMART Steinkjer
  • Staten bør organisere en nasjonal holdningskampanje rettet mot kommuner, bedrifter og den enkelte. Mediene må unyttes til å gi slagkraft. Det bør opprettes en støtteordning hvor kommunene kan søke tilskudd til mobilitetsstyring i virksomheter, for eksempel til sykkelparkering.
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune bør bygge et gang-sykkelveinett. En ATP-ordning som i Kristiansand kan gi nødvendig handlingsrom.
  • Steinkjer kommune bør etablere sykkelparkering ved alle byens skoler og et sykkelparkeringshus ved jernbanestasjonen. Det er behov for en ny reisevaneundersøkelse, i markedsføringsøyemed er det behov for argumenter for adferdsendring.
  • Virksomheter og bedrifter bør anvende tiltakspakker rettet mot arbeids- og tjenestereiser. Arbeidet kan knyttes til helsespørsmål, egne bedriftsidrettslag kan fungere som pådriver.
steinkjer - miljøvennlige arbeidsreiserENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Steinkjer
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Hovedrapport: Pilotarbeid for miljøvennlige byer (MD 2007)
Temarapport: Miljøvennlige arbeidsreiser (MD 2007)

VEDLEGG