Flere søkemuligheter

Pilotprosjekt Sentrumsutvikling, Notodden

  Sist oppdatert 03.11.2011

Strategi for Notodden sentrum

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006

Notodden har, som én av fem byer, deltatt i Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling under temaet Sentrumsutvikling. Det langsiktige målet med prosjektet har vært å få fram eksempler som viser hvordan visjonene om et miljøvennlig, vakkert og levende sentrum kan nås. Det kortsiktige målet har vært å vinne erfaring med forpliktende samarbeid mellom kommunen, grunneiere, næringslivet og offentlige institusjoner. Et delmål har vært å få kommunene til ta et overordnet ansvar for utviklingen av sentrum. I Notodden har kommunen og organisasjonen Notodden i Sentrum samarbeidet om utvikling av sentrum. Samarbeidet startet med planlegging av en strategi for sentrumsutvikling, men endte med ny kommunedelplan for Notodden sentrum.

Visjoner og strategier
Da Notodden ble med i pilotprogrammet hadde kommunen allerede lagt bak seg en første runde med rehabilitering av byen, i tilknytning til at det kommunale ledningsnettet ble skiftet ut i siste halvdel av 1990-tallet. Fysisk opprustning var viktig, men ikke nok i seg selv til å holde sentrum levende. Det var behov for mer kunnskap om næringslivets og brukernes behov og ønsker for sentrumsutviklingen. Tanken var å etablere en kunnskapsbase som ville bidra til å gjøre arbeidet treffsikkert. Basen skulle videre danne grunnlag for utarbeiding av en strategi for sentrumsutvikling i samarbeid mellom offentlige og private aktører. Med dette arbeidet som hovedoppgave søkte kommunen og næringslivet i Notodden om å være med i pilotprosjektet.

Organisering
Notodden i Sentrum (NIS) ble etablert i 1998, i forbindelse med den første rehabiliteringen i Notodden sentrum. NIS ble stiftet av kommunen i samarbeid med byens næringsliv og fikk ansatt en daglig leder. Styret i NIS har vært styringsgruppe for pilotprosjektet, kommunen har vært representert gjennom kultursjefen. Næringslivet og gårdeiere i sentrum har også vært representert. Daglig leder for NIS har vært prosjektleder. Etter kommunestyrevedtak om utarbeiding av ny kommunedelplan for sentrum, ble styringsgruppen utvidet til en prosjektgruppe og supplert med én person fra Rådmannens stab og med leder for teknisk utvalg. Samarbeidet mellom kommunen og næringslivet har med andre ord blitt tettere og bredere i løpet av pilotprosjektperioden. NIS deltagelse i arbeidet med sentrumsplanen har gitt større mulighet til å påvirke beslutninger. Samarbeidsgruppen som ble etablert i forbindelse med pilotprosjektet er planlagt å danne grunnlag for en fast arbeidsgruppe, med medlemmer fra NIS, Notodden Utvikling AS, Gårdeierforeningen samt kommunens administrasjon og politikere.

Status
De planlagte undersøkelsene for etablering av en kunnskapsbase ble igangsatt og fullført ved hjelp av Asplan Viak AS i 2003 og 2004. Resultatene foreligger i rapportene "Sentrumsanalysen" og "Næringsanalysen". Som ledd i arbeidet med strategi for sentrumsutvikling ble det arrangert seminarer for NIS, politikere, kommuneadministrasjonen og andre næringsdrivende.
Men det videre strategiarbeidet fikk en annen form enn opprinnelig planlagt. Parallelt med pilotprosjektet ble det lansert planer for to kjøpesentre rett utenfor sentrum. Planene hadde sterke talsmenn i det politiske miljøet. Motstanderne mente imidlertid at det var meningløst å bruke store ressurser på å gjøre sentrum mer attraktivt, dersom man samtidig etablerte konkurrerende handel utenfor byen. Notodden sto i en valgsituasjon: Kjøpesenter eller bysentrum? Kommunestyret valgte det siste og vedtok å utarbeide en ny kommunedelplan for sentrum.
Umiddelbart etter vedtaket ble arbeidet med ny kommunedelplan satt i gang. Sentrumsplanen bygger på 12 delutredninger, blant annet om sentrumsavgrensninger, boliger i sentrum og turisme. Planen forutsetter at handelen i kommunen skal være konsentrert til Notodden sentrum og til Tuven, som ligger 3-4 km utenfor byen. Videre er det forslag om å etablere ett kjøpesenter i det gamle sentrum og ett i det nye byutviklingsområdet på Jernverkstomta.

Videre arbeid og utfordringer
Pilotprosjektarbeidet og kommunedelplanprosessen i Notodden har bidratt til sette sentrumsutvikling på den politiske dagsorden. Videre har samarbeidet mellom Notodden kommune og næringslivet blitt tettere og bredere i løpet av prosjektperioden. I det videre arbeidet med Notodden sentrum er det en hovedutfordring å utvikle de gamle industriområdene ned mot vannet og elva, slik at det eksisterende sentrum styrkes. Politikerne må stå fast på prinsippene for sentrumsutvikling nedfelt i kommunedelplanen og prioritere sentrumstiltak i kommende budsjetter. Videre er det viktig å lykkes med den nye organiseringen av Notodden i Sentrum, til en tjenlig og forpliktende samarbeidsorganisasjon.

Sentrumsutvikling, NotoddenENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Notodden
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Miljøverndepartementets pilotprogram for miljøvennlig byutvikling
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Hovedrapport: Pilotarbeid for miljøvennlige byer (MD 2007)
Temarapport: Utvikling og drift av sentrum (MD 2007)

VEDLEGG