Forsiden av publikasjonen med Powerhouse Brattørkaia, et av Trondheims pilotprosjekter. La deg inspirere av det gode arbeidet i de ulike byene og de mange interessante pilotprosjektene! Illustrasjon: Snøhetta

Pilotprosjekter til inspirasjon

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 30.10.2015
Tilsammen 31 bygg- og områdeprosjekter har deltatt i pilotprosjektsatsningen Framtidens bygg - NALs hittil største prosjekt. Nå er resultater og erfaringer samlet i en publikasjon hvor du får et innblikk i prosesser, prosjekter og resultater. Det er lagt vekt på å gjøre stoffet lett tilgjengelig med korte prosjektbeskrivelser, små historier, faktaopplysninger, klimagassregnskap, illustrasjoner og foto.

Det var Norske arkitekters landsforbund og Lavenergiprogrammet som tok initiativet til Framtidens bygg i 2009. Programmet har vært en del av og blitt finansiert gjennom den statlige satsningen Framtidens byer – et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge. Målsetningen har vært å få fram piloter innen områdeplanlegging og arkitektur som viser vei mot framtidens gode, klimavennlige løsninger. Kriteriene har vært strenge, nemlig en halvering av klimagassutslippet fra materialer, energi og transport. Pilotprosjektene skal også være et positivt bidrag til det fysiske bymiljøet gjennom god arkitektonisk og landskapsmessig utforming og tilpassing til framtidens klima.

Ruste byggebransjen for framtiden

Klimavennlig bygg- og stedsutvikling er et viktig fokusområde i NAL. Det vi bygger og rehabiliterer i dag skal stå for fremtidige generasjoner og det er av avgjørende betydning å komme raskt i gang med nye klimavennlige løsninger. Pilotprosjektsatsninger som Framtidens bygg er en viktig arena for erfaring og utprøving av store endringer for arkitekter, planleggere og byggenæring. Hvis vi klarer å bygge med halverte klimagassutslipp i dag er vi et skritt nærmere morgendagens klimanøytrale bygg og boligområder.

I Oslo, Drammen, Bærum og Asker utvikler FutureBuilt forbildeprosjekter, mens Framtidens bygg har hatt denne oppgaven i de andre ti byene. Nå viser resultatene seg. Hittil er 12 byggprosjekter i Framtidens bygg ferdigstilt, fra barnehager til skoler, kontorbygg og boliger.

Har endret bransjens praksis

DSC_6722– Programmet har ført til innovasjon, bevisstgjøring, opplæring, kunnskapsutvikling og nye typer samarbeid. Erfaringene fra pilotprosjektene har bidratt til å endre bransjens praksis og har gitt kunnskap til å forbedre regelverket. Statusen som pilotprosjekt i Framtidens bygg, og den faglige støtten gjennom NAL, har ofte vært tungen på vektskålen som har fått kommuner og private byggherrer til å stille høye kvalitetsmål for sine prosjekter, oppsummerer Øyvind Aarvig i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som gjennom fem år har ledet Framtidens byer.

NAL har hatt sekretariatet for Framtidens bygg med Øystein Bull-Hansen som prosjektleder det siste halvannet året.

– Det har vært inspirerende å drive sekretariatet for et så framtidsrettet program. Her har vi som fagfolk kunnet gjøre noe konkret for å møte klimautfordringene, forteller han.

DSC_6722 - versjon 2– Sekretariatet har bidratt med prosjektrådgivning, kurs og workshops og kobling mot eksterne rådgivere som er finansiert over programmet. I tillegg har vi arrangert årlige samlinger og studieturer, publisert pilotprosjektene i Prosjektdatabasen på arkitektur.no, spredt erfaringer og formidlet resultater. Selv om Framtidens bygg ble avsluttet i 2014, er denne publikasjonen mer en statusrapport enn en avslutningsrapport. Mange av byggeprosjektene er fremdeles under planlegging eller bygging og utvikling av hele byområder tar atskillig mer enn fem år, avslutter Bull-Hansen.

Last ned publikasjonen (PDF 6,2 MB)
eller
fyll ut bestillingsskjema for å få den tilsendt i posten.

Les mer om Framtidens bygg

Nedenfor et eksempel på et av oppslagene i publikasjonen, Lislebyhallen i Fredrikstad.

eksempel Lislebyhalleneksempel Lislebyhallen

Logg inn