Flere søkemuligheter

Ra Ungdomsskole

  Sist oppdatert 03.11.2011

Ungdomsskole med ny pedagogikk, som fordrer ny arkitektur

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003
  • Arealforbruk: Brutto: ca. 11,4 m2 pr. person
    Dette tar utgangspunkt for maks antall elever (330) pluss 30 ansatte.

Ra ungdomsskole er tegnet med utgangspunkt i kommunens visjoner om en ny skole uten tradisjonelle klasserom og korridorer. Planløsningen reflekterer denne tankegangen. Skolen har tre basearealer som inneholder undervisnings- og arbeidsrom for elever, et lite auditorium og arbeidsrom for lærere. Sentralt i bygget ligger Agoraenen, skolens hjerte eller torg. Agoraen fungerer som en møteplass mellom biblioteket, kunst- og håndverksavdelingen, en black box, skoleadministrasjonen, skolekjøkkenet og de tre elevbasene.

ra - energi

Energisentralen er utstyrt med både olje og pelletskjele. Pelletskjelen er primæroppvarming og dimensjonert for ca 60% av effektbehovet. Oljekjelen er dimensjonert for 100% av effektbehovet. Det er benyttet vannbåren varme i alle deler av bygget unntatt i treningshallen. I klasserommene er det benyttet radiatorer med mulighet for inviduell regulering. Dusjrommet og garderober oppvarmes med gulvvarme. Det er installert SD-anlegg som ivaretar styring og overvåkning av de tekniske anleggene og prosesser. I tillegg er det installert et energiregistreringssystem av alt forbruk.

Ved utarbeidelse av planløsningen er det vektlagt at skolen skal kunne brukes fleksibelt, slik at man unngår at rom står tomme. Rommene er ilagt flere funksjoner enn tradisjonell klasseundervisning. Dette henger nøye sammen med skolens pedagogikk som gir elevene mye ansvar for egen læring og læring på tvers av klassetrinn og aldersgrupper. Forskjellige arealer kan låses av eller åpnes, alt etter behov. Dette er spesielt nyttig for bruk av skolens lokaler etter skoletid.

ra - innemiljø

Ventilasjonssystemet har som mål å bruke lite energi og gi et tilfredsstillende inneklima. Det er valgt løsninger som bruker lite vitfteenergi og hvor det ikke er behov for mekanisk kjøling.
Bygningen er delt i sju ventilasjonssoner. Hensikten med sonedelingen er å hindre spredning av forurensning fra mindre rene soner. Hver sone har sitt eget ventilasjonssystem. Dette begrenser behovet for kanalføringer inne i bygningen og gir samtidig en forenkling av brannskiller.
Hybrid ventilasjon benyttes i undervisningsarealene, kunst- og håndverksavdelingen og i fellesarealene  Det er benyttet lavtrykks ventilasjonsanlegg med støpte tilluftkulverter i grunnen under skolebygget. I hver sone tas uteluft inn via et luftinntakstårn plassert i avstand 10-20 m fra bygget. En tilluftskulvert i grunnen forbinder tilluftstårnet med undervisningssonene. Luften tilføres rommene etter fortrengningsprinsippet. Ventilasjonssystemet behovstyres fra CO2- og temperatursensorer plassert i hvert enkelt rom eller sone. Avtrekksluften samles i et avtrekkstårn formet som et takoppbygg midt over hver undervisningssone.
Møterom, helseavdeling, treningshall, garderober, verksted og lager ventileres med et tradisjonelt balansert ventilasjonssystem og omrøringssystem. I tillegg har helseavdeling, møterom, verksted og lager agregater med varmegjenvinning utstyrt for konstante luftmengder og omrøringsventilasjon. Treningshallen med garderober har reversibel varmepumpe og roterende varmegjenvinner, samt utstyr for behovsstyrte ventilasjonsluftmengder. I treningshallen benyttes fortrengningssystem

ra - materialer

Fasadematerialet er teglforbleding. Gulvene er av slipt betong, gummi og parkett. Himlinger er utført av betong og fast gipshimling der det er mulig. Det er benyttet solide, lavemitterende materialer for å minske slitasje og gi et godt innemiljø. Som en del av ventilasjonsløsningen er det benyttet materialer med stor termisk masse som er lavemitterende og hygroskopiske (f.eks. betong, gips), og som dermed utjevner temperaturvariasjoner og regulere fuktforhold i rom med stor personbelastning.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Brutto: ca. 11,4 m2 pr. person
Dette tar utgangspunkt for maks antall elever (330) pluss 30 ansatte.

ENERGI

Energiforbruk: ikke tilgjengelig - i drift fra nov. 2004
Energikilder: Pellets (primær) og olje (sekundær).

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: ca. 26.340,- pr. m2 (bruttoareal). Dette inkluderer også omfattende utomhusarbeider. Totalsum: 108 mill.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bakkaneveien 71, Larvik
Kommune: Larvik
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Heindenreich-Ris & Lillefjære A/S
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Publisert i Byggenytt nr.9, 2003 v/ sivilarkitekt Kjartan Murel