Strand kommune

Reagerer på Revitkrav i konkurranse om Fjelltun skole

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 11.05.2018
Strand kommune har utlyst en plan og designkonkurranse om nye Fjelltun skole hvor de krever bruk at tegneprogrammet Revit. Dette er et krav både Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og flere arkitektkontor reagerer på.

NAL tok kontakt med Strand kommune 3. mai 2018 og ønsket en kommentar om bakgrunnen, lovligheten og oppfordret samtidig kommunen til å endre dette spesifikke kravet. NAL fikk 7. mai 2018 svar fra Bente Aanestad Fjelde, Innkjøpsansvarlig i Stand kommune, med følgende svar:

«REVIT. Kravet om bruk av Revit er satt for å innfri kravene til FDVU-dokumentasjon i Strand Standard. Dokumentasjonen er levende og skal følge bygget i minst 50 år. Samtlige kommunale bygg i Strand kommune er i rvt-format og det skjer årlig ombygginger og vedlikehold som krever at modellene må oppdateres. Utdrag fra BIM manual: «Veggobjekter skal inneholde materialsjikt med type, tykkelse, overflatebehandling og belastningsfaktor for renhold.» Det har vist seg fra tidligere og pågående prosjekter at blant annet denne typen informasjon ikke lar seg eksportere ved hjelp av IFC-filer. I prosjekteringen skal det benyttes skyløsning hvor arkitekt og rådgivere arbeider på samme modell. Det vil her være en vesentlig fordel om arkitekt og rådgiver bruker samme verktøy. Med bakgrunn i punktene over vil det være til vesentlig ulempe for Strand kommune at andre verktøy enn Revit brukes. Strand kommune krever at Revit skal benyttes, men krever ikke erfaring fra bruk av Revit. Erfaring med bruk av Revit vil vektlegges i evalueringen. Det er derfor ikke et krav for å delta, men en fordel som vil bli vektet.
Strand kommune mener likebehandlingsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet er ivaretatt. Veileder til anskaffelsesforskriften viser til at slike krav kan stilles når oppdragsgiver har saklig grunn til det».

NAL mener at det er ulovlig av en offentlig bestiller å kreve bruk av et spesifikt tegneprogram når de utlyser en plan- og designkonkurranse. I en plan- og designkonkurranse er det løsningsforslag som utarbeides og det er løsningsforslaget som skal evalueres av en jury. I en realisering av byggeprosjekter hvor en benytter BIM er det bruk av det internasjonale IFC format som gjelder opp mot en felles BIM-modell. IFC er et format en kan eksportere fra de fleste tegneprogrammer i dag. Å kreve at arkitekt skal tegne spesifikt i Revit virker både konkurransevridende og både NAL og AiN stiller spørsmålstegn ved lovligheten å spørre så produktspesifikt. 

«Den klare hovedregelen er at offentlige anskaffelser skal kunngjøres og beskrives på en nøytral og ikke-diskriminerende måte for dermed å åpne for at enhver potensiell leverandør kan levere tilbud. Kravspesifikasjoner skal ikke vise til bestemte merker eller programvare dersom det vil føre til at potensielle tilbydere utelukkes og konkurransen dermed begrenses. Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser», sier Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver i AiN.

Flere arkitekter har kontaktet NAL og AiN om saken. Av disse er det også flere som har signalisert at de vil avstå fra å levere tilbud dersom kravet om å levere Revit ikke endres.

«Det er svært risikabelt for en kommune å basere forvaltning av eiendomsmassen på et proprietært format utviklet for prosjektering – ikke forvaltning - uavhengig av om det er Revit, ArchiCAD eller noe annet. Det er tvilsomt om den løsningen fortsatt fungerer innenfor et 10-års perspektiv. Bakgrunnen for kommunens utfordring er at det er få forvaltningsverktøy som fungerer godt med IFC. Her skjer det riktignok utvikling, og det er et område hvor kommunen faktisk kan putte penger i norske løsninger. Kommunen bør heller legge presset på å få fram disse løsningene slik at de kan få en lettere hverdag i fremtiden. Å sette krav til Revit vil i dette tilfellet ikke løse kommunens konkrete behov», sier Anette Søby Bakker.  

Se hele kunngjøringen her: Prekvalifisering for plan- og designkonkurranse nye Fjelltun skole