Flere søkemuligheter

Forbilde for hele dagligvarebransjen

  Sist oppdatert 17.12.2013

Rema 1000, Kroppanmarka i Trondheim åpnet 15 august 2013. Den nye forretningen fungerer som et forbilde for hele dagligvarebransjen. Hvis alle tar i bruk ny og tilsvarende teknologi vil landets supermarkeder kunne redusere energibruken med opp til 25 prosent.

Korte fakta

  • Arkitekt: Snøhetta as | Voll Arkitekter AS
  • Arealforbruk: 1000 m2 (oppvarmet BRA)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet viser potensialet i å utvikle teknologiske løsninger som utnytter energi som ellers ville gått tapt. Avanserte teknologiske styringssystemer sørger for optimal, men likevel enkel drift av butikkbygget.

Prosjektet er et spinn-off av forskningsprosjektet CREATIV som fokuserer på energieffektivisering i industrien og utnyttelse av overskuddsvarme. SINTEF Energi har ledet CREATIV prosjektet og dokumenterer hvordan energibesparelse kan oppnås gjennom de valgte løsninger, ikke bare i denne butikken men også i nye etableringer.

I en standard Rema butikk er energiforbruket målt til 450 kWh/m2 per år (ref Enova rapport 2007). Butikken i Kroppanmarka er på 1000 m2. Målsetningen med prosjektet er å redusere forbruket med (1000 x 450 x 0,25) =112500 kWh per år i forhold til en standard butikk. Rema har 500 butikker i Norge, og dersom man forutsetter en gjennomsnitt størrelse på 1000 m2 vil potensialet for hele Rema være 56,25 GWh. Hele denne reduksjonen er kjøpt elektrisk energi fordi man utnytter spillvarme fra kjølemaskiner fult ut og har muligheten til å få ekstra varme fra omgivelsen inn i systemet, for eksempel fra borehull.

Utforming

Bygget er sammensatt av to volumer. Hovedvolumet fremstår som en rektangulær kasse på ca. 6 meter høyde og inneholder butikkens primærfunksjoner. Her er selve butikklokalet og lokalets tilhørende støttefunksjoner som lager, kontor, pauserom, garderobe og toaletter. Her benyttes translusent materiale, plater av Aerogel. Dette bidrar til å ta vare på dagslyset i butikklokalet og erstatter en del av den kunstige belysningen. Samtidig som denne veggen ivaretar god isolasjon, bryter det lyset som slippes gjennom på en måte som gir en behagelig opplevelse inne.

Det andre volumet som er koblet til hovedvolumet er et 9 meter høyt inngangsparti, her er det plassert en returstasjon. Dette skal fremstå med sin egen estetikk i kontrast til hovedvolumet. Inngangspartiet og kassasonen er koblet sammen av en fasade i glass- og aluminium som sikrer godt inn og utsyn.

Plassering

Bygget er plassert med bakre langside parallelt til søndre tomtegrense og 5,3 meter fra denne. Her etableres varelevering. Tiltaket er også trukket så langt mot byggegrensen i vest som mulig, for å gi god plass til busslomme langs Okstadveien.

Energi

I prosjektet utnyttes varmen som butikkens kjøleanlegg produserer til å varme opp butikken. Spillvarmen brukes til å varme opp ventilasjonsluft, gulvet, luftgardin ved inngangen samt å holde inngangspartiet og lasterampene snø- og isfrie i vinterhalvåret.

Utenfor butikken er det boret fire brønner på 175 m dybde for å lagre overskuddsvarme. Med varmepumpefunksjonen av kjølemaskinen kan denne varmen hentes tilbake når det er behov. Videre kan man dumpe noe varme som produseres fra kjøle- og fryseanleggene midt på sommeren for å oppnå høy virkningsgrad, og hente kaldt vann som kan brukes til å kjøle butikkens tilluft, uten bruk av ekstra air-condition (AC). Hele lokalet har vannbåren varme i gulvet.

Det er valgt miljøvennlige løsninger for kjøle- og frysediskene som ikke påvirker drivhuseffekten. Her benyttes det bare naturlige arbeidsmedier. I kjølediskene er dette CO2 (R744), mens det brukes propan (R290) i frysediskene.

Ventilasjonssystemet er utformet med bypass av komponenter som ikke er i bruk, for å redusere energien til viftedrift.

I deler av fasadene er det brukt aerogel slik at dagslys kan erstatte deler av belysningen inne. Belysningen er derfor inndelt i soner for å utnytte dagslyset maksimalt. Aerogelen har langt bedre isolasjonseffekt enn tradisjonelle vinduer og skal gi mindre uønsket varmeinnstråling.

Et avansert styrings- og reguleringssystem sørger for optimal drift for ventilasjon, oppvarming, kjøling og belysning. Samarbeidet mellom de ulike fagene har gitt en energieffektiv butikk som likevel er enkel å drifte.

I løpet av det neste året vil butikken også brukes som forsøksarena og laboratorium for både SINTEF og NTNU. Erfaringene skal deretter implementeres i både eksisterende og nye butikker.

Konstruksjon og materialbruk

Hovedvolumet som inneholder butikkens primærfunksjoner, kjennetegnes primært av sin bruk av translusente plater av Aerogel. Aerogel er en krystalinsk nanogel som i dette bygget fylles i kanalene til polykarbonatplater for å danne en lysdiffuserende og isolerende fasade og overlys.

Øvrige fasadeflater i hovedvolumet er kledd i henholdsvis sort eller hvit fasadeplate. Fasadeprofiler og beslag er utført i natureloksert aluminium.

Det andre bygningsvolumet som er koblet til hovedvolumet har ytterkledning som består av vertikale trespiler som vil gråne over tid. Inngangspartiet og kassasonen er koblet sammen av en glass- og aluminiumsfasade.

Andre miljøtiltak

Taket er belagt med sedum, lavtvoksende torv, som kan lagre mye regnvann.

I butikken er det også lagt opp til kildesortering av alt avfall. For kundene har man laget en egen sorteringsstasjon i inngangspartiet for sortering av tomgods, el.artikler, lyspærer/lysrør osv. Alt avfall som butikken selv skaper blir kildesortert. Plast, papp, matavfall, trevirke mv. sorteres og sendes til resirkulering.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1000 m2 (oppvarmet BRA)
Oppvarmet bruksareal: 1000 m²

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 1000000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Okstadveien 1-37075 Tiller
Sted/bydel: Koppanmarka
Kommune: Trondheim
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Forretning / handel
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: REMA Eiendom Nord AS
Arkitekt: Snøhetta as | Voll Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): REMA Eiendom AS
Spesialrådgiver energi: SINTEF Energi AS
Rådgivere: VVS Friden AS (RIV) | Best Elektro AS (RIE) | Fjernvarme: Statkraft Varme (fjernvarme), Trønder Energi (høyspent), Relacom (Tele/data)
Hovedentreprenør: HENT AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund for Enova.