RS-møte, Oslo 2018. Fotograf: Kari Bucher

Representantskapsmøter

  Sist oppdatert 05.07.2019

Representantskapet (RS) er NALs besluttende organ. Det er består i alt av 17 representanter: 14 lokalforeningsledere og tre studentrepresentanter, jfr. NALs vedtekter pkt. 4.3. Det avholdes ett årlig møte om sommeren, men styret/RS kan innkalle til ekstraordinære møter ved behov.

 

Mandat/roller

 • Organisasjonens øverste, besluttende organ.
 •  Møtene ledes av ordfører og viseordfører.
 • Egen instruks gjelder for ordfører og viseordfører.
 • Representantene har møteplikt og stemmerett.

 

Møtene

Avholdes over to dager.

 • Dag 1: Formøte med gjennomgang av sakspapirer med diskusjoner.
 • Dag 2. Formelt beslutningsmøte.

Agenda

Faste saker til behandling:

 • Valg av ordfører og varaordfører.
 • Rapporter fra representantene.
 • Valg av medlemmer til landsstyret, komiteer og utvalg.
 • Årsmeldinger og regnskap med revisjonsberetning for siste regnskapsår.
 • Medlemskontingent og medlemspris på tidsskriftene.
 • Godkjenne budsjett for inneværende år.
 • Langtidsbudsjett og langtidsplan for foreningens virksomhet.
 • Revisor.

Se ellers pkt. 4.4 i vedtektene. Noen saker kommer uregelmessig.

Andre saker til behandling:

 • Landsstyret gir lokalforeningene frist for å spille inn saker.
 • Landsstyret forbereder sakene og sender ut saksliste/innkalling til møtene.
 • Saker som ikke står på agendaen kan først realitetsbehandles om 2/3 av representantskapets medlemmer ønsker det (besluttes i møtet).

 

Frister

 • Sekretariatet forhåndsvarsler møtedatoer minst åtte uker før møtet.
 • Innmelding av saker senest seks uker før møtet.
 • Utsendelse av innkalling, dagsorden og sakspapirer senest tre uker før møtet. Sakslisten publiseres på nettsiden under Representantskapet.

 

Stemmegivning

 • Tellekorps (to personer) velges blant ikke-stemmeberettigede deltagere.
 • Stemmegivning etter vekting, ref. pkt. 4.3, 9. ledd.
 • Noen saker krever 2/3 flertall: vedtekter, medlemskontingent og abonnement, samt valg av styre og tillitsverv valgt av RS.

 

Protokoll

 • Sekretariatet bistår ved å skrive møteprotokoll.
 • To RS-representanter velges i møtet til å undertegne protokollen og være redaksjonskomite for vedtak sammen med ordførerer og viseordfører.
 • Godkjent protokoll publiseres på nettsiden og sendes representantene digitalt.
 • Protokollen skal inneholde frist for krav om uravstemming, ref. NALs vedtekter pkt. 3.2 og 3.3.

 

 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post