Illustrasjonsfoto med tillatelse fra Michael Gilman, 2005

Verktøykasse

Tekst Anders Selstrøm Moe Sist oppdatert 30.09.2015
For å nå målsetningene i Framtidens bygg har det kontinuerlig vært utviklet verktøy som har blitt gjort tilgjengelig for pilotprosjektene på nett. I dette arbeidet samarbeider vi med FutureBuilt. Nedenfor har vi samlet verktøy og relevante prosjektdokumenter sortert etter innhold og tema.

Transport

Et grunnleggende prinsipp for pilotprosjektene i Framtidens byer er at de bør være lokalisert sentralt i tettstedet eller bydelen, med gangavstand til kollektivknutepunker med godt tilbud. Veilederen til kvalitetskriteriene sier noe om hvordan byggeprosjekter og utbyggingsområder kan oppnå lave klimagassutslipp fra transport.

Klimagassregnskap

For å kutte klimagassutslippene er det avgjørende å gjøre de riktige valgene allerede fra starten av. Man må kunne beregne hvilke tiltak som gir mest effekt i forhold til kutt av klimagassutslipp. Bruk av klimagassregnskap setter utbygger og prosjekterende i stand til å ta gode valg og beregne og vurdere effekten av hvert enkelt tiltak. Det finnes flere ulike verktøy og modeller.

  • Klimagassregnskap.no er et verktøy utviklet av Civitas m.fl.for Statsbygg. Verktøyet/modellen setter planlegger og prosjekterende i stand til å gjøre gode valg av lokalisering i forhold til transportbehov, energiløsninger og materialer med tanke på å redusere klimagassutslippene fra byggeprosjektet. Modellen er gratis å bruke og i regi av Statsbygg arbeides det kontinuerlig med videre utvikling og forbedringer. Se introfilm om klimagassregnskap her.
  • Regneregler klimagassberegninger bygg og områder. Utarbeidet av Eivind Selvig, Civitas.
  • ISY Calcus Klima er en tilleggsmodul i en kostnadsmodell som viser andel CO2-utslipp fra energiforbruk vs. materialer. Og hvor effekten av ulike typer energikilder kan beregnes.
  • Elektrisitetsbruk og klimagassutslipp – er det noen sammenheng?
   Et notat om med formål å belyse om og hvordan bruk av elektrisitet skal tilordnes klimagassutslipp i forbindelse med livsløpsvurderinger av bygg. Eivind Selvig, Civitas, juni 2010
  • «Grön mobilitet» er en veileder for grønn mobilitet i byområder. En norsk oversettelse er under utarbeiding.
  • «Mobilitetsplan Papirbredden 2011» er et eksempel på en ferdig mobilitetsplan fra prosjektet Papirbredden 1 og 2 i Drammen.

 
Energibruk / Passivhus

Materialbruk

 • Klimatrappen Et notat om prinsipper for klimaeffektiv materialbruk i FutureBuilt.
  Bjørn Berge, Gaia Lista, mars 2010

 

Logg inn