Flere søkemuligheter

Det nasjonale Opplevelsessenteret for Pop og Rock

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 22.06.2012

Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen et nytt fokuspunkt. I motsetning til flertallet av norske museum er det universelt utformet. Gjenbruk av eksisterende bygning bidrar til betydelig lavere materialbruk og mindre byggeavfall i tillegg til å skape et røft uttrykk som passer til å gjenskape deler av norsk rockehistorie.

Korte fakta

  • Arkitekt: Pir II AS
  • Landskapsarkitekt: Agraff AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2010
  • Utmerkelser: Trondheims byggeskikkpris

Kultur og kirkedepartementet, med hjelp av Statsbygg, utlyste i 2007 konkurranse (konkurransepreget dialog) om å stille til rådighet et egnet utleiebygg som skulle huse funksjonen ”Det Nasjonale Opplevelsessenteret for Pop og Rock”. Entra Eiendom (senere som hovedeier i utbyggingsselskapet Brattørkaia AS), med arkitekt Pir II, vant denne konkurransen med sitt utviklingsprosjekt for det eksisterende Mellageret på Brattørkaia i Trondheim.

Prosjektet består av et eksisterende verneverdig bygg, “Mellageret” fra 1920, nytt scenebygg på sørsiden, samt et nytt påbygg svevende over både eksisterende bygning og nytt scenebygg. Mellomrommene mellom de tre bygningsvolumene er klimatiserte transparente rom, som visuelle avgrensinger mellom de mer tette volumene.

Bakgrunnen for valget om å bygge oppå det eksisterende bygget, var at byggbar tilgjengelig tomt, ikke var stort større enn eksisterende bygning, mens romprogrammet for konkurransen utgjorde et dobbelt så stort volum. Arkitektkontoret innså ganske tidlig i konkurransefasen, at den eneste reelle muligheten var å ta i bruk det eksisterende bygget og legge deler av programmet i en tilført bygningsvolum.

Universell utforming

Det er fokusert spesielt på å oppnå en god universell utforming i bygget, da det er et av byens viktige publikumsbygg innenfor kultursektoren. Den rigide strukturen, og andre faste føringer som eksisterende bygg gir, har bytt på utfordringer i prosjekteringen, men arbeidet rundt denne tematikken har også gitt viktige tilskudd til prosjektet. Representanter fra bl.a. Norges Handicapforbund har fått presentert løsningsforslag i prosjekteringsfasen, og har kommet med innspill og føringer for det ferdige anlegget.

Universell utforming har vært gjenstand for 3.parts kontroll i byggesaken.

Eksisterende innvendig gulv på grunn er senket 30-50 cm, for å oppnå trinnfri adkomst inn hovedinngang fra den store forplassen. En ny stor åpning i en ellers lukket fasade, markerer inngangsområdet, og et stort rundt platesymbol, markerer inngangsdøren.

Heisene er sentralt plassert, og tydelig markert med sterk farge. Rockheim oppfordrer alle til å ta heisen rett opp til toppen, for så å bevege seg nedover i bygget. Åpningene og glassfrontene i heisene gir alle mulighet til å forholde seg til det samme sentralrommet når en beveger seg vertikalt, enten i trapp eller heis. Dører og romtyper er gitt fargekoder, som går igjen rundt i bygget, etter funksjon og viktighet.

Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.54.23 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 10.01.38 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 10.03.10 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 10.02.45 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 10.02.55

Energi

Rockheim består av et eksisterende bygg med relativt høye u-verdier, men nye til- og påbygg med relativt lave u-verdier. I sum tilfredstiller Rockheim TEK07 med god margin. Av energikilder, baserer Rockheim seg både av fjernvarme, og varmepumpe mot sjø.

Reduksjon av byggeavfall

Bakgrunnen for valget om å bygge oppå det eksisterende bygget, var at byggbar tilgjengelig tomt, ikke var stort større enn eksisterende bygning, mens romprogrammet for konkurransen utgjorde et dobbelt så stort volum. Arkitektkontoret innså ganske tidlig i konkurransefasen, at den eneste reelle muligheten var å ta i bruk det eksisterende bygget og legge deler av programmet i en tilført bygningsvolum.

Det eksisterende bygget “Mellageret” hadde stått tilnærmet tomt og ubrukt siste 30 år. Det var ikke gjort vedlikehold på tak, vinduer etc, og bygget var svært nedfuktet.

Etter ønske fra byantikvaren, ble alle innvendige overflater i eksisterende bygg fotografert før innvendige rivingsarbeider kunne påbegynnes. Våren 2008 startet innvendig riving i eksisterende bygg iht. nye planer. Pga pågående reguleringsendring for å kunne endre eksteriør på verneverdig bygning, ble all utvendig riving utsatt, inkl. riving av tak.

 

Skjermbilde 2012-02-13 kl. 10.00.20 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.58.25 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.29.51 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.56.32 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.56.43 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.57.18 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.57.33 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.57.43 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.58.01 Skjermbilde 2012-02-13 kl. 09.58.10


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Brattørkaia 14, 7010 Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2007 - 2010
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Museum , Kulturbygg/ -anlegg
Utmerkelser: Trondheims byggeskikkpris
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Brattørkaia AS
Arkitekt: Pir II AS
Landskapsarkitekt: Agraff AS
Prosjektledelse (PL): Brattørkaia AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | COWI AS (RIA)
Hovedentreprenør: Reinertsen AS | Aasen Bygg AS | Glassbygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.