Flere søkemuligheter

Rosenborg park

  Sist oppdatert 03.11.2011

Boligområde med godt tilgjengelige fellesarealer.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2006
  • Arealforbruk: 18.500 m2 BRA.

Rosenborg Park er en ny boligbydel bygget på tomta til det gamle universitetet i Trondheim. Anlegget er bygget rundt et sentralt offentlig grøntområde med Kristiansten festningsom fondmotiv i vest, og Islandsskogen som fond i øst. I tillegg til de private grøntområdene for de nye boligene, vender også offentlige anlegg som barnehage, ungdomsskole, idrettsanlegg og sykehjem seg inn mot denne offentlige parkaksen. 

Boligene er bygget som svalgangshus, med noen trapperomshus. Til sammen vil det være cirka 400 små og mellomstore leiligheter med størrelse som varierer fra 36 til 200 kvadratmeter.
Prosjektet skiller seg fra tilsvarende andre prosjekter ved at man har strukket seg litt lengre i forhold til brukskvaliter mht. dimensjoner, kvalitet i innredning og i fleksible løsninger.

Reguleringsplanen for Rosenborg Park har innarbeidet en ny type bestemmelse som krever at minimum 20% av boligene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede" i tilegg er det lagt inn bestemmelse for friområdene disse skal "utformes og tilrettelegges slik at tilgjengelighet for alle blir ivaretatt". Begge disse bestemmelsene representerer et gjennombrudd for reguleringsbestemmelser (juridisk bindende betingelser) av denne typen i Trondheims reguleringsplaner. Disse kravene fordrer at boligen "skal tilrettelegges" før ferdigstilling. TEK (10-31.2 ) krever kun en plan for fremtidig tilrettelegging. Det er vanskelig å føre tilsyn på kvaliteten på planlagte, fremtidige tiltak. (Universell utforming i dagens plan- og byggesaker, Trondheim kommune, 2006).

Denne presentasjonen tar utganspunkt i rapporten Universell utforming i plan- og byggesaker (Trondheim kommune, 2006) hvor Blokk C i felt B3 var case.

Evaluering

Kommunens reguleringsbestemmelser om "tilgjengelighet for alle" i områdets friområder oppfattes å ha influert vesentlig på planlegging og utførelsen av hele utomhusanlegget i området jf. fordeler for rullestolbrukere, rullatorbrukere, barnevognbrukere og små sykkelbrukere. Kvaliteten på utomhusområdet vurderes også å ha sammenheng med tiltakshavers egen ekstrasatsing (utover 20%) på nettopp boliger for bevegelseshemmede og heis i 3. - 4. - etasjers bygninger.

Prosjektet har forbedringspotensiale i forhold til utstyr og bygningsdeler, og i noen grad i forhold til orienterbarhet. Mer om dette i vedlagte rapport.

Rosenborg park - UU_1

De nye leilighetene ligger sentralt og har generelt god tilgjengelighet og adkomst i forhold omgivelsene rundt som ungdomsskole, sykehjem, barnehage, fotballbane og lekepark.

Prosjektet har etterstrebet bokvalitet på mange nivå, med gode uteområder som kan brukes internt og eksternt, høy standard på interiør og gode lysforhold og takhøyde for alle leiligheter uansett størrelse.

Uteområdene vurderes, med mindre unntak (se vedlegg) å ha god tilgjengelighet og brukbarhet.  Uteområdene nærmest boligen er særlig tilrettelagt for barn. Hvert kvartal har sin egen hage, med apparater, stier og sitteplasser. Mellom blokkene er det laget et "grøntdrag" som knytter boligprosjektet til festningsparken og det eksisterende idrettsanlegget. Uteområdene er opparbeidet for også å kunne betjene tilstøtende nærområder.

Det er også gjennomført en ekstrasatsning når det gjelder bygningsmassen. Alle boligene, også de i 3-og 4 etasjer, har båreheis. Leilighetene har generelt gode planløsninger og brorparten har innglasset balkong. Nesten alle leiligheter, uavhengig av størrelse, har takhøyde 2,7 meter. I tillegg er det lagt opp til glassflater fra gulv til tak og svalgangsløsningen som gir mulighet for gjennomlyste leiligheter. Dette skaper også gode forhold i de minste leilighetene som ikke er med enn 3,6 meter i bredden og 10 meter dype.

Rosenborg park_UU_2

Det er ingen merkde HC-plasser for gjester i utgangspunktet, men alle plassene langs Fasting Dahls gate kan brukes til dette formålet. Parkeringskjeller har 5 HC plasser (med bredde 3,5 meter som ansens som litt lite). Inngang fra gateplan er romslig, men har en bratt, relativt lang rampe (1:12) som ikke er merket.
Leilighetene har ingen innvendige terskler og god, nesten trinnfri, adkomst til balkong. Leiligheter i første etasje har god overgang mellom terrassegulv og treplatting utenfor, og videre til plen. Et gjennomgående problem er for høye terskler inn til leilighetene.

Det er lagt opp til romslige interne kommunikasjonsveier. Dette gjelder bl.a mellom felles inngangsdører og boligens entredører og foran heisdørene og også selve planløsning inne i leilighetene. Valg av båreheis gir også bedre brukbarhet, både i forhold til flytting og ulike typer rullestoler / syketransport.

En gjennomgang av Blokk C i felt B3 viser at 12 av totalt 23 boliger overoppfyller statens nåværende minstekrav til tilrettelagte boliger for bevegelseshemmede. Badet i disse enhetene har en løsning (dimensjon, snuplass, dørbredder, terskler, dusj med foldedører) som også innfrir til Husbankens minstekrav til omsorgsboliger. (Universell utforming i dagens plan- og byggesaker, Trondheim kommune, 2006).

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 18.500 m2 BRA.

ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Total entreprisekostnad for byggeriet er på om lag 320 millioner kroner inkl mva. fordelt på cirka 18.500 kvadratmeter BRA.

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Rosenborg Utvikling AS | Heimdal Entreprenør AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Hovedentreprenør: Veidekke ASA
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Universell utforming i dagens plan- og byggesaker. En studie av status for nye boliger i Trondhein. Case A: Elverhavn brygge, Case B: Rosenborg park. (Trondheim kommune, 2006)

VEDLEGG