Flere søkemuligheter

Ruseløkka skole

  Sist oppdatert 02.02.2021

Ombruk av gamle bygningsmaterialer, og design av bygget for ombruk. Integrerte solceller i fasaden og solceller plassert på grønt tak. Nye Ruseløkka skole blir en nær-nullenergiskole, og elektriske anleggsmaskiner gjør at byggeplassen går fra fossilfri til utslippsfri.

Korte fakta

  • Arkitekt: Gasa A/S, Arkitektkontoret
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2016 - 2021
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en ny barne- og ungdomsskole på Ruseløkka i Oslo for 690 elever. Skolen har høye miljøambisjoner med mål om å bli et nesten nullenergibygg. Skolen har også høye kvalitetskrav og vil ha flere spesialrom som for eksempel en stor dansesal og et allrom tilrettelagt for kulturaktiviteter, også etter skoletid.       

Eksisterende skolebygg er revet og blir erstattet av den nye skolen på samme tomt.

Ruseløkka skole er et pilotprosjekt for bruk av 2. generasjonsbetong og sirkulær tenkning.  Som en del av prosjektet vil materialer og gamle bygningsdeler fra den gamle skolen bli gjenbrukt i det nye skolebygget. 4.500 teglstein, trebjelker og granittblokker fra innvendig trapp ligger nå lagret for ombruk. Ved bygging av den nye teglfasaden skal det benyttes kalkmørtel for å muliggjøre ombruk av teglsteinen.

Ruseløkka er en fossilfri byggeplass som omfatter også transport av overskuddsmasser.

Prosess

Ruseløkka skole bygges som en totalentreprise hvor miljøtiltak og kvaliteter er beskrevet i underlaget. Ruseløkka skole ble et forbildeprosjekt i FutureBuilt etter inngått kontrakt med Veidekke som entreprenør. FutureBuilt har slik vært med på å utfordre prosjektet ytterligere på miljøtiltakene.

Økonomi

Prosjektet har mottatt Klimasats-midler for merkostnadene rundt bruk av 2. generasjonsbetongen.


 

Bymiljø og arkitektur

Det nye skolebygget vil få en plassering som et frittliggende volum mot Løkkevegen. Bygget viderefører og forsterker fasadelinjene i byrommet, og byggets høyder tar hensyn til sine omgivelser.

Nybygget vil ha et mindre fotavtrykk enn eksisterende skole. Dette vil gi et større uteareal per elev, som vil gå fra 5,9 m²/elev til 7,8 m²/elev inkludert uteområde på tak. Skolebygget skal ha høy arkitektonisk kvalitet, materialer av høy kvalitet og varighet, samt god detaljering. Uteområdene vil være som solrike og tilgjengelige for bydelen også etter skoletid, med sosiale møteplasser. Nybygget vil med denne plasseringen også gi maksimal skjerming mot trafikkstøy.

Det er et mål å oppnå en åpen, naturlig overvannshåndtering med løsninger som senket ballbinge (20 cm dyp), beplantning og delvis grønne tak.

Det er lite vegetasjon i dagens skolegård, men eksisterende trær vil bli bevart så langt som mulig. Det vil også suppleres med plantearealer som vil bidra visuelt og til infiltrasjon av overvann. Terrenget formes for å lede vann bort fra fasade og til plantefelt og ballbingen.

Transport

Ruseløkka skole ligger rett innenfor ring 1 og i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Trikkelinje 12 Majorstua stopper ved skolen. Det er 450 meter til Nationaltheatret med tilgang til tog, t-bane og trikker. Flere busslinjer går nær skolen og stopper på Solli plass, ved Rådhuset og i Vika. Aker brygge med flere båtlinjer er nær skolen.

Det er derfor ikke planlagt noen parkering for biler utover HC-parkering.

Det vil bli tilrettelagt for i alt 155 sykkelparkeringsplasser, 72 på nordsiden av bygget hvor alle vil være overdekket og rundt 85 på sørsiden av bygget.

Prosjektet vil ellers imøtekomme kravene i FutureBuilts veileder for sykkelvennlige bygg.

Det skal utarbeides en reisevaneundersøkelse etter at brukerne har flyttet inn i skolebygget.

Energi

Energimålet for Ruseløkka skole er å nå FutureBuilts krav til nær-nullenergi, og det skal bygges videre på erfaringer fra Brynseng skole. Her gjorde Undervisningsbygg seg nyttige erfaringer i forhold til energiproduksjon, innfesting av solcellene, anskaffelsesprosessen og regelverk. For å nå energimålet monteres det 320 m² med bygningsintegrerte solceller i fasaden. Det vil også bli 370 m² med solceller på tak som vil plasseres oppå et grønt tak for å høste erfaringer med om denne koplingen kan bidra til mer effektiv energiproduksjon og om dette vil fungere godt sammen både bruks- og driftsmessig.

Prosjektet ønsker også å teste ut solceller i asfalten, som en ny, innovativ måte å tilrettelegge for energiproduksjon. Det blir solceller i «60-meter´n» i skolegården.

Bygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og vil benytte dette som energikilde for oppvarming av rom, varmtvann og ventilasjonsluft. Deretter vil solcellene i fasaden bidra til å redusere behovet for kjøpt elektrisk energi til bygget. Det er beregnet at solcellene på fasade og tak vil produsere cirka 75.000 kWh/år.

Energiforbruket i skolebygget skal reduseres ved å bygge i henhold til krav om passivhus. Skolen har som mål å oppnå energimerket mørkegrønn A.

Inneklimasimuleringer viser at det vil under visse forhold kunne oppstå behov for kjøling. Siden kjølebehovet er lite, har prosjektet fått tillatelse til å teste ut adiabatisk kjøling, som er en svært energieffektiv måte å kjøle ned bygget på ved hjelp av vanndamp.  

Materialer

Bygget oppføres i stål og betong, med krav til lavkarbonbetong og resirkulert stål. I det videre arbeidet ønsker prosjektet å bli en pilot på bruk av annen generasjons lavkarbonbetong.

Materialer og bygningsdeler fra eksisterende bygg er lagret og skal inn i nybygget.

Det er plukket ut ca. 4500 teglstein fra det gamle skolebygget, som skal brukes som innvendige vegger ved kunnskapstrappen i hovedinngangen. 
Gamle trappetrinn i granitt vil bli benyttet som sittebenker utomhus. Det er også planer om å ombruke trebjelker og det vurderes om de kan benyttes som gulvbelegg. Dørene ble demontert for ombruk i andre prosjekter. Målet med denne satsingen er å høste erfaringer med materialgjenvinning og ombruk som kan videreføres i andre prosjekter.

Det vurderes å benytte kalkmørtel i den nye teglfasaden på Ruseløkka for å muliggjøre ombruk av teglsteinen for fremtiden.

Andre miljøtiltak

Det er satt krav om fossilfri byggeplass både gjennom rivefasen og byggefasen i prosjektet. All massetransport av overskuddsmasse som går ut av byggeplassen, skal også være fossilfri. Fjernvarme vil bli benyttet til byggvarme og byggtørk, og prosjektet vil ha flere elektriske anleggsmaskiner som dumpere, hjullastere og lifter.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 10286 m²
Bruksareal (BRA): 9815 m²
Oppvarmet bruksareal: 41448 m²

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (Grunnlast), Solceller - elektrisitet, Elektrokjel for vannbåren varme (spisslast)
Beregnet netto energibehov: 57 kWh/m²/år (NS3031)
69 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
33 kWh/m²/år (NS3700/3701)

ENERGIPRODUKSJON

Elektrisitetsproduksjon: 80000 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 7,4 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5,3 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 8,6 kWh/m²/år
Pumper: 1,8 kWh/m²/år
Belysning: 9,9 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 8,8 kWh/m²/år
Andre energiposter: 5 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,11 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,7 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 50 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 450 m
Parkeringsplasser: 0,1 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 15,1 (pr. 1000 m²)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Cort Adelers gate 30
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: Gasa A/S, Arkitektkontoret
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Undervisningsbygg Oslo KF | Veidekke AS
Miljørådgiver: Asplan Viak
Rådgivere: Bjørnstad Prosjektering AS (RIB) | Union Consult AS (RIV) | SIVILINGENIØR SV BOLKESJØ ANS (RIE) | Roar Jørgensen AS (RIA) | Multiconsult AS
Hovedentreprenør: Veidekke ASA
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa