Flere søkemuligheter

Rykkinn skole

Publisert av: Futurebuilt Sist oppdatert 04.05.2020

Passivhusskolen på Rykkinn har gode dagslysforhold i alle rom og tilbyr varierte og spennende uterom til barna.

Korte fakta

 • Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
 • Interiørarkitekt: Kapsel design as
 • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Prosjektperiode: 2014 - 2016
 • Arealforbruk: 7400 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 650 elever og 45 årsverk.
 • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Rykkinn skole, avdeling Berger, er en tre-parallell barneskole for 1. til 7. trinn med plass til 650 elever. Foruten undervisningslokaler inneholder også skolen en flerbrukshall og forsamlingssal til større arrangementer.

Skolebygget består av fire hovedfløyer som bindes sammen av en hovedrygg, som blant annet inkluderer spesialrom for kunst- og håndverk, musikk, og naturfag, samt lese- og datarom, bibliotek, forsamlingssal og skolehelsetjeneste. Flere av rommene kan også benyttes etter skoletid.

Rykkinn skole tilfredsstiller energimerke A samt kravene til passivhus. Energiforsyningen til bygget går via en varmepumpe med energibrønner. Faktisk energibruk har vært et viktig tema, og det er inngått energikontrakt med OPS-leverandør. Det har vært ekstra fokus på gode dagslysforhold i alle undervisningsrom.

Prosess

Rykkinn skole er bygget som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-kontrakt) og er gjennomført som en totalentreprise.

Veidekke har utviklet og designet bygget sammen med tekniske entreprenører og arkitekten gjennom utviklings- og konkurransefasen høsten 2013. I april 2014 ble Veidekke innstilt som valgt entreprenør av Bærum kommune. Rivearbeidene av den gamle skolen startet juli 2014.


Kravene til FutureBuilt ble en integrert del i utviklingen av bygget.
Veidekke har tatt med seg erfaringer fra Bjørnsletta skole rundt materialer og energi. Et viktig fokusområde har vært en optimal teknisk løsning av bygget, særlig med tanke på tekniske rom, føringsveier og utnyttelse av energibrønner.

Miljøprogram og miljøoppfølgingsprogram ble levert som en del av konkurransegrunnlaget. Prosjektert klimagassregnskap og fokus på materialvalg med EPD har blitt en integrert del av innkjøpsprosessen.

Økonomi

Det er søkt og innvilget tilskudd fra Enova på inntil 150.000,- for væske/væske varmepumpe. 

Erfaringer

Fra det ble besluttet at Rykkinn skole skulle bli et FutureBuilt-prosjekt, startet en kontinuerlig prosess med å fremskaffe informasjon for å ta riktige beslutningsvalg når det gjelder miljøvennlige og robuste løsninger. Et grundig forprosjekt gjorde det lettere å tilpasse og endre bygget etter hvert som ny og relevant informasjon kom fram.

Både byggherre, rådgivere, underleverandører og leietakere bidro inn i prosessen. Det at alle ble involvert tidlig har vært en viktig forutsetning for valg av miløjøvennlige løsninger.

Bymiljø og arkitektur

Tomten for Rykkinn skole er på 16.800 m². Den er plassert i et etablert boligområde og i umiddelbar nærhet til Rykkinn svømmehall og Rykkinnhallen. Skolebygget er trukket mot nord for å gi hjemmeområdene optimale utearealer mot syd og vest med gode solforhold.

Trinnområdene med undervisningsrom og flerbrukshallen er plassert i hver sin fløy og har separate inngangspartier. Det er lagt vekt på at skolen skal være lett å «lese». Man skal intuitivt forstå hvor man hører hjemme. De ulike sonene til de ulike klassetrinnene skal skape trygghet og tilhørighet for elevene. Vinduer er plassert slik at det vil være oversikt over alle uteområder fra bygget for å unngå mobbesoner.

Skolen er designet for å sikre et godt lærings- og arbeidsmiljø. Alle trinnområder ligger med direkte kontakt til utearealene. Minimal belysning fra bygget på kveldstid vil skjerme nærliggende boligområder for unødvendig lysforurensning.
Ved utformingen av bygget er det lagt særlig vekt på godt inneklima med ekstra fokus på dagslys, utsyn og gode akustiske forhold. Alle undervisningsarealer og arbeidsrom har en dagslysfaktor på minimum 2,5 prosent.

Varierte uteområder tilrettelegger for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for skolen og nærmiljøet. Byggets form gir uteområdet en naturlig soneinndeling. Det finnes flere lekestasjoner som er spredt rundt på tomten slik at ikke alle elevene leker i samme område. Videre er det etablert sitteplasser og steder der man kan trekke seg tilbake. Amfiet i tilknytning til skolens atkomsttorg vil bli et naturlig samlingspunkt og fungere både som uteklasserom og "tribune".

Grunnlaget for god universell utforming ligger i hovedgrepet for bygget. Uteområdet er inndelt i ulike soner som gir mulighet for variert fysisk utfoldelse, og det er lagt vekt på tilpasning til barn med forskjellige forutsetninger. Dette bidrar til inkludering av alle på Rykkinn skole.

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for "som bygget" kan vise til 38 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

 • Valg av miljøvennlige materialer og fokus ved produktvalg på størst mulig CO2-reduksjon
 • Passivhus-standard
 • Optimalisering av bygningskropp med tanke på materialmengde, U-verdi og tetthet
 • Miljøvennlig og effektiv ammoniakk varmepumpe med lokale brønner som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann
 • Transporttilpasninger som tilrettelegger for gange og sykling

  Fullstendig klimagassrapport for Rykkinn skole ligger under  Mer informasjon.

 

Areal og transport

Skolen er sentralt plassert i et etablert boligområde med variert boligbebyggelse. I umiddelbar nærhet ligger Berger svømmehall og Rykkinnhallen. Området har et svært godt utbygd gang- og sykkelvegnett.  Plasseringen av skolen gjør at gående og syklende vil komme til skolen fra mange hold, og sykkelparkeringsplassene er plassert rundt på tomten for å imøtekomme alle.

På sikt vil det komme en holdeplass for T-banen i nærheten av Rykkinn skole. Endelig plassering er ikke besluttet, men mulige plasseringer er studert og plasseringen og formen på skolen sørger for at det ikke er behov for nye ferdselsveier til fremtidig holdeplass for Rykkinn.
Skolen er prosjektert med god dekning på sykkelparkering for ansatte og elever.

Fullstendig klimagassrapport for Rykkinn skole ligger under Mer informasjon.

Energi

Skolen er bygget som passivhus med ekstra fokus på gode dagslysforhold.

Skolen har en moderne belysning med effektiv styring og dagslyskompensasjon. Belysningen er plassert asymmetrisk i rommet for aktiv bruk av dagslys og fokus på belysning av flater i synsretningen.

Skolen har et vannbårent varmeanlegg basert på lavtemperatur og mengderegulert distribusjon. Anlegget betjener romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann. Anleggets grunnlastkilde er en væske/vann varmepumpe med ammoniakk som naturlig kjølemedium, som henter energi fra lokal brønnpark.

Skolen har totalt ni ventilasjonsaggregater tilpasset soneinndeling og utleiesituasjon for å oppnå korte føringsveier og energieffektiv styring. 

Det er satt opp energimålere på alle energiposter som muliggjør god oppfølging av energiforbruket gjennom SD-anlegget. 

Konstruksjoner og materialbruk

Det har vært vektlagt konstruksjonsprinsipper, etasjehøyder og materialbruk som gjør at bygget står seg godt over tid. Det er også fleksibelt med hensyn til fremtidige ombygginger og tekniske oppgraderinger.

Det har vært fokus på at interiør og eksteriør i den nye skolen skal være helhetlig og med slitesterke og robuste materialer.

Bærekonstruksjonen består av stål og betong. Armerings- og konstruksjonsstål har høy resirkuleringsgrad. Det benyttes også lavkarbonbetong i alle leverte og plasstøpte betongkonstruksjoner.

Gjennom forprosjektfasen av bygget er det jobbet mye med å slanke konstruksjonene og optimalisere materialbruken. Bruk av EPD er blitt en naturlig del av innkjøpsprosessen.

Det har vært et mål om 80 prosent kildesortering på bygget, men også fokus på mengder ved innkjøp slik at den totale avfallsmengden holdes nede.

Prosjektet har fokus på å oppnå et best mulig inneklima på Rykkinn skole. I den forbindelse, er det tilstrebet å velge de beste løsningene for at barna og personalet på Rykkinn skole skal ha optimale forhold når de oppholder seg på skolen.

Det er eksempelvis valgt en vannbasert toppcoating i flerbrukshallen som har en mer gunstig effekt på inneklimaet og tilfredsstiller de nye, svært strenge EU/CEN-kravene til maks emisjonsverdier som snart trer i kraft.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 7400 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 650 elever og 45 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 7911 m²
Bruksareal (BRA): 7400 m²
Oppvarmet bruksareal: 7400 m²
Antall beboere/brukere: 695
Glassandel av bruksareal: 17,7 %
Kompakthetsfaktor: 0,2638m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 10,7 5,4 5,3 -
Materialbruk 7,9 5,4 4,5 -
Transport 5,2 5,2 5,2 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap versjon 5.0

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann
Beregnet netto energibehov:
50 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 50 kWh/m²/år (NS3031)
35 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3031:2014 sentralklima (alle beregninger er gjort med reelle driftsforutsetninger)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 11,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 6,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 8,7 kWh/m²/år
Pumper: 4,3 kWh/m²/år
Belysning: 9,8 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 13,3 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 7,4 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 44,5 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 5,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,1 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1300 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 1300 m
Parkeringsplasser: 0,11 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 4,4 (pr. 1000 m²)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Leirdueveien 74, 1349 Rykkinn
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2014 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Skuleveg AS
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Kapsel design as
Miljørådgiver: Ingunn Marton
Rådgivere: Norconsult AS, Krøderen elektro As, Multiconsult AS, Norconsult AS, Brekke & Strand Akustikk AS
Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør AS
Underentreprenører: Unicon AS (lavkarbonbetong), Spenncon AS (lavkarbonbetong), Byggteknisk Stål AS (resirkulert stål), Norconsult AS (tekniske anlegg)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa