Flere søkemuligheter

Avdeling for demente

  Sist oppdatert 03.11.2011

Sandetun sykehjem og omsorgsboliger har en frittliggende fløy med 2 bogrupper hver med 6 boenheter for personer med demens.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003
  • Arealforbruk: 4400 m2 BTA / 59 beboere (omfatter kun nybygg sykehjem)

Nye Sandetun sykehjem og omsorgsboliger ligger i sentrum av Sande, inntil Sandetun eldresenter. Anlegget er sammensatt av flere bygg. Hovedfløyen er i to etasjer. Resepsjon og administrasjon ligger i 1.etg. og rehabiliterings-og korttidsavdeling i 2.etg. test test

Faglig inspirasjon
Bogruppen er forsøkt løst i tråd med anbefaling i forskningsrapport fra 1998, NBI ”Nytt for de eldste”, Prosjektgruppen diskuterte seg frem til løsningene etter studiereiser til Danmark og Sverige. Spesielt har avdeling for alders demente i Klippan, vennskapsby til Sande, vært en inspirasjon. Det legges vekt på boliggjøring med ønske om at anlegget skal ha så lite institusjonspreg som mulig.

Planløsning og utforming
De private boenhetene omkranser fellesarealet slik at bogruppen blir uten korridor. En trekonstruksjon definerer plass til sittegruppen i fellesarealet. Takvinduer slipper inn dagslys fra to himmelretninger i det sentralt plasserte fellesarealet. Spisekjøkkenet ligger ut mot yttervegg og terrasse. God forbindelsen mellom rom sonene giør det mulig for personalet samtidig å holde kontakt med beboerne i sittegruppen og på kjøkkenet. For å oppnå størst mulig nærhet mellom privat boenhet og fellesareal er andre plasskrevende funksjoner som kontor og skyllerom tatt ut av bogruppen. De er plassert i atkomst arealet mellom de to bogruppene. Hvis det er behov for å gjøre kontorarbeid og samtidig være tilgjengelig for beboerne benyttes bærbar pc. Beboerne ledes ikke mot ytterdøra i atkomst arealet siden døra er satt inn i en sidevegg.

Uteareal
Med et frittliggende bygg på bakkeplan får beboerne lett tilgang til uteareal. En skjermet hage med vandresløyfer omkranser bygget og fanger opp beboerne om de tar seg en tur ut på egenhånd. Alle boenheter har derfor fått egen utgang. Utearealet er romslig med et lite lysthus og kan opparbeides videre med flere oppholdsplasser for å bidra til gode opplevelser. Utearealet deles med andre bogrupper for demente.

Dagens bruk
De romslige oppholdsarealene med rikelig dagslys gir oversikt og gode muligheter til å røre på seg. Personale har god erfaring med åpne dører mellom bogruppene. Beboeren tar seg en tur inn i det andre fellesarealet, kanskje prater litt der, setter seg ned og kommer gjerne tilbake etter en tid. Tilsvarende er det med felles uteareal. Kanskje får bogruppen et uventet kaffebesøk, men det håndteres og skaper litt liv. Personalet sier det fungerer bra.

 

 

sandetun - energi

Sandetun sykehjem og omsorgsboliger benytter varmepumpe med oppumpet grunnvann som energikilde. Grunnvann pumpes opp fra 2 stk pumpebrønner og tilbake i 2 stk infiltrasjonsbrønner, etter uttak av energi til varmepumpen.Varmepumpene dekker 85-90% av varmebehovet, og alt kjølebehov vha. direkte frikjøling fra energibrønner.  Av energi brukt til oppvarming (varmepumpene) utgjør dette 204.087 kwh.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4400 m2 BTA / 59 beboere (omfatter kun nybygg sykehjem)

ENERGI

Energiforbruk: Totalt forbruk: 1.024.021 kwh (inkluderer også strøm til hovedkjøkken og stort vaskeri).

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 77.752.000,- eks. mva (omfatter kun nybygg sykehjem)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jernbanegt. 25
Sted/bydel: Sande i Vestfold
Kommune: Sande (Vestfold)
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Geoenergi as
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem, eksempelhefte, Husbanken

KILDER

www.geoenergi.no
Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem, eksempelhefte, Husbanken.