Flere søkemuligheter

Senter for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset Sist oppdatert 27.09.2017

Kontrasten mellom det rustikke og det forfinede har skapt en egenartet atmosfære i Oslos nye storstue, Sentralen. Gamle overflater er løftet frem med sitt rustikke preg, og spesialrom er restaurert og tilbakeført til original stand. Utfordringer knyttet til nivåforskjeller og behov for tilgjengelighet har ført til et spennende og sentralt rom rundt heis og trapp.

Korte fakta

  • Arkitekt: KIMA arkitektur as | Atelier Oslo
  • Interiørarkitekt: Atelier Oslo
  • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  • Arealforbruk: 12800 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 300 brukere.

Prosjektbeskrivelse

Sentralen er en ombygging av Christiania Sparebanks gamle bankbygg fra 1899 (Arkitekt Henrik Nissen) og et tilstøtende kontorbygg fra 1900 (Arkitekt Ivar Cock). Sparebankstiftelsen kjøpte de to byggene i Kvadraturen i Oslo i 2007, og tok initiativet til prosjektet. I 2012 vant Atelier Oslo og KIMA arkitektur en åpen arkitektkonkurranse, der utlysningen etterspurte en beskrivelse av en arbeidsprosess, helt uten tegninger! Spørsmålet var hvordan arkitektene så for seg utformingen av et nytt kulturhus med tilhørende arbeidsplasser, og gjennomføring av en mulig ombygning. Byggets utforming og innhold var på dette tidspunktet åpent.

Umiddelbart etter konkurransen startet jobben med kartlegging av både brukere og bygg, og hvilke funksjoner som kunne innpasses hvor. En viktig premiss var å ta byggene i bruk, uten å endre hovedstrukturen nevneverdig.

Et av de viktigste nye bidragene er også å forbedre sirkulasjonen mellom de to byggene, og gjøre det universelt utformet. For å få til dette, knyttes nå byggene sammen via en ny trappeforbindelse, samt ny heis og et nytt innvendig atrium der det tidligere var bakgård. For å få på plass ny heis og en trappeforbindelse som møter alle nivå, måtte det også gjøres utsparinger i dekkene inn mot siderommet. Sammen har dette ført til at atriet og trappe- heisforbindelsen er blitt et raust rom, som i dag fremstår som en viktig del av bygget. Vi kan kanskje si at kravet til universell utforming her har vært med på å tilføre bygget en løsning som har gitt bygget unike romlige kvaliteter.

Begge byggene var fylt med flerfoldige interiørlag fra diverse ominnredninger de siste 30-40 årene, og et tidlig valg var å renske byggene for alle nyere ombygninger, slik at de originale strukturene kunne tre frem.

Mange av de gamle overflatene som har blitt løftet frem har fått beholde et rustikt preg, mens enkelte spesialrom har blitt restaurert og tilbakeført i sin originale stand. Denne kontrasten mellom det rustikke og det forfinede gir bygget en egenartet atmosfære.

I prosessen har det vært viktig å tilføre færrest mulig nye elementer, kun brann- og lydskiller, tilrettelegging for universell utforming, akustiske absorbenter og teknisk infrastruktur er lagt til. Alle tekniske føringer ligger åpent for maksimal utnyttelse av fleksibilitet og romhøyder.

Bygningen er blitt delt mellom åpne publikumsarealer og interne arealer for den daglige brukeren/leietakeren. Arbeidsplasser og møterom er stort sett lagt mot Tollbugata, mens delen mot Øvre Slottsgate blir fylt med produksjonslokaler og fremvisningsrom. I lokalene på gateplan mot Tollbugata vil fasaden fremstå noe mer åpen, og bygget får her publikumsrettet aktivitet, for å skape vitalitet på gateplan.

Målet for Sentralen er å fylle huset og nabolaget med liv og innhold hele uken gjennom, i form av konserter, teater, danseopptredener eller debatter, ment for et variert publikum. Sentralen har over 20 scene- og produksjonsrom, som kan huse fra 20 personer og opp til 800 personer. I tillegg leier de ut møterom, og har flere muligheter for bespisning.

Prosjektet ble tildelt Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2016. I begrunnelsen står det blant annet: ”Prosjektet er et resultat av en prosess med sterk brukermedvirkning og særdeles god dialog mellom byggherre og arkitekt, hvor mye av prosjekteringen har foregått på stedet i 1:1. Videre står det at arkitektene på en forbilledlig måte har vist nytenkning rundt organisering av arbeidsplasser og kontormiljø, og samtidig utfordret gitte standarder med innovative løsninger. Sentralen har gitt nytt liv til et helt kvartal i Kvadraturen og vil trolig generere ytterligere aktivitet i bydelen. Prosjektet har stor samfunnsrelevans og bør samtidig danne overføringsverdi for andre revitaliseringsprosjekter.”

Prosess

Ved den åpne arkitektkonkurransen i 2012 var oppdragsgiver, Sparebankstiftelsen, opptatt av å få inn arkitekter som de kunne samarbeide godt med om hele utviklingen av hva de to husene skulle bli til. Arkitektkonkurransen etterspurte hvordan arkitekten så for seg arbeidsprosessen, og ble gjennomført helt uten tegninger! Byggets utforming og innhold skulle bli til gjennom et tett samarbeid mellom arkitekt og oppdragsgiver.

For å avgjøre hvilket arkitektkontor som skulle vinne oppdraget ble aktuelle kandidater tatt med på middag på en enkel restaurant på Grønland. Sparebankstiftelsen ville møte aktørene og kjenne på om kjemien for et godt samarbeid lå godt til rette før avgjørelsen ble tatt. KIMA Arkitektur i samarbeid med Atelier Oslo og Tone Selmer Olsen ble tildelt oppdraget.

Den bruker- og behovsorienterte prosessen som videre fulgte har vært med på å sikre at de prosjekterte løsningene er noe som trengs i byen og for målgruppene for huset. Det har vært et usedvanlig tett og fint samarbeid mellom byggherre og arkitekt hvor alle ideer og forslag har vært nøye gjennomgått og forankret hos byggherre og testet ut hos brukerne av bygget.
En håndplukket prosjekteringsgruppe har gjennom iherdig og godt arbeid funnet optimale løsninger for å imøtekomme intensjonene om hva dette huset skulle bli; Et rikt og mangfoldig byggverk med historisk sus og nyskapende arkitektur. Et hus som skulle bli et av hovedstadens mest levende møteplasser for alle som elsker å gå på konserter, diskutere samfunnets utfordringer eller nyte et skikkelig god måltid. Et hus hvor det er godt å være og godt å jobbe, skreddersydd for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon.

KIMA arkitektur og Atelier Oslo har fulgt byggingen tett og vært ansvarlig for både bygningsmessige arbeider og alle innredninger i huset.

Rivearbeidet startet i juni 2014, og bygget ble ferdig til åpning i april 2016.

Konstruksjon og materialbruk

Det er i prosjektet benytte en begrenset materialpalett.
Eksisterende primærkonstruksjoner av tegl og betong samt puss overflater er i størst mulig grad frilagt, støvbundet og eksponert.
Opprinnelig mørke fargebruk med emulsjonsmaling fra 1899 er tilbakeført i de historiske rommene som trapperom Marmorsalen og Forstanderskapsalen.

Nye konstruksjoner er utført i betong og stål, mens det øvrige nye bygningsdeler er i hovedsak benyttet stål (owatrolbehandlet), glass, finer (sortbeiset og naturbeiset) samt flytsparkel.

Universell utforming

I arbeidet med Sentralen har universelt utforming stått sentralt på mange felt. Hvordan man skal løse nye krav og behov i en allerede eksisterende bygningsmasse har gitt mange utfordringer og nye løsninger.

Det viktigste grepet knyttet til universell utforming i dette prosjektet ble tatt for å lage tilgang til mange ulike nivåer i de to eksisterende byggene. Man kom tidlig frem til at det måtte inn en heisstol med tre dører. For å få den inn måtte store deler av dekkene rundt rives. Første tanke var da å rekonstruere disse dekkene i etterkant, men arkitekten ønsket i stedet å la disse utsparingene i dekkene få være åpne. Slik fikk de inn en ny heis med utgang til alle plan, og man fikk et nytt spennende åpent trapperom for den spesielle trappekonstruksjonen som går til alle nivåene. De to bygningene er dermed koblet sammen med et raust rom i det som før var bakgård, i tillegg til utsparingene i trapperommet ved siden av. Her kan man si at kravene til universell utforming har bidratt til spennende romlige kvaliteter, og rikere romlig opplevelse for alle brukere.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12800 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 300 brukere.
Bruksareal (BRA): 12800 m²
Antall beboere/brukere: 300

TRANSPORT

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 600 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30, 0157 Oslo
Sted/bydel: Oslo sentrum
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2016
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg , Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: KIMA arkitektur as | Atelier Oslo
Interiørarkitekt: Atelier Oslo
Miljørådgiver: Norconsult AS
Spesialrådgiver energi: Asplan Viak
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIBr)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.