Flere søkemuligheter

SEOPP Oslo

Publisert av: Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 08.05.2018

Energioppgradering av enebolig fra 60-tallet i Oslo som en del av forskningsprosjektet SEOPP – systematisk energiOPPgradering av småhus fra 1960-1990

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  • Arealforbruk: 198 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Oransje)

Prosjektbeskrivelse

60-tallshuset på Årvoll i Oslo er ett av to hus som ble energioppgradert som del av forskningsprosjektet SEOPP – systematisk energioppgradering av småhus. Målet for energioppgraderingen i SEOPP var i utgangspunktet å rehabilitere eksisterende bolig så ambisiøst som mulig. Å oppnå et nivå som utløste støtte fra Enova var et viktig mål og utslagsgivende for det endelige resultatet. Prosjektet nådde Enovas støttenivå 2, som omtrent tilsvarer energikravene i TEK10 for nye småhus gjeldende fra 1.1.2017. Det var boligeier som til sist valgte ambisjonsnivået etter råd fra prosjektteamet i SEOPP. Boligeier måtte prioritere mellom energioppgradering av klimaskall og øvrige innvendige ombyggingsarbeider som nytt kjøkken, bad etc. Budsjettrammen satt begrensninger for hvilke tiltak og løsninger som kunne gjennomføres. På Årvoll var omfattende rehabilitering både innvendig og utvendig ønsket.

I SEOPP var byggmester og arkitekt valgt og budsjettet var fastsatt. Prosjektets ambisjon var, utover å spare energi, å oppnå en merverdi i form av nye bokvaliteter.

I SEOPP ble det primært vist eksempel på en helhetlig oppgradering ved blant annet å etterisolere yttervegger, tak og gulv, tette og installere balansert ventilasjon for å oppnå god bokomfort. I tillegg ble det jobbet med å øke andelen dagslys, åpne romløsningen horisontalt og vertikalt, samt gjøre endringer i planløsning for å få plass til et ekstra soverom.

Huset på Årvoll var i forkant av oppgraderingen både kaldt og trekkfullt. Boligen hadde en kald kjelleretasje. Byggherre hadde planer om et stort nytt (varmt) tilbygg og å gjøre mindre forbedringer på eksisterende bolig. SEOPP-konseptet for boligen ble å inkorporere hele eksisterende bygningskropp, inkl. kjeller, innenfor et oppgradert, varmt klimaskall, og å bygge et mindre tilbygg i form av nytt vindfang med garderobe og bad. Med dette oppnådde man et kompakt varmt volum over tre etasjer, og en god energiløsning med lite varmetap. Kjeller ble innredet som hybel for utleie og senere egen bruk, 1. etasje har fått en mer åpen romløsning, og i 2. etasje har man endret planløsningen for å få plass til et ekstra soverom. I tillegg har boligen fått bedre dagslys i form av større glassfelt i stue og flere overlys i 2. etasje. Eksisterende veranda i 1. etasje ble bygget inn som del av energioppgraderingen. Det ble også etablert en ny balkong i 2.etasje med en fantastisk utsikt over byen.

Prosess

SEOPP-husene ble valgt etter en omfattende prosess hvor flere enn 500 boligeiere hadde meldt interesse for deltakelse.

Prosjektteamet for oppgraderingene besto av boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver. Boligeier for huset var et ektepar med tre små barn, arkitekt var RATIO Arkitekter, byggmester var et lokalt Mesterhusfirma fra Oslo støttet av teknisk sjef fra Mesterhus (SEOPP prosjekteier). Energirådgiver bestod av sentrale fagpersoner fra SINTEF Byggforsk (SEOPP prosjektledelse) og SEOPP-partner BoligEnøk. Flere store industripartnere var med som partnere og leverandører i SEOPP.

Alle SEOPP-partnerne deltok i konseptutviklingen. Denne foregikk som workshops hvor leverandørene utviklet og bidro med løsninger for tetting, isolering, ventilasjon, innsetting av vinduer og dører, samt utførte statikkberegninger.

Arkitekt var ansvarlig søker og prosjekterende i byggesaken.

Økonomi og finansiering

Byggekostnad: 2 790 000 NOK
Prosjektkostnad: 3 994 000 NOK
Mottatt støtte Enova: Kr 145 000 NOK
Energifondet Oslo: 1 500 NOK

Boligeier hadde faste budsjettrammer for oppgraderingsprosjektet. Budsjettet for Årvoll var 3,5 MNOK inklusive mva. Omfattende rehabilitering både innvendig og utvendig var ønsket.

Budsjettet var stort nok for en omfattende oppgradering, allikevel var det nødvendig å foreta prioriteringer underveis for å holde seg innenfor budsjettrammen. Erfaringstall ble i utgangspunktet lagt til grunn, men det oppstår uforutsette forhold ved rehabilitering, som gjør at budsjett må justeres. Den endelige kostnaden ble 3,9 MNOK på grunn av tilvalg og uforutsette kostnader. Byggherren var deltakende i valg og avgjørelser.

Kostnader som direkte følge av energioppgradering er knyttet til klimaskjerm i gulv, tak og yttervegger, i tillegg til installasjon av et balansert ventilasjonsanlegg. På Årvoll ble disse to postene beregnet til ca. 1,6 MNOK. Her inngikk også tilbygg vindfang og stue. Spesielt prisdrivende var pigging av kjellergulv for å isolere og oppnå god nok takhøyde.

Deler av kostnadene ble dekket av forskningsprosjektet SEOPP. Det gjaldt deler av arkitekthonoraret, støtte til byggmestertimer og rabatter på byggematerialer fra industripartnerne i prosjektet. Støtte fra Enova og Klima- og energifondet i Oslo dekket 146 500 NOK av de endelige kostnadene.

Erfaringer

Et solid gjennomarbeidet prosjekt fra prosjektering (stor samlet fagkompetanse) til kvalitetsmessig gode gjennomførte byggearbeider. Energimål ble oppnådd.

Måling av faktisk energiforbruk ikke tilgjengelig pr i dag, men tilbakemeldinger fra byggherre om at det er blitt et varmt hus med godt inneklima. Huseiere er svært fornøyd med kvaliteten på og resultatet av oppgraderingen.

Energi

Aktive energitiltak: Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn
Passive tiltak: Utnyttet boligens kompakte form, økt vindusflater mot sør. Det er arbeidet mye med dagslys som både et trivselstiltak og som et miljøtiltak for å spare på elektrisk belysning.

Yttervegg tre etterisolert med GLAVA Veggplate 31, Isola Tyvek vindsperre, U-verdi =0,2
Kjellervegg over terreng etterisolert med 150mm GLAVA EPS med puss, U-verdi =0,23
Kjellervegg under terreng etterisolert med 150mm GLAVA EPS, ny drenering, fiberduk, Isola Platon Extra Grunnmursplate, U-verdi =0,21
Gulv på grunn eksisterende kjeller, 100mm isolasjon kl 38, nytt gulv, U-verdi =0,21
Gulv på grunn, nytt tilbygg, 250mm isolasjon kl 38, U-verdi =0,14
Yttertak 300-500 mm GLAVA isolasjon i tak oppforet med 300/350 I-profil sperrer, U-verdi =0,1
Takvinduer VELUX GGU takvinduer, GEL takterrasse, U-verdi =1,0/1,1
Vinduer, trelags glass, U-verdi 0,88/ 0,9 inkl. dør og takvindu
Normalisert kuldebro 0,06
Lekkasjetall 2,5

Konstruksjon og materialbruk

SEOPP-prosjektet hadde primært fokus på energioppgradering og det ble ikke laget et regnskap på materialsiden. Materialer ble primært valgt ut fra en helhetlig tenking om at gode materialer gir gode hus å bo i. Da dette var et rehabiliteringsprosjekt, ble det lagt vekt på å bevare de byggematerialene som var intakte. Den gamle isolasjonen av 100mm mineralull var fin og tørr, og ble ikke skiftet ut. Den gamle vindsperren viste seg å være tilstrekkelig dampåpen og ble heller ikke fjernet.

Det var et ønske om å gjenbruke trepanel på innvendige overflater. Tiltaket utløste imidlertid brannkrav mot tilliggende enebolig og nabo i vest, noe som medførte at flere overflater måtte endres til gips. Dermed ble også innvendig dampsperre skiftet.

I oppgraderingen ble det lagt vekt på utstrakt bruk av tre, med blant annet huntonbjelker i tak og nybygg.
Eksisterende trapp mellom 2. etasje og kjeller i tre ble beholdt og istandsatt.

I nytt vindfang ble hovedvegg kledd med kryssfinér.

Areal og transport

Boligens beliggenhet på Årvoll i Oslo har godt kollektivtilbud i nærheten med kort vei til Oslo sentrum. Boligen har egen garasje og sykkeloppstillingsplass.

Universell utofming

I oppgraderingen av eneboligen er det vist hvordan boligen er og kan tilpasses universell utforming. Tilbygget med vindfang er romslig for rullestol og har eget nytt bad med HC-størrelse. Dagens adkomst har to trinn. Det er vist på egen tegning hvordan utvendig rampe kan plasseres for fremtidig trinnfri adkomst. Det er også vist hvordan deler av stue kan omgjøres til et soverom, for å oppnå livsløpsstandard i 1. etasje.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 198 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
Bruttoareal (BTA): 206 m²
Bruksareal (BRA): 198 m²
Oppvarmet bruksareal: 198 m²
Antall beboere/brukere: 5

ENERGI

Energimerke: B (Oransje)
Energiforbruk: Netto energibehov: 121 kWh/m2 år. Levert energi: 114 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe luft-luft, Lukket vedovn o.l.
Beregnet netto energibehov: 121 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 114 kWh/m²/år (NS3031)

ENERGIPRODUKSJON

Varmeproduksjon: 1386 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 55,1 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Pumper: 7,3 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 114,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,19 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,2 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,9 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,06 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 2,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 3110000 NOK
Prosjektstøtte Enova: 145000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kildeveien 20C, 0590 Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Privat
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Opprinnelig arkitekt: Carl Finngård
Prosjektledelse (PL): SINTEF | Konsulentfirma
Miljørådgiver: SINTEF
Spesialrådgiver energi: SINTEF, Bolig Enøk AS
Universell utforming: RATIO Arkitekter AS
Rådgivere: Hunton AS (RIB) | Flexit AS (RIV) | SINTEF (RIBfy) | Ratio Arkitekter AS (RIBr) | Mesterhus (prosjekteier) Elisabeth Bjaanes
Underentreprenører: Hunton AS
Viktige miljøprodukter: Glava, Isola, NorDan, Velux, Flexit, Byggma group,
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus (2017) Forfattere: Anne G. Lien, Kristian Skeie, Elisabeth Bjaanes, Karin Hagen, Yngve Kvalø, ISBN 978-82-5361539-4, gratis fra www.sintefbok.no

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Karin Hagen, RATIO arkitekter AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.