Slik jobber NAL med klima, miljø og bærekraft

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 20.08.2015
NAL arbeider for å bygge opp kunnskap og endre arkitektenes praksis mot en mer miljøvennlig og energieffektiv omgivelsesproduksjon. De to sentrale virkemidlene er kunnskapsformidling og utvikling av forbildeprosjekter.

Gjennom vårt arbeid knyttet til ulike prosjekter spiller NAL en viktig rolle i utviklingen av mer bærekraftig arkitektur.Virksomheten retter seg primært mot arkitekter og planleggere, men også mot øvrige aktører i byggebransjen som byggherrer, entreprenører, rådgivere, forskningsmiljøer, studenter og offentlige instanser.

De viktigste prosjektene vi jobber med innen klima, miljø og bærekraft er:

1. Forbildeprosjekter

Framtidens Bygg

Framtidens bygg skal utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de største byene i Norge. Framtidens bygg er en del av Framtidens byer og bidrar til realiseringen av forbilledlige pilotprosjekter som inspirerer andre til å bygge slik fremtiden krever.

Framtidens Bygder

Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt i klimagassutslippene må også bygdene blir mer klimasmarte. De ti utvalgte pilotprosjektene i Framtidens bygder skal bidra til økt kunnskap og eksempler på hvordan bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling kan gjøre bygdene til gode forbilder. Prosjektet er et samarbeid mellom miljøorganisasjonen Zero, TreFokus og NAL.

FutureBuilt

NAL er partner i FutureBuilt som har som visjon å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere 50 forbildeprosjekter med 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene kan være både områder og enkeltbygg, og skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. FutureBuilt opererer i aksen Oslo-Drammen, og forbildeprosjektene skal være lokalisert i tilknytning til kollektivknutepunkter.

2. Kunnskapsformidling

NALS Prosjektdatabase

Prosjektdatabasen viser miljøvennlige byggeprosjekter og planprosjekter i hele Norge. Basen er under kontinuerlig utvikling, og inneholder til enhver tid over 150 prosjekter. De utvalgte prosjektene varierer i omfang, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. De fleste prosjektene er bygde eksempler, men basen inneholder også prosjekter under utvikling. Prosjektartiklene er søkbare ved hjelp av fritekst eller gjennom filtrering på ulike kriterier. NAL har valgt å presentere disse prosjektene under Utvalgt arkitektur.

Brød & Miljø

Brød og Miljø er månedlige frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til miljøutfordringene i BAE-næringen. Fokus er tverrfaglighet og dialog. Møtene finner sted i Arkitektenes Hus og er et samarbeid med Oslo kommune, Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet og Sintef Byggforsk. Målgruppen for møtene er utbyggere, arkitekter/rådgivere, entreprenører, kommuner/planleggere og øvrige aktører i BAE-næringen.

Publikasjonsbase

Publikasjonsbasen inneholder nedlastbare rapporter og veiledere om planlegging av bærekraftig arkitektur og stedsutvikling og universell utforming. Databasen oppdateres jevnlig. For tiden finner du 185 publikasjoner her.

Grønn Verktøykasse

Dette er et kursopplegg innen miljøkompetanse for arkitekter og interiørarkitekter. Våre kursledere er praktiserende arkitekter med erfaring fra miljø- og energieffektiv prosjektering. Kurset gir grunnmodulene oversikt, bevisstgjøring, kompetanseutviklings-kartlegging og planlegging. Temamodulene gir detaljerte løsninger på høyt nivå - fordypning og implementering. Forbildeprosjekter