Flere søkemuligheter

Ny barneskole og flerbrukshall med tre som hovedmateriale

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 17.10.2018

Nye Søreide barneskole i Bergen med flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedmateriale både i dekker, vegger og hovedkonstruksjon.

Korte fakta

  • Arkitekt: Asplan Viak AS
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2013
  • Arealforbruk: 7910 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 600 elever, 50 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Kapasiteten på Søreide skole har vært sprengt i mange år, med bussing av elever til andre skoler og mye bruk av brakker som resultat. Utålmodige og frustrerte foreldre har ikke gitt verken byråkrater eller politikere fred.

I desember 2013 stod det nye bygget ferdig. Nye Søreide skole er en fleksibel arealskole som skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 hoveddeler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene, inneholder bygget blant annet kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom.

Både skole og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og er et kompakt bygg over tre plan med flerbrukshallen delvis under bakkenivå. Varmebehovet dekkes hovedsakelig med varmepumpe og solvarme fra solfangeranlegg. Totalt oppvarmet areal for skolebygget og flerbrukshallen er 7910 kvadratmeter.

Skolen bygges som en konstruksjon av tre og lavkarbonbetong. Dette bidrar til at klimagassutslipp fra bygningsmaterialene nesten halveres.

Bygget var nominert til ”Årets trebyggeri 2013” og ble, sammen med tre andre prosjekter, fremhevet av juryen for sin innovative bruk av tre.

Prosess

Det er gjennomført et komplett klimagassregnskap (fra vugge til grav). Utstrakt bruk av tre og prefabrikasjon har gitt en kort byggetid uten bruk av telt. 

Prosjektet er organisert som OPS (Offentlig-Privat-samarbeid). Dette betyr at Skanska i tillegg til å bygge bygget, skal eie og drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden.

Prosjektet er med i "Tid for Tre", et delprogram under Framtidens byer som stiller krav til 50 % reduksjon av samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis. Fordi det i "Tid for Tre" er et sterkt fokus på bruk av tre som hovedmateriale, ble det allerede i skisseprosjektet for Nye Søreide skole lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger.

Alle krav tilknyttet “Framtidens byer” blir lagt til grunn i prosjektet. Bygget skal BREEAM sertifiseres av Skanska og er regnet som en BREEAM-pilot i Norge.

Se film om Søreide skole her 

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 27 % for ferdigstilt bygg i drift. Solvarme skal dekke 30 % av varmtvannsbehovet, men denne er på rapporteringstidspunkt ikke i drift, noe som påvirker energiresultatet i negativ retning sammenlignet med prosjektert løsning. (Energibruk i de tidlige klimagassregnskapene var beregnet med vesentlig høyere utslippsfaktorer enn dagens standard.)

I tabell 3.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen. Transport er ikke endret i driftsfasen for dette prosjektet da det ikke er gjennomført reisevaneundersøkelser.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.44.15Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.44.15

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Søreide skole - utarbeidet juni 2018

Kostnader/finansiering

Den nye skolen har et oppvarmet bruksareal på ca. 5985 m2 fordelt på 3 etasjer inkl. underetasje og en flerbrukshall med oppvarmet bruksareal på 1925 m2. 

Totale byggekostnader: 202 MNOK
Total byggekostnad per m2 oppvarmet areal: 26 350 NOK

Merkostnaden for økt energistandard i forhold til kravene i Teknisk forskrift (TEK10) er beregnet til 9,81 MNOK
Sum merkostnader pr m2: 1240 NOK

Prosjektet har søkt og mottatt støtte fra Enova for å oppfylle kriteriene for passivhus.

Energi

Netto energibehov er beregnet til 66 kWh/m2/år, som tilsvarer passivhusstandard og energiklasse A.  Skole og flerbrukshall har balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner med en virkningsgrad på 81% og spesifikk vifteeffekt SFP maks 1,5 kW/(m3/s). Det benyttes solvarme (solfangeranlegg) og varmepumpe (luft-vann) til varmeformål. Varmepumpen skal dekke 80 % av rom- og ventilasjonsvarme og 60 % av varmtvannsbehovet. Solvarme skal dekke 30 % av varmtvannsbehovet. Spisslast dekkes av elektrisitet. Skolen har vannbåren varme for varmtvann, romoppvarming (radiatorer) og ventilasjonsanlegg. 

I fellesarealer benyttes detektorer for tilstedeværelse som styrer belysningen. Det er også lagt inn dagslysstyring på ytterste lysrekke i baser.

Det er lagt stor vekt på redusere skolens energiforbruk gjennom å minimere varmetapet fra bygningskropp. Det er valgt en ytterveggskonstruksjon med 250-350 mm isolasjon og U-verdi på 0,15W/m2K. I gulv mot grunn er det nedstøpt minst 150 mm varmeisolasjon/EPS med U-verdi (ekvivalent): 0,15 W/m2K. Taket er delvis flatt og består av en lettakskonstrukjon med en tykkelse på 40 cm og med 300 mm isolasjon. U-verdi tak er ca. 0,12 W/m2K. Alle vinduer og dører er passivhusvinduer med U-verdi på maks 0,8 W/m2K i snitt.

Kuldebroverdien utgjør maks 0,03 W/m2K. Det er brukt 15 cm kuldebrobrytere på utsiden av dekker og søyler, i tillegg er det benyttet detaljer ved overgang vegg/tak, vegg/gulv, rundt vinduer osv. med minimale kuldebroer. Kuldebroverdien vil bli dokumentert med beregninger.

Bygget er trykktestet og har en luftutskifting på 0,33 (lekkasjetallet kunne være på 0,6). Dette skyldes god planlegging og detaljering av gjennomføringer, samt godt håndverksmessig arbeid. Det ble gjennomført kurs for håndverkerne for å sikre god kvalitet på utførelse.

Konstruksjon og materialbruk

Skanskas konsept Grønn byggeplass er blitt fulgt i byggeprosessen og sorteringsgraden for byggeavfall ligger an til å bli på over 90%.

Nye Søreide skole er med i ”Tid for Tre”, et delprogram under Framtidens byer som blant annet stiller krav til 50 % reduksjon klimagassutslipp fra materialbruk sammenlignet med dagens praksis. I ”Tid for Tre” er det i tillegg fokus på bruk av tre som hovedmateriale, og derfor ble det allerede i skisseprosjektet for skolen lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger.

Flerbrukshall og bæresystem over plan 1 i undervisningsdelen består av søyler og dragersystemer av limtre. Mellom dragere i modul på 7500 mm er det som dekker i plan 2 er det benyttet fagverksdekker "Sotrabjelken" som produseres lokalt.

Tak over plan 2 og i flerbrukshallen er utført som lettakskonstruksjon. Disse kom godt ut i klimagassregnskapet da det er benyttet løs isolasjon istedet for alternativet som kunne vært EPS eller XPS. Klassebasene har systemhimlinger, mens himling i fellesområder består av spiler. Flerbrukshallen har åpen himling.

Yttervegger er bygget som prefabrikkerte elementer med 48x300 stendere. Løsningene gav  kort byggetid og dermed kort tid før ”tett hus”. Innvendige vegger er kledd med panel, bjørkefinér og spiler. Fasadene er kledd med Kebony, royalimpregnert og beiset panel.

Fundamenter og underetasje er utført i lavkarbonbetong.

Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.11 Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.25 Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.33 Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.39 Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.46 Skjermbilde 2013-08-13 kl. 17.20.54 13.01.23 SOREIDE1 13.01.23 SOREIDE5 13.02.07 SOREIDE3 13.03.05 SOREIDE1 13.03.05 SOREIDE8 13.03.05 SOREIDE1 13.03.05 SOREIDE3 13.03.05 SOREIDE7 13.09.19 SOREIDE2

Areal- og transport

Skolen er planlagt for utstrakt grad av sambruk mellom ulike funksjoner og arealene er tilrettelagt slik at de kan utnyttes best mulig.

Det etableres færre parkeringsplasser og flere sykkelparkeringsplasser enn normalt for at elever og ansatte enklere skal kunne velge miljøvennlig transport. Til sammen er det ca. 20 biloppstilllingsplasser.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 7910 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 600 elever, 50 årsverk.
Bruksareal (BRA): 10049 m²
Oppvarmet bruksareal: 7910 m²
Antall beboere/brukere: 650
Glassandel av bruksareal: 7,3 %
Kompakthetsfaktor: 0,182m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 31 17 4,9 6,8
Materialbruk 12,4 7,3 7,9 7,9
Transport 27,3 22,8 22,8 22,8
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap utført av Skanska Norge v/ Alexander Lystad og Rolf Hagen i Context AS

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 66 kWh/m2 år. Levert energi: 50 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Gjennomsnitt av skole og flerbrukshall (bergensklima)
Energikilder: Varmepumpe luft-vann, Solfanger - termisk, Elektrokjel for vannbåren varme (kun for spisslast)
Beregnet netto energibehov:
66 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
50 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS 3031, Oslo-klima (for skoledelen)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 2,2 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 13,4 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 11,7 kWh/m²/år
Pumper: 0,2 kWh/m²/år
Belysning: 22,1 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 13,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,15 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,55 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 81 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser:
0,38 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 202 MNOK byggekostnad
Kvadratmeterpris (kun bygg): 26350 kr/m²
Merkostnader Energi: 1240 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ytrebygdsveien, 5251 Søreidgrend
Sted/bydel: Bergen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg , Tid for Tre - Bergen
Entrepriseform: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling
Arkitekt: Asplan Viak AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Skanska Norge AS
Miljørådgiver: Skanska Tekniske
Spesialrådgiver energi: Skanska Norge AS
Universell utforming: Asplan Viak AS
Rådgivere: H2 Byggeteknikk AS (RIB) | Skanska Tekniske (RIV) | Skanska Tekniske (RIE) | Skanska Norge AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Asplan Viak (RIA)
Hovedentreprenør: Skanska Region Bergen
Underentreprenører: Splitkon (limtre), Sotrabjelken (dekkeelementer)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene. Innholdet er supplert med informasjon fra prosjektbeskrivelse til Enova.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Del av Arkitekturguiden