Flere søkemuligheter

Sjøtilgang for alle

Publisert av: Publisert av Ragnhild Kristin Liaset, NAL Sist oppdatert 16.09.2016

Oslo har fått et nytt sjøbad med badestrand og store rekreasjonsarealer på en flytende park helt ytterst på Sørengutstikkeren. Det offentlige badet er godt tilrettelagt for alle brukergrupper.

Prosjektbeskrivelse

Sørenga Sjøbad ligger åpent til i havnebassenget, med utsikt både over mot Hovedøya og innseilingen til Bjørvika, og innover mot operaen, Barcode og byen.

Her er det lett tilgang til et bad i sjøen. Det er blant annet anlagt et universelt tilgjengelig basseng, med en slak rampe som fører ned.

På land omfatter parken stranden, den grønne sletten, rampeanlegget i tre, den fremskutte plattformen i syd og terrassene mot øst. Parken på land er en grønn og myk del av Sjøbadet, med rolige sammenhengende flater for ulike typer aktiviteter.

I vann omfatter parken den store flyteren og tilliggende bassenger. Overflaten på flyteren er tre og utformingen er utført med store åpne arealer. I øst er det et 50 meters sjøbasseng som gir mulighet for konkurranse og trening. Mot syd er det stupetårn, trapper ned i vannet og sitte- og liggebenker i tre. Midtre del av flyteren er gitt et slakt varierende landskap til ulik bruk og oppbrytning av flaten. Mot nord et det en lang tretrapp ned i det åpne sjøbassenget mot stranden.

For å løse krav om sikring av bebyggelsen er det etablert en skipsstøtvoll av stein inn mot den ytterste delen av kaia på utstikkeren. Løsningen gjorde det mulig å få parken helt ned til vannflaten. Kaien opphører og blir til mykere, grønt parklandskap, og videre til flytende parkarealer i sjøen. Det er lagt sand oppå skipsstøtsvollen som er blitt til en badestrand. Sjøarealer blir slik en del av parken og aktivitetsområdet.

Treoverflaten på flyteren har et røft uttrykk, som sammen med de store flatene gjenspeiler elementer fra tidligere havnekonstruksjoner, og gir anlegget et rolig og helhetlig uttrykk.

Flyteren er konstruert som en betongkonstruksjon. Den er 190m lang og 28m bred. Den veier 4650 tonn og er ca. 3700 kvadratmeter stor. Inne i betongen er det 5800 kubikkmeter vanntett isopor.

I tillegg til sjøbadet består prosjektet av den brede promenaden langs Sørengas vestside og promenaden langs østsiden av utstikkeren. Dette er del av Havnepromenaden som går sammenhengende langs hele Fjordbyen. Der promenaden går gjennom parken er den utført med et steinbelegg i tre ulike fargesjatteringer som gir variasjon i flaten.

Prosess

Sjøbadet var en del av konkurranseprosjektet for hele Sørenga, som LPO i samarbeid med Kristine Jensens tegnestue vant i 2005/2007. I 2009 fikk LPO og Kristine Jensens tegnestue sammen med Dr. Ing. A. Aas Jaobsen AS oppdraget med å prosjektere de offentlege utearealene. Oppdraget består også av promenade vest og promenade øst på Sørenga.

I reguleringsplanen for Bjørvika fra 2003 er det fastsatt at det skal etableres en 8,7 dekar offentlig park på sydenden av Sørengutstikkeren. Dette var utgangspunktet for idéen om en flytende park allerede i konkurranseprosjektet fra 2005. Idéen var at parken skulle fordeles mellom arealer på land og arealer på en flytende konstruksjon i vannet slik at også vannflaten ble en aktiv del av parkarealene.

Både sjøbadet og promenadene inngår i Bjørvikaplanen og omfattes av planens formingsveiledere og kvalitetsprogram, noe som har hatt invirkning på materialvalg, belysning og programmering av området.

I tillegg berøres sjøbadet av løsning for skipssikring av bebyggelsen ytterst på Sørenga.

Mange interesser og overganger mellom ulike ansvarsområder har ført til en omfattende planleggings- og koordineringsprosess mellom oppdragsgiver Bjørvika Infrastruktur AS, Sørenga Utvikling, Plan og bygningsetaten og Bymiljøetaten i Oslo Kommune, for å komme fram til en felles løsning og gode overganger mot tilleggende arealer.

Økonomi/merkostnader og finansiering:

Kostnadene for bygging av park i sjø er 66 MNOK eks. mva (2014) og park på land 44 MNOK eks. mva (2014). Prosjektet er i sin helhet finansiert av Bjørvika Infrastruktur AS som er en fellesorganisasjon for alle utbyggerne i Bjørvika. Etter ferdigstillelse er prosjektet overlevert til Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, som er ansvarlige for driften av området.

Skipsstøtsvollen som har muliggjort anleggelsen av badestranden er anlagt og bekostet av HAV Eiendom som en del av avtalen ved salg av utbyggingseiendommen på Sørenga.

Erfaringer

Samarbeidet om valg av løsning for skipsstøtssikring åpnet mulighet for parken på land til å komme helt ned til vannet med badestrand og trappeanlegg. Badestranden med sand er lagt oppå skipsstøtssikringen av stein.

Erfaringene fra gjennomføring, materialbruk og kvalitet fra anleggelsen av havnepromenade vest er overført til sjøbadet, og har blant annet sikret kvalitetsmessig utføring av trematerialet som dekker hele utflyteren i parken i sjø og rampeanlegg, trapper og trearealer i parken på land.

Konstruksjon og materialbruk

I prosjektet har man hatt ambisjoner om å bruke miljøvennlige materialer med stor grad av robusthet og lang levedyktighet. Det er benyttet flyveaske i betongen og brukt resirkulert stål. Alt treverk er i miljøvennlig keboy. Isoporen som er brukt har gunstige tall i forhold til CO2-utslipp.

Det har også vært bevissthet rundt at det skal bli minst mulig avfall og spill i produksjonen, og avfallet har blitt kildesortert. (Kilde: Bjørvika Utvikling)

Det har også vært bevissthet rundt at det skal bli minst mulig avfall og spill i produksjonen, og avfallet har blitt kildesortert. (Kilde: Bjørvika Utvikling)

Universell utforming:

Parken og promenaden er universelt utformet med hensyn til materialitet, overganger, stigning på ramper og orienteringsmuligheter.

Det er laget et universelt tilgjengelig basseng på flyteren. Bassenget er skåret ut og fylt med sjøvann (som blir renset og pumpet for gjennomstrømning). En rampe ned i bassenget sikrer tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Bassenget kan også benyttes av barn eller andre som ønsker å bade i et grunnere basseng.

Utbygger er tildelt Tilgjengelighetsprisen fra Rådet for funksjonshemmede i Bydel Gamle Oslo, 2015 for prosjektet. Det universelt tilgjengelige sjøbassenget ble spesielt trukket fram i begrunnelsen for tildelingen.


TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sørengkaia, 0194 Oslo
Sted/bydel: Sørenga bydel Gamle Oslo
Kommune: Oslo
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Parker og grøntanlegg , Friluftsområder, turvei, vannkant
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Paralelloppdrag , Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Rådgivere: NGI (Norges Geotekniske Institutt)
Underentreprenører: Dr. tecn. Olav Olsen AS, Norconsult AS og Grindaker AS, Halvor Næss Belysningsdesigner og iGuzzini Norge AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Presentert i Arkitektur N 2016
Nominert til Oslo Bys arkitekturpris 2016
Nominert til OAFs arkitekturpris 2016


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.