Flere søkemuligheter

Spetalen skole

Publisert av: Iselin Ekman og Jeanette Hoff/NAL Sist oppdatert 13.06.2018

Spetalen skole er en ny barneskole på Saltnes i Råde. Skolen består av en ombygging av eksisterende skole og en ny del. Den gamle skolen ble bygget i flere byggetrinn og var preget av en gammel og nedslitt bygningsmasse. Det siste byggetrinnet fra 1997 er beholdt og oppgradert.

Korte fakta

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap | InSitu
  • Prosjektperiode: 2015 - 2018
  • Arealforbruk: 8658 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 392 elever.
  • Kostnader: 150 mill. kroner; eks mva
  • Utmerkelser: Årets bygg

Prosjektbeskrivelse

Utformingen av skolen er en poetisk fortolkning av skolens beliggenhet. Tomta er preget av en langstrakt fjellrygg og flere små fjellknauser. Bebyggelsen i Saltnes består for det meste av småhusbebyggelse. De fleste husene er ikke høyre enn 1,5 etasje. Dette medfører at den nye skolen ikke bare arealmessig er det største bygget i området, men også høydemessig. Den gjeldende reguleringsplanen la føringer for bruk av saltak. Arkitekten har fortolket fasaden på skolen som en symbiose av fjellformasjon (takformen) og småhusbebyggelse (vinduer i forskjellige størrelse). For å understreke den lekenheten en barneskole skal ha, er vinduer plassert med forskjellige brystningshøyder og det er valgt fire sterke kontrastfarger. Skolen er kledd i Kebony. Bruk av tre som fasademateriale var et bevisst valg for å skape en tilknytning til naturen rundt . Kommunen ønsket ytterligere at det kun skulle benyttes utvendig taknedløp. Disse har blitt et synlig element i fasaden og følger lavbrekkene på taket. Når regnvannet fra taket møter bakken, føres vannet videre gjennom et rennesystem på skolegården. Helt ytterst på tomta samles vannet i åpne vannrenner. Vannrennene kan brukes aktiv i leken i skolegården.

De fire hovedfargene som vises på fasadene gjentas også innvendig i skolen. Veggene og himlinger er for det meste holdt i nøytrale, lyse farger mens vinduer og dører igjen skal utrykke lekenhet. Hvert klasserom, pluss vrimleareal i gangen, har minst ett stort vindu med lav brystningshøyede. Disse vinduene har fått en ekstra dyp karm som er tilrettelagt for å kunne sitte i. Her kan man nyte utsikten, slappe av eller lese en bok.

Amfiet har ikke bare funksjon som knutepunkt på skolen, men bidrar også til å jevne ut en høydeforskjell på nesten en meter mellom eksisterende bygg og nybygget. Nybygget er plassert der den gamle skolen lå. Skolen er delt inn i en fløy for småbarnstrinnet, samt SFO og en fløy for mellomtrinnet med tilhørende HC base. Begge fløyene henvender seg mot vest og hovedinngangen ligger som en fuge mellom disse fløyene. Hovedinngangen er tiltenkt besøkende, mens småbarns- og mellomtrinnet har sine egne elevinnganger. Alle fløyene er knyttet sammen via et amfi, som fungerer som hovedvestibyle, scene, aula og knutepunkt.

Den eldre delen av skolen er bygget om til administrasjonsfløy og ligger tilbaketrukket på tomten. I tillegg har skolen fått en flerbrukshall med egen kafe, tribune og diverse styrketreningsrom som også kan brukes av lokalsamfunnet. For å kunne knytte sammen nybygget med den eksisterende fløyen, og samtidig ivareta universell utforming, er de omkringliggende rommene rundt amfiet i 2. etasje plassert på forskjellige kotehøyder. Tekstil- og håndverk samt sløyd er plassert på samme kotehøyde som administrasjonen. Naturfagrommet ligger på en mellomhøyde, mens resten av nybygget ligger enda høyere. Høydeforskjellen tas opp med en rampe rundt amfiet på en siden og med to trapper som utgjør det store amfiet på andre siden. Dette gir hjertet av skolen en spennende romløsning.

Prosess

Prosjektet har vært en anbudskonkurranse. Link Arkitektur og Multiconsult har fungert som en samlet rådgivergruppe overfor byggherre, brukergruppe og entreprenøren. Samlokalisering av selve gruppen har nok vært et suksesskriterium for prosjektet. I tillegg har arkitekten og rådgivergruppe bestått av de samme personene gjennom hele prosjektets forløp, noe som har skapt kontinuitet gjennom hele prosessen.

Interessen for prosjekt har vært stor hele tiden. Byggherren hadde satt sammen en stor brukergruppe som kom med konstruktive innspill i designfasen. Det ble avholdt åpne informasjonsmøter om prosjektet underveis, som bidro til at lokalsamfunnet i Saltnes ble enda mer engasjert og involvert.

Utmerkelse

Kåret til Årets Skolebygg 2018 - på NOHRCONs konferanse "Bygging av fremtidens skole 2018".  Juryen fremhevet blant annet bruk av treverk og farger som uttrykker vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole.

Økonomi og finansiering

Byggekostnader ca. 150 mill kr, eks mva
Det er søkt om tippemidler i forbindelse med flerbrukshallen

Erfaringer

Kontinuitet i gruppen (bruker, byggherrens representant, entreprenør, rådgivende ingeniører og arkitekt) har vært utrolig viktig. Gjensidig tillit og respekt har vært en annen viktig nøkkel for at prosjektet har lykkes.

Konstrukjon og materialbruk

Alle veggene som er plasstøpt ble beholdt som synlige betongvegger. I tillegg til hvite gipsvegger og betong, ble det brukt en del tre kledning i lyse treslag. Disse finnes i de mest trafikkerte områdene. Rekkverkene er laget i finér og veggene i korridoren i 2. etasje er kledd med brannpanel. Amfiet i hjertet av skolen er kledd med spiler og høytrykkslaminat. Begge materialer er veldig robuste og tåler en del slitasje, samtidig som de tilrettelegger for god akustikk.

Universell utforming

Universell utforming er utformet etter veilederen til departementet

Høydeforskjell mellom tilbygg og nybygg er tatt opp i skolens hjerte, rundt amfiet: her er det bygd en rampe rundt amfiet i tillegg til trappen

Foliering på glassfeltene tar opp fasadeutrykket og indikerer samtidig med bruk av fargene hvor man befinner seg i bygget

Fargene er stor sett nøytrale, men vinduene og dørene er fargerik og bidrar til en enkelt orientering i bygget

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 8658 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 392 elever.
Bruksareal (BRA): 8658 m²
Antall beboere/brukere: 392

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 150 mill. kroner; eks mva

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Saltnes
Kommune: Råde
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Utmerkelser: Årets bygg
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Råde Kommune
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap | InSitu
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Multiconsult AS (RIE) | Solid Entreprenør (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA)
Hovedentreprenør: Solid Entreprenør
Byggeledelse: Solid Entreprenør
Viktige miljøprodukter: Kebony
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.