Holdninger til universell utforming i TEK17. Gjennomført av Opinion AS for Norske Arkitekters Landsforbund, November 2019

Spørreundersøkelse om arkitekters holdninger til universell utforming i TEK17 og inkluderende arkitektur

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 03.02.2020
NAL har laget og gjennomført en spørreundersøkelse med hensikt å belyse arkitekters holdninger til universell utforming og inkluderende arkitektur. Her er resultatet.

Målet med undersøkelsene var å innhente data og informasjon om universell utforming blant arkitekter (holdninger, interesse, evt. kunnskapshull, utfordringer mv.). NAL ønsker gjennom undersøkelsen å få økt kunnskapsgrunnlag for gode beslutninger, samt iverksetting av tiltak og forslag til endringer av lover og forskrifter knyttet til universell utforming og inkluderende arkitektur. Det er i tillegg stilt spørsmål om digitalisering, medvirkning i planlegging og konkurranseformer. Spørreundersøkelsen bygger på en tidligere undersøkelse (spørreundersøkelse med fokus på TEK 10 generelt og universell utforming) som ble utført av NAL høsten 2013 med støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til medlemmer av NAL, NIL og NLA høsten 2019 på e-post som en webundersøkelse og ble utført av Opinion AS.

Funn

Opinion fikk inn svar fra 570 arkitekter. Dette er noen funnene fra spørreundersøkelsen:

Generelt finner mange det utfordrende å forholde seg til TEK17

 • Et flertall er uenige om at TEK17 ivaretar estetisk kvalitet og fremmer arkitektoniske løsninger på en god måte
 • Svært få er enige om at TEK17 fører til et bedre samspill mellom de ulike aktørene
 • Likevel fremkommer det at egen arbeidsplass tilrettelegger for TEK17, med både systemer for å sikre kvalitet og formulering av konkrete krav.

Flertallet er positive til universell utforming, men synes kravene i TEK17 til det kan bli for rigid og generelt

 • Respondentene oppgir at universell utforming blir i større grad drøftet i flere faser i TEK17 enn i TEK10
 • Utsagn fra en respondent: «Alt kan ikke løses som krav i TEK17. Universell utforming handler om bruks- og opplevelseskvalitet - faktorer som er salderingspost i de fleste byggeprosjekt pga. kompetansemangel hos de i lederposisjoner og beslutningstagere.»

Sprikende meninger om brukermedvirkning

 • Det blir etterlyst større grad av brukermedvirkning generelt, og spesifikt at dette blir bedre ivaretatt for unge mennesker. Det blir også rapportert om lav kunnskap om brukermedvirkning.
 • Av de åpne svarene ser vi at respondentene deler seg i to; de som mener at brukermedvirkning er unødvendig og altfor ressurskrevende og de som synes brukermedvirkning er et nødvendig verktøy for gode prosjekter

Positivitet knyttet til både digitalisering og arkitektkonkurranser, men ønske om forbedringer

 • Til tross for positive inntrykk av digitalisering oppir relativt få at de har tilstrekkelig kompetanse som kreves vedrørende digitalisering.
 • For arkitektkonkurranser ønsker flere at mengden innlevert materiale bør reduseres, flere åpne arkitektkonkurranser og standardisering av innlevert materiale. Svært høy konsensus om at honoraret ikke er tilstrekkelig når man hensyntar arbeidet som inngår.

 Opinion sine betraktninger rundt endringer fra TEK10 til TEK17

 • Noen av utsagnene har en betydelig endring fra innføringen av TEK10 til innføringen av TEK17, f.eks. «….oppleves som strenge». Sannsynligvis er denne nedgangen i andel som opplever de nye forskriftene i TEK 17 som strenge knyttet til den relative opplevelsen sammenlignet med nåtiden – Da TEK10 ble innført opplevdes den som svært streng sammenlignet med tidligere, mens TEK17 ikke har like mange strenge endringer sammenlignet med TEK10.
 • Etter innføring av TEK10 er det mulig flere av medlemmene i NAL, NIL og NLA som systematisk jobber med universell utforming og andre krav til byggeprosessen – som man i år, etter innføring av TEK17, ser resultatet av i form av en økt andel som oppgir at kravene for universell utforming er greie å oppfylle, at relevante faggrupper er opptatt av universell utforming og at deres virksomhet har konkrete krav til universell utforming i funksjonsbeskrivelser og/eller romprogram.

Se vedlegg «Opinion: Holdninger til universell utforming i TEK17. NAL. November 2019»

Skjermbilde 2020-02-03 kl. 14.15.58Skjermbilde 2020-02-03 kl. 14.15.58