Flere søkemuligheter

St. Olavs hospital

  Sist oppdatert 25.01.2017

Nytt universitetssykehus i Trondheim, fase 2

Korte fakta

 • Arkitekt: Nordic - Office of Architecture | RATIO Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
 • Arealforbruk: 106.000 m² BTA, 90.000 m² BRA

St Olavs Hospital er et pasientfokusert anlegg for helsetjenester tilpasset en velfungerende sykehusplan. Sykehuset består totalt av ti sentre hvorav to var eksisterende. Byggefase 1 bestod av fire sentre som ble ferdigstilte og tatt i bruk i 2006, mens de resterende fire sentrene var en del av byggefase 2 som ble komplettert i 2013.

Det nye sykehuset er organisert som en egen bydel med kvartaler og gater som integreres i Trondheims eksisterende bystruktur. Kvartalsstrukturen gjenspeiler til en viss grad organisasjonsmodellen med sine kliniske og tverrgående sentra. Dette betyr at ett senter kan vokse over i nabokvartalet der dette er hensiktsmessig. Denne utbyggingsstrategien muliggjorde en etappevis utbygging som medførte minimalt med belastninger for pasienter og ansatte i utbyggingsperioden. Kvartalsstrukturen gjør det på samme måte mulig med senere ombygging og utvidelse av et senter uten å forstyrre drift i tilstøtende kvartaler.

St. Olav Hospital fremstår som et helhetlig anlegg med en urban karakter, og med volumer og utforming som respekterer omgivelsene. St. Olavs hospital har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt. 

Sykehuset har vunnet en rekke priser:

 • Attraktiv by prisen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015
 • Innovasjonsprisen for universell utforming, Norsk Design og Arkitektursenter, 2015 (+Kategorivinner Arkitektur og landskapsarkitektur, 2015)
 • BOBY-prisen (Norsk Bolig og byplanforening), 2015
 • Design & Health International Academy Awards, 2014
 • Statens byggeskikkpris, hederlig omtale, 2013
 • Norsk Forms hederspris, 2007
 • INSIDE Award, Health Category, for Kunnskapssenteret, 2013
 • World Architecture Festival Award, Shortlist Best Health Building, Nevrosenteret, 2009     

 

Prosjektbeskrivelsen og bildene er oppdatert etter at prosjektet er fullført.  Øvrig beskrivelse av prosjektet er fra planleggingsfasen.

Energi

Passiv solvarme: Glassarealene er dimensjonert for optimal energigevinst gjennom solvarme og varmeavgivelse i kombinasjon med solavskjerming. TEV leverer fjernvarme basert på avfallsforbrenning, gass og varmepumpe.

Det er valgt roterende varmegjenvinnere i ca 80 % av arealet. Disse gjenvinnere har høyere gjenvinningsgrad enn tradisjonelle gjenvinnere i sykehus.Tunge konstruksjoner i etasjeskillere gir akkumulering av kjøleenergi slik at effekttoppene for varmebehov reduseres og mekanisk kjøling unngås i endel arealer. Konseptet omfatter også reduksjon av himlingsareal.Det er valgt en optimal isoleringstykkelse basert på en totaløkonomisk årskostnadsberegning. Det er valgt VAV-styring av luftbehandlingsanlegg i endel kliniske områder og i kontorområder. Dette reduserer energibruk til vifter og oppvarming av tilluft gjennom reduserte luftmengder.

Innemiljø

Rent bygg: Byggesaken gjennomføres etter RTB-konseptet (rent og tørt bygg) basert på en egenutviklet RTB-kravspesifikasjon for byggesaken. Luftbehandlingsanleggene er basert på balanserte luftmengder med unntak av spesielle rom med krav til trykkforskjeller og spesialavtrekk.

Blågrønnstrukturer

Grønne omgivelser er god medisin. Minst 25 % av grunnflaten (inkl. takterasser) skal være grøntareal. Sykehusparken og fremtidige gårdshager planlegges med lokal overvannshåndtering. Den eksisterende sykehusparken og naturområdet mot Nidelva bevares.

Materialer

Det er utviklet en materialvalgsveileder (prosedyre og verktøy) i fase 1 som setter krav til  materialer som er slitesterke, renholdsvennlige, naturnære og lavemitterende. Alle materialer skal godkjennes av byggherren før bestilling.

Gjennbruk og avfallsreduksjon

Det er utarbeidet en avfallsplanenbasert på gjenbruk og kildesortering. Bygninger som rives skal gjennomføres som miljøbasert riving med gjenbruk av materialer. Endel bygningsmasse tas vare på og utbedres og skal brukes på nytt med nye funksjoner. Det er bl.a gjort forsøk på gjenbruk av betong i vegoverbygging. Byggefase 2 vil inkludere gjenbruk av tegl fra bygg som er revet.

Miljøkoordinering

Miljøkoordinator (MK) er en funksjon som ivaretar det praktiske arbeidet med å definere HMS-tiltak innenfor de ulike målområdene. MK skal videre fastlegge ansvar for gjennomføring av besluttede tiltak, bidra til implementering, og koordinere prosjekteringsgruppens arbeid. Han rapporterer periodisk til PA for månedsrapport, og til KS/HMS.

Team St. Olav (TSO)  har innarbeidet en prosess for miljøriktig prosjektering. Prosessen er dokumentert med en overordnet Prosessbeskrivelse og Flytdiagram i TSOs KS/HMS-system. Miljøriktig prosjektering er innarbeidet i TSOs HMS-plan, med tilhørende "Sjekkliste og tiltaksplan HMS prosjektering". Planen oppdateres for hver prosjektfase.

Helsebygg Midt-Norge (HBMN) beskriver i sitt "Miljøoppfølgingsprogram" (MOP) strategier og overordnede målsettinger for HMS i alle faser av prosjektet.

Universell Utforming

Universell utforming har vært premissgiver fra start i planleggingen av St Olavs Hospital. Fokus på inkluderende løsninger og tilgjengelighet for alle grupper har gjennomsyret prosjektet i alle ledd fra utarbeidelse av masterplan og bearbeiding av uteområder til layout i byggene, interiør og detaljeringen.

I 2015 vant St. Olavs Hospital Innovasjonsprisen for universell utforming. I begrunnelsen stod det blant annet: Juryen berømmer det innovative ved at universell utforming har vært en integrert del av planen, helt fra de overordnede målsettingene, til detaljer i utformingen. I tillegg til at prosjektet er inkluderende for alle, er det også helsefremmende for alle. Hensynet til pasienten, pårørende, studenter og personale har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet. 

Det store sykehuset har en plan hvor funksjonene er delt på flere mindre bygg rundt en felles plass. Alle de seks kliniske byggene har godt synlig inngang fra plassen. Byggene har sin egen karakter og forskjellig inngangsparti. Dette gjør det lett å orientere seg og omgivelse blir på denne måten mere overskuelige.

Uterommene er løst med en parkmessig grønn struktur, som beveger seg organisk gjennom hager, takhager, gater, parker og plasser, inkludert elveskråningen ned mot Nidelva. De universelt utformede løsningene i uteområdene inngår som en naturlig og selvfølgelig del av helheten. Det er lett å orientere seg ute med gode gangforbindelser og god belysning, og ledelinjene er naturlige, logiske og robuste. Møbleringssonene er ryddige og brukervennlige med hyppige og varierte sittemuligheter, tilpassede gangveier og stigningsforhold, gatevarme i områdets hovedfortau og god belysning. Plantevalget er foretatt med spesielt hensyn til allergikere, og godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund. Treningsmulighetene er varierte i trivselsskapende og trygge rammer, med mange sanselige overraskelser, inkludert kunstopplevelser.

Fra den samlende plassen ledes man mot inngangene til de seks kliniske byggen. Inngangspartiene er utformet slik at alle bruker samme dør. I vestibylen ligger resepsjon godt synlig. Selve resepsjonsdisken har en utforming og materialitet som skiller seg ut fra omgivelsene.  Det er jobbet med åpne skranker hvor det er lagt vekt på tilgjengeligheten for besøkende, enten du er liten eller stor, sitter i rullestol eller har med deg krykker. Alle byggene har tydelig markerte heis og trappekjerner med taktilt tablå og tale angivelse i heisen.

I det siste bygget som ble oppført, Kunnskapssenteret, er det særlig jobbet med bruk av kontraster i valg av farger og materialer for å gi god tilgjengelighet for svaksynte. I detaljering er det laget løsninger som i tillegg til å gi god tilgjengelighet også tilfører bygget sanselighet og opplevelse. Det er planlagt ledelinjer i elvestein, markering av søyler og glassfelt med bokstaver og det er fargesetting og variert kunstnerisk utsmykning som bidrar til gjenkjennelighet.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 106.000 m² BTA, 90.000 m² BRA

ENERGI

Energiforbruk: Det er nedfelt i prosjektets miljøoppfølgingsprogram at samlet energibruk ikke skal overstige 315 kWh/m²år. Kravet vil imøtekomme nye forskriftskrav samtidig som det legges til rette for lave driftskostnader gjennom bygningens levetid, basert på SINTEF-rapporten (se vedlegg) med energiramme på 320 kWh/m²år. Rammen inkluderer imidlertid ikke alle spesilbehov for sykehus, og er justert til 300 kWh/m²år.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 1, 580 mrd kr fordelt på fire bygninger, ekskl. uteområder. Kr 15.500/ m² nybyggKr 9.200/ m² rehab. En del kostnader på tekniske entrepriser er ikke inkludert (bl.a IKT).

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Regulering

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture | RATIO Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Spesialrådgiver energi: COWI AS
Rådgivere: COWI AS (RIB) | COWI AS (RIV) | COWI AS (RIE)
Hovedentreprenør: NCC Construction AS | K. Lund / ORAS | ELNAN AS | Veidekke entreprenør AS | YIT
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektet er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.