Flere søkemuligheter

St. Olavs plass

  Sist oppdatert 16.11.2011

Eksempel på byrom hvor ledelinjer er en viktig og integrert del av løsningen.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2007

I 2001 utlyste Samferdselsetaten i Oslo kommune en åpen arkitektkonkurranse om å gi St.Olavs plass en trafikal, funksjonell og estetisk oppgradering. ACK arkitekter Aspaas, Cooper Kind AS vant med prosjektet "Lysfontene".

Anlegget består av belegg og kanter, møblering, belysning og beplantning og sentralt plassert på plassen en såkalt "lysfontene". Belegget består av et lyst granittdekke som definerer plassens historiske utstrekning (femkant). Brolegningen er et  fartsreduserende tiltak og skal signalisere at dette er en vrimleplass for fotgjengere hvor bilistene skal senke farten og kjøre på fotgjengernes premisser. Et sirkulært belegg i mørk basalt nedfelles i belegget både på fortausareal og i kjøreareal. dette belegget skal binde de 5 svært ulike bygningene rundt plassen bedre sammen. Lysfontenen blir på det meste 17 meter høy og 5 meter bred. Lysbrønnen under har en belysningsfunksjon og er også utformet som en sirkelformet sone der folk kan nyte sola, utsikten til folkelivet og siktaksene mot rådhus, slott og kirke. Gateløpene blir strammet opp og snevret inn og fortausarealene inn mot St. Olavs plass tilrettelegges for uformelt opphold og uteservering

Løsningene som er valgt for St. Olavs plass skal ivareta de ulike hensynene til både fotgjengere og bilister.

Foreløpig erfaring med bruk av belegg med ru overflate og brostein har fått generelt god mottagelse. Biler reduserer farten og beboere varsler at det er mindre trafikkstøy rundt plassen, men noen syklister opplever brostein som krevende.

UU_St-Olavsplass

St. Olavs plass har en kompleks trafikal situasjon hvor trafikk fra fem gater munner ut i krysset. Plassen er planlagt med minst mulig kanter eller trinn for å gjenvinne plassen og av hensyn til bevegelseshemmede.
Et slikt grep krever tydelig markering av de ulike soner / funksjoner som anlegget består av for å unngå farlige trafikale situasjoner mellom gående og kjørende. På St. Olavs plass er dette løst ved utstrakt bruk av ledelinjerEt slikt grep krever tydelig markering av de ulike soner / funksjoner som anlegget består av for å unngå farlige trafikale situasjoner mellom gående og kjørende. På St. Olavs plass er dette løst ved utstrakt bruk av ledelinjer  i en gangsone rundt plassen og mot hoveddørene  en gangsone rundt plassen og mot hoveddørene og gjennom kontraster i material- og  fargebruk i belegg. Brostein benyttes i alle kjøreareal, granittheller i gangsonene. I ytterste sone av fortauet er det benyttet heller i en mørkere farge. Her er det frest ut taktil merking i form av riller (i ledelinjene) og knotter (i oppmerksomhetsfeltene). I tillegg fungerer disse mørkere granittfeltene som ledende element i seg selv. All møblering er samlet i én sone. Ved å samle  frittstående gate elementer i møbleringssoner oppnår man en mer oversiktelig situasjon for blinde / svaksynte. 

St. Olavsplass er et godt eksempel på hvordan ledelinjer kan løses integrert og elegant dersom man har fokus på dette fra starten av.

Ecobox 003 Ecobox 009 Ecobox 041 Ecobox 035


ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: ca 16 mill kr (eks. fontene)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: St. Olavs plass, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Samferdselsetaten, Oslo kommune
Hovedentreprenør: Oslo Vei AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no