Flere søkemuligheter

Ungdomsskole fra 80-tallet blir ny og klimavennlig

  Sist oppdatert 04.06.2019

Barne- og ungdomsskole fra 80-tallet som har blitt oppgradert til passivhusnivå mens skolen var i drift.

Korte fakta

  • Arkitekt: Heggelund og Koxvold AS Arkitekter MNAL
  • Prosjektperiode: 2011 - 2014
  • Arealforbruk: 3663 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 390 elever, 35 årsverk.
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Stasjonsfjellet er en ungdomsskole i Oslo nær Høybråten togstasjon. Skolen ble oppført i 1982 for 250 elever og 30 ansatte og er opprinnelig tegnet av arkitektkontoret Fosse og Aasen. I 2014 ble skolen oppgradert til passivhusnivå og fikk et tilbygg på rundt 700 m².

Hovedmålet med oppgraderingen har vært å redusere energiforbruket. Klimaskjermen er oppgradert i sin helhet, med godt isolerte vegger og tak, ny kledning og nye vinduer og dører. Den elektriske oppvarmingen er byttet ut med vannbåren varme. Det har kun vært en utvendig rehabilitering, og skolen har vært i drift under hele ombyggingen.

Oppgraderingen har også gitt bedre fasiliteter for syklister og en bedret adkomst fra togstasjonen like ved. Gymsalen som leies ut til idrettsforeninger har også fått bedret adkomst.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått 1,92 MNOK i støtte fra Enova.

Bymiljø og arkitektur

Stasjonsfjellet skole ligger på en skogkledt kolle nær Høybråten stasjon. Områdets topografi gjorde videre utbygging av skolen svært begrenset. Nybyggets plassering og form ble valgt ut fra et ønske om å opprettholde skolens ballplass og uterom, og for å unngå kostnadskrevende utsprenging og grunnarbeider.

I rehabiliteringen ble det lagt vekt på å beholde skolens opprinnelige uttrykk og formspråk. Skolen har fått en ytterkledning i jernvitrolbehandlet malmfuru som ikke trenger vedlikehold. Deler av nybygget er kledd med laminatplater for å variere det arkitektonisk uttrykket.

Klimagassutslipp

Prosjekt Stasjonsfjellet skole ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.

Klimagassregnskapet er utarbeidet delvis i www.klimagassregnskap.no, og delvis i eget regneark. De siste beregningene i klimagassregnskap.no er utarbeidet i versjon 4.
Klimagassutslippet for "prosjektert" er redusert med 49 prosent, "som bygget" med 60 prosent og "i drift" med 49 prosent sammenlignet med referansebygget som er beregnet etter TEK10.

Fra materialbruk er prosjektets klimagassutslipp redusert med 82 prosent, og for energibruk er klimagassutslippet redusert med 11 prosent. Utslipp fra transport er redusert med 51 prosent.
Utslippsreduksjonen for materialbruk er svært høy ettersom størsteparten av prosjektet består av rehabilitering av bygningskroppen, og da også kun klimaskjermen. Innvendig har det kun vært enklere justeringer samt tilpasninger ifm nye ventilasjonskanaler. Data for energi i "i drift" modulen er basert på reelt (målt) energiforbruk.

De viktigste klimatiltakene for både nybygg og rehabiliteringen er:

  • Godt isolert bygningskropp med liten luftlekkasje
  • Vedlikeholdsfri fasade med lave klimagassutslipp
  • Overgang fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme med bruk av varmepumpe
  • Ny trapp til skolen fra  togstasjon

 

 

Areal og transport

Stasjonsfjellet skole ligger få minutters gange fra Høybråten togstasjon. De fleste elevene på Stasjonsfjellet skole går eller sykler til skolen. Flesteparten av elevene bor på den andre siden av togtraseen, og den enkleste veien er broen over togstasjonen og derfra opp til skolen. Prosjektet har derfor bygd en ny trapp fra togstasjonen opp til skolen.

Det var kun 10 bilparkeringsplasser på skolen, og dette antallet ble ikke økt i forbindelse med kapasitetsutvidelsen. To av plassene er forbeholdt el-biler.

Energi

Vegger og tak på skolen er tilleggsisolert fra utsiden og har fått nye vinduer og dører. Bygget har også fått nytt ventilasjonsanlegg. Nybygget er prosjektert etter krav i passivhusstandarden NS3701. Lufttetteheten på nybygget er målt til 0,3 luftvekslinger per time, noe som ligger godt under kravet for på 0,6 for passivhus.

De elektriske panelovnene er erstattet med radiatorer. En brønnpark med sju brønner og varmepume dekker 80 prosent av behovet til oppvarming og varmtvann. Med god styring av ventilasjon, varme og belysning vil energiforbruket på eksisterende skole kunne reduseres med 50 prosent.

Konstruksjoner og materialbruk

Siden isolasjonen skulle henge utenpå eksisterende veggliv, ble det brukt tradisjonell isolasjon. Ytterkledningen var opprinnelig malt trekledning. Det er valgt en fasade i kjerneved av malmfuru som er behandlet med jernvitrol.

I nybygget er det valgt samme kledning, men gavlveggene er kledd med glassfiberarmert kompositt. Innvendig er det eksponerte betongvegger for termisk lagring og økt komfort. Betongen i nybygget har lave klimagassutslipp sammenlignet med tradisjonell betong.

 

 

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 3663 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 390 elever, 35 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 3973 m²
Bruksareal (BRA): 3663 m²
Oppvarmet bruksareal: 3663 m²
Antall beboere/brukere: 425
Glassandel av bruksareal: 17 %
Kompakthetsfaktor: 0,324m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 12 6,1 6,9 -
Materialbruk 12,6 3,3 2,3 -
Transport 11,3 5,9 5,9 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
www.klimagassregnskap.no versjon 3

ENERGI

Energiforbruk: Energiforbruk rehabilitering (passivhusevaluering):
Netto energibehov: 74,2 kWh/m² år
Levert energi: 55,6 kWh/m² år

Energiforbruk nybygg (passivhusevaluering):
Netto energibehov: 67,6 kWh/m² år
Levert energi: 56,9 kWh/m2 år
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (ca. 80% av oppvarming), Elektrokjel for vannbåren varme (Spisslast)
Beregnet netto energibehov: 74 kWh/m²/år (NS3031)
74 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 56 kWh/m²/år (NS3031)
56 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Prosjektrapport 42 med validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS 3031

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 19,3 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 13,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 8,4 kWh/m²/år
Pumper: 0,5 kWh/m²/år
Belysning: 13,3 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 8,8 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,23 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,11 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,85 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 82 %

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 150 m
Parkeringsplasser: 2,14 (pr. 1000 m²)
0,29 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 53,2 MNOK (budsjettert byggekostnad eks. mva og tomt. Merkostnaden for økte energikrav i forhold til TEK 10 er beregnet til 5,2 MNOK.). Prosjektstøtte Enova: 1,92 MNOK.
Kvadratmeterpris (kun bygg): 14525 kr/m²
Merkostnader Energi: 1424 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 1920000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Stigenga 310, 0979 Oslo
Sted/bydel: Stovner
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2011 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: Heggelund og Koxvold AS Arkitekter MNAL
Opprinnelig arkitekt: Arkitektene MNAL Fosse og Aasen As
Prosjektledelse (PL): Undervisningsbygg Oslo KF
Miljørådgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Spesialrådgiver energi: Hjellnes Consult AS
Rådgivere: Hjellnes Consult AS (RIB) | Hjellnes Consult AS (RIV) | Hjellnes Consult AS (RIE) | Hjellnes Consult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | ConSisu AS, Elektro Nettverk Service AS
Hovedentreprenør: Oslo Byggentreprenør AS
Byggeledelse: Byggeadministrasjon AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa