Flere søkemuligheter

Referanseprosjekt i Framtidens bygg

  Sist oppdatert 13.11.2012

Passiv barnehage i samlokalisert grendesenter på den nedlagte rullebanen på Fornebu.

Korte fakta

  • Arkitekt: Kvadrat as, Arkitektkontoret
  • Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS
  • Prosjektperiode: 2009

Storøya barnehage inngår i Storøya grendesenter, som i tillegg til barnehagen omfatter en rekke andre offentlige funksjoner som; skole, familiesenter med helsestasjon, åpen barnehage, flerbrukshall, arbeidstrening og bordtennishall. I tillegg til effektivisering av tilbud, har samlokalisering bidratt til minst 20% reduksjon i arealbruken.

Prosjektet er gjennomført etter samspillsmodell, hvor kommunen har inngått avtale med ett prosjekteringsteam: Arkitektkontoret Kvadrat AS, Rambøll Norge AS, Hent AS og Bravida Norge AS. Dette teamet har arbeidet tverrfaglig helt fra tidlig fase av. SINTEFByggforsk ved Tor Helge Dokka har bidratt med spisskompetanse på energi / passivhus.

rav til dokumentasjon iht. miljø og klima

Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_02 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_05 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_06 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_08 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_07 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_10 Perspektiv1 Fokus på miljø og energibruk_Kristine Hjellne_Page_12

Energi

Barnehagedelen er bygget som et passivhus med et energibehov på 66 kWh / m2 / år. Skolen og flerbrukshallen er bygget som lavenergibygg.
I tilegg til fjernvarme, er det er etablert et fullskala solfangeranlegg (120 kvm) som skal bidra med rundt 40% av varmtvannsforbruket på grendesenteret.

Høye energikrav er ellers sikret gjennom:
- entreprisemodell som sikret tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt, rådgivere og entreprenører
- egne miljøkoordinatorer hos både prosjekterende, entreprenører og byggherre
- miljøplan
- opplæring av tømrere og tekniske entreprenører og ukentlige miljørunder på byggeplass
- tetthetsmålinger

Solfangere for oppvarming av dusjvann til 6 idrettsgarderober er montert på taket av flerbrukshallen. Det benyttes energieffektiv belysning.

Det er gjennomført flere pedagogiske tiltak ovenfor grendehusets yngre brukere: Det er montert skjermer som viser energiforbruk i bygget til ulike årstider / tider på dagen / i sol og regn osv er satt opp i lobby, i barnehagen og i basearealene på skolen. Det er også bygget et demonstrasjonsanlegg som viser ulike måter å produsere  strøm på. Anlegget inneholder mikrokraftverk med vannfall (oppsamlet takvann) og turbin, solcellepanel på vegg og vindmølle på tak.


U-verdier i passivhus-barnehagen er:
Yttervegger: 0,12 W/m2K
Tak: 0,08 W/m2K
Gulv: 0,07 W/m2K
Vinduer: 0,8 W/m2K
SFP-faktor: 0,7
Varmegjenvinner: 82 %

U-verdier i lavenergi-skolen er:
Yttervegger: 0,13 W/m2K
Tak: 0,11 W/m2K
Gulv: 0,10 W/m2K
Vinduer: 0,8 W/m2K
SFP-faktor: 1,8
Varmegjenvinner: 80 %

Konstruksjoner og materialbruk

Hele skolen er oppført under ett stort telt. Dette for å hindre fuktskader og behov for tørking.

Kommunen har i sin miljøoppfølgingsplanen for prosjektet satt krav til dokumentasjon iht. miljø og klima for materialer brukt i bærekonstruksjon, fasader og innvendige.

Innvendig benyttes bærekraftig trevirke og lavemitterende byggematerialer. Fasadene har en kombinasjon av Kebony trepanel , beiset panel og miljøvennlige fasadeplater. 

Skolebasene ligger på samme plan med generelle konstruksjonsprinsipper og dekker uten nedstikkende dragere med spennvidde på 7,5m og gode etasjehøyder. Aksesystem i begge retninger på 7,5m og gode netto etasjehøyder. Dette gir fleksibilitet for føringer og bidrar til lave miljøbelastninger ved senere endringer. I byggefasen er det også benyttet et system for substitusjon, der man aktivt vurderer all materialbruk opp mot eventuelle alternative produkter med like gode eller bedre egenskaper.

bygging under telt

Areal og transport

Storøya grendesenter vil ligge svært sentralt når fremtidige Fornebu står ferdig utbygget.
Det er i planene avsatt plass til skinnegående trafikk i egen trase til Storøya, og det er utarbeidet en gang- og sykkelstrategi for hele området på Fornebu.

Det er lagt stor vekt på sykkelparkering på grendesenteret. I tilegg finnes 90 biloppstillingsplasser (75 stk. i kjeller og 15 stk. utendørs).  Samlokalisering av funksjoner kan også i seg selv sies å være et tiltak for å redusere avstander og redusere behovet for transport.

Universell utforming

I prosjekteringsfasen ble det utarbeidet egen sjekkliste for universell utforming i prosjektet. Sjekklisten tok utganspunkt i TEK samt Husbankens  og Bærum Kommunes egne ønsker utover TEK.
Bygget har innvendige ledelinjer, kontrastmerking av søyler i trafikkareal og generelt fargebruk med toneforskjell for å lette orienteringsmulighetene. Trapper og eventuelle ramper er merket med oppmerksomhetsfelt. Bygget betjenes av to heiser, som begge når alle tre plan.

Avfall og avløp

Storøya grendesenter har hatt fokus på å redusere avfallsproduksjonen både i bygge- og driftsfase med kildesortering eller gjenvinning av alt avfall. Senteret er tilknyttet vakuumanlegget på Fornebu der alt avfall med unntak av papp og papir, glass og metall og spesialavfall sendes til sentralt avfallmottak via et rørsystem i grunnen. Det vil også være et enkelt organisk kompostsystem i bruk. Tomten ligger på den gamle rullebanen på Fornebu og med aktiviteten der som bakgrunn er det foretatt grundige analyser av stedlige masser. Kontroll og sikker håndtering av disse bidrar til det totale miljøaspektet i prosjektet.

Grønne arealer

Storøya har et område som er er planlagt spesielt med hensyn på å øke andelen "grønt". Man har et mangfold av plantearter, urtehage etc. som er med å underbygge miljøprofilen.?

Det har også vært vektlagt å integrere grendesenteret i de grønne omgivelsene med utendørs klasserom, kompostanlegg og temahaver bl.a med Dragehodeblomsten som er vert for for en rødlistet bille.

Vann

Det omtrent ikke asfalt på området, men grus som slipper overvann og regnvann ned i grunnen. Det ble jobbet mye med dette området i prosjekteringsfasen.
 
Vurderingen som ble gjord var knyttet til åpne bekker etc som del av overvannshåndtering. Dette ble vurdert som lite aktuelt på grunn av sikkerhet (skolebarn og barnehagebarn) på skole og barnehageområdet. I tillegg ble konsekvenser knyttet renhold også vurdert med tanke på at barn  tiltrekkes åpne vannløsninger. I stedet for åpne løsninger så man at permeable løsninger var mer aktuelt for utearealene som er skole og barnehage.
 
I tillegg har ble det etablert en vannturbin som skal drives av regnvann fra taket. Dette innebærer at regnvann samles opp i en stor tank som ligger på taket. Dette vil gi et bidrag til en forsinkelse av regnvann til det kommunale nettet.
 
I tillegg ligger Storøya i tilknytning til Nansenparken som har basert seg på store grønne områder og åpne vannløsninger.

AREAL OG VOLUM

Oppvarmet bruksareal: 940 m²
Kompakthetsfaktor: 0,5m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Primærenergikilde: fjernvarme. Sekundær energikilde: sol.
Beregnet netto energibehov: 66 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 70 kWh/m²/år (NS3031)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 468 MNOK (Gjelder hele Storøya grendesenter ekskl. tomt)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fornebu
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Kvadrat as, Arkitektkontoret
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS
Prosjektledelse (PL): HENT AS | Hent AS (Knut Alstad) | Rambøll AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIBr) | Rambøll AS (RIA) | Rambøll Norge AS (RIbyf, RIBr, RIAku, Miljø)
Hovedentreprenør: HENT AS | Bravida Norge AS (El, IT og VVS teknikk)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Rapport, Enovas forbildeprosjekter (www.enova.no), Bærum kommune, registreringsskjema Framtidens bygg. Morten Jakobsen, ansvarlig arkitekt for Storøya Grendesenter. "Storøya Grendesenter, design av passiv hus barnehage" (foredrag av Ferry Smits, Rambøll Norge AS holdt på Passivhuskonferansen i Göteborg april 2009).

VEDLEGG