Flere søkemuligheter

Storøya Grendesenter

  Sist oppdatert 21.08.2012

Passiv barnehage og lavenergi skole på Fornebu.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2009
  • Arealforbruk: tomt: 40,2 mål.
    13,300 m2 BRA

Storøya Grendesenter på Fornebu er tegnet av Arkitektkontoret Kvadrat AS og Rambøll Norge AS, med Hent AS og Bravida Norge AS som utførende, basert på en konkurranse de vant i oktober 2006. Prosjektet er organisert gjennom en samspillkontrakt med ovenstående firma i en allianse sammen med Bærum Kommune.

Grendesenteret ligger midt på den gamle rullebanen på Fornebu flyplass og nært parker, badeplasser og naturreservat ved Storøykilen. Prosjektet har et komplekst romprogram koblet sammen rundt en felles lobby sentralt i bygget og inneholder barneskole med plass til 588 elever, barnehage for rundt 120 barn, grendebibliotek, familiesenter, helsestasjon, åpen barnehage, base for arbeidstrening, flerbrukshall, bordtennishall, kunstgress- og grusbaner samt innvendige parkeringsanlegg i kjeller med 75 plasser. Alle funksjonene i grendesenteret er samlet i ett bygg, organisert i et langstrakt to-etasjes hovedvolum med kjeller under deler av bygget og med barnehagen og idrettshallene liggende inntil.

Hovedkroppen vender kortsidene mot sør mens idrettshallene er helt og delvis lagt under bakken. Detteminsker varmebelastningen i bygget som ikke skal bruke energi til kjøling. Bygget har et relativt lite glassareal i fasadene, og ingen glasstak/glassgård.

Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_02 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_05 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_06 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_07 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_08 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_09 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_10 Arkitektkontoret Kvadrat v. Morten Jacobsen_Page_11 Perspektiv1

Miljøoppfølgingsplan

Etter at flyplassen ble lagt ned, arbeidet Statsbygg med å stille miljøkrav til eiendomsutviklerne på Fornebu, og det ble bla. laget et eget miljøoppfølgingsprogram for området. Da salget av eiendommene startet i 1999 var det derfor et krav i eiendoms- og utbyggingsavtalene om å følge miljøoppfølgingsprogrammet. Bærum kommune har arbeidet videre med utgangspunkt i miljøoppfølgingsprogrammet, og miljøkravene er godt implementert i plandokumentene på Fornebu, og utgjør en premiss for videre utvikling, både i forhold til infrastruktur, grøntarealer og alle byggeprosjektene som er igangsatt.

Brød&Miljø-Ingvild_Page_6 Brød&Miljø-Ingvild_Page_7 Fokus på miljø og energibruk_Kristine Hjellne_Page_15 Fokus på miljø og energibruk_Kristine Hjellne_Page_12

Universell utforming

Det er utarbeidet egen sjekkliste for universell utforming i prosjektet med basis i TEK, Husbanken  samt Bærum Kommunes egne ønsker utover kravene i disse.
Bygget har enkel tilgjengelighet til fots og med sykkel. Innvendige ledelinjer, kontrastmerking av søyler i trafikkareal og generelt fargebruk med toneforskjell for å lette orienteringsmulighetene. Trapper og eventuelle ramper merkes med oppmerksomhetsfelt. Bygget betjenes av to heiser, som begge når alle tre plan.

Materialvalg

Bærum Kommune har utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram som gjør at miljødeklarasjon kreves i prosjektet.

Det benyttes bærekraftig trevirke i prosjektet, lavemitterende byggematerialer innvendig og Kebony trepanel kombinert med beiset panel og miljøvennlige fasadeplater utvendig. Ingen helsefarlige stoffer benyttes.

Skolebasene ligger på samme plan med generelle konstruksjonsprinsipper og dekker uten nedstikkende dragere med spennvidde på 7,5m og gode etasjehøyder. Aksesystem i begge retninger på 7,5m og gode netto etasjehøyder gir fleksibilitet for føringer og bidrar til lave miljøbelastninger ved senere endringer. I byggefasen er det også et system for substitusjon der man aktivt vurderer all materialbruk opp mot eventuelle alternative produkter med like gode eller bedre egenskaper.

bygging under telt

Energibesparende tiltak

Orientering og form på bygning er valgt bevisst med tanke på passiv energi design.

Alliansen har et mål om å få det totale energiforbruket for deler av prosjektet ned mot passivhusstandard ved å ta for seg barnehagen og beskrive/beregne denne som pilotprosjekt. Målet er at barnehagen skal ha et energiforbruk på 65 kWh/m2 år som vil gjøre barnehagen til den første av sitt slag i Norden. Hovedbygget, som også inneholder skolen, er planlagt som en lavenergibygg med et energiforbruk på 93 kWh/m2 år.  Idrettshallene har en energiramme på 139kwh/m2/år.

Det er også et ønske fra byggherre og arkitekten om å bevisstgjøre store og små brukere av senteret på energibruken i bygget ved å sette opp skjermer i lobby, barnehagen og basearealene på skolen der man kan følge energiforbruket i bygget til ulike årstider, tider på dagen, i sol og regn osv. Et lite demonstrasjonsanlegg for ulike måter å produsere  strøm på bygges for å få til dette. Anlegget inneholder mikrokraftverk med vannfall (oppsamlet takvann) og turbin, solcellepanel på vegg og vindmølle på tak. Solfangere for oppvarming av dusjvann til 6 idrettsgarderober legges på taket av flerbrukshallen. Det benyttes energieffektiv belysning.

 

detalj gesims detalj yttervegg-vindu Energibudsjett og netto energibehov Levert energi ringmur Simulering av varmestrøm- ring ved HEAT2 therm lian varmetap-vinduskarm

Avfall og massehåndtering

Storøya Grendesenter har fokus på å redusere avfallsproduksjonen både i bygge- og driftsfasen. Alt avfallblir kildesortert eller gjenvunnet. Senteret er tilknyttetvakuumanlegget på Fornebu der alt avfall med unntak av papp og papir, glass og metall og spesialavfall sendes til sentralt avfallmottak via et rørsystem i grunnen. Det vil også være et enkelt organisk kompostsystem i bruk. Tomten ligger på den gamle rullebanen på Fornebu og med aktiviteten der som bakgrunn er det foretatt grundige analyser av stedlige masser. Kontroll og sikker håndtering av dissebidrar til det totale miljøaspektet i prosjektet.

Grønt og uteområder

Storøya Grendesenter ligger nær grøntområder, Nansen-parken, badeplasser og naturreservater på Fornebu. Det har blitt vektlagt i prosjekteringen å integrere grendesenteret i de grønne omgivelsene. Det tilrettelegges for utendørs klasserom og det anlegges utendørs temahaver med blant annet en  Dragehodeblomstbiotop, en lokal, utryddingstruet art.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: tomt: 40,2 mål.
13,300 m2 BRA

ENERGI

Energiforbruk: Bærum Kommune har lagt følgende grunnlag for løsningene som velges: et energimål på maks 145 kWh/m2 pr år for flerbrukshallen, 100 kWh for barnehagen, skolen og resten av anlegget. Parkeringsanlegg er ikke tatt med i denne beregningen.

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: tidligere Fornebu flyplass sin rullebane, Bærum Kommune
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2009
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg , Barnehager

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Bærum Kommune
Prosjektledelse (PL): Hent AS (Knut Alstad) | Rambøll AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIBr) | Rambøll AS (RIA)
Hovedentreprenør: HENT AS | Bravida Norge AS (El, IT og VVS teknikk)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.