Strategi

  Sist oppdatert 12.09.2018
Strategidokument for NAL til 1.1.2017 (revidert per 1.3.13)

Dette strategidokumentet er utarbeidet av NALs styre. Dokumentet beskriver NALs visjon, formål og mål.

Strategidokumentet er ment å være et arbeidsredskap for administrasjonens daglige drift.

Visjon, formål, og mål

Visjon
NAL skal være den samlende organisasjonen for norske arkitekter. NAL skal være ledende i utformingen av norsk arkitekturpolitikk.

Formål
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon. Formål:

 • Tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning

 • Bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn

 • Bedre rammebetingelsene for arkitektur i Norge

 • Fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget

Mål

a) Overordnede mål

Arkitekturpolitikk
Arkitekturpolitikken er et viktig virkemiddel for å nå NALs overordnede formål. NALs arkitekturpolitiske arbeid rettes mot myndigheter og samfunn.

NAL skal:

• Ha klare arkitekturpolitiske standpunkter på følgende saksfelt:

  • Miljø og klima
  • Boligpolitikk
  • Rammebetingelser 
  • Det offentliges rolle som omgivelsesprodusent
  • De privates rolle/utøvelse som omgivelsesprodusent
 • Delta i den offentlige debatten om vesentlige utbyggingsprosjekter

 • Være en aktiv og synlig deltager i den offentlige arkitekturdebatten og i utviklingen av

  politikkens temaer

 • Fremme arkitekturpolitiske standpunkter overfor myndigheter, samfunn og andre

  private og offentlige aktører

 • Være bidragsyter og høringsinstans i saker som er relevante for utformingen av

  arkitektur

 • Bidra til at det etableres fylkeskommunal og kommunal arkitekturpolitikk
   
 • Arbeide for at alle partier har arkitekturpolitikk med i sitt program

Fagpolitikk
NALs fagpolitikk skal ivareta arkitektenes rammebetingelser for utøvelsen av faget. NAL skal:

 • Utvikle fagpolitiske standpunkter

 • Tydeliggjøre organisasjonens kompetanse overfor medlemmene

 • Synliggjøre organisasjonens arbeid innen viktige satsingsområder

 • Styrke arkitektens rolle gjennom økt fagkompetanse

 • Profesjonaliseres som forhandler og formidler

 • Arbeide for at MNAL blir et kvalitetsstempel og varemerke 
   
 • Styrke rammebetingelsene for unge og nyetablerte arkitekter

Organisasjonen
NAL skal:

 • Tilby et attraktivt, relevant og oppdatert tilbud til medlemmene

 • Bidra til å øke medlemmenes kunnskap og gi økt profesjonalitet i standen

 • Være endringsvillig. Tjenestene NAL tilbyr skal gjenspeile virkeligheten for utøverne av

  faget

 • Være en tjenlig organisasjon for medlemmer i hele landet

 • Arbeide for å øke antall medlemmer med særlig fokus på unge arkitekter og studenter

 • Utvikle medlemsfordeler

 • Støtte aktiviteten i lokalforeningene

 • Profesjonalisere organisasjonens rolleforståelse

Økonomi
NALs faglige ambisjoner kan bare realiseres gjennom tilstrekkelige ressurser og økonomisk handlingsfrihet. NAL må derfor ha høye økonomiske ambisjoner for å skape rom for å realisere disse.

NAL skal:

 • Bygge opp økonomiske handlingsrom og reserver. Det betyr at driftsresultatet over tid må være positivt

 • Vurdere nye satsingsområder og prosjekter ikke bare ut i fra faglige vurderinger, men også ut i fra økonomiske kriterier, før de besluttes igangsatt.

 • Forvalte kaptalen på en måte som vektlegger sikkerhet fremfor ekstra høy avkastning.

 

b) Mål knyttet til de enkelte virksomhetsområdene

Publisering
Formålet med NALs publiseringsvirksomhet er å formidle informasjon om arkitektur og fagpolitikk. Publikasjonene skal fremme interessen for og kvaliteten på norsk arkitektur gjennom diskusjon, presentasjon og kritisk virksomhet

NAL skal gjennom sin publiseringsvirksomhet styrke NAL som merkevare.

NAL skal utgi tre fagtidsskrifter: Arkitektnytt, Arkitektur N og Norske Arkitektkonkurranser.

- Arkitektnytt
Arkitektnytt skal være et nyhets-­‐, debatt-­‐ og meldingsblad/nettsted.

- Arkitektur N
Arkitektur N skal ivareta den løpende dokumentasjonen av det som er mest interessant for utviklingen av norsk arkitektur; fra prosjekter, enkeltgjenstander og byggverk til plan og landskap. Tidsskriftet skal inneholde kritikk, anmeldelser og artikler om norsk arkitektur.

- Norske Arkitektkonkurranser
Norske Arkitektkonkurranser skal dokumentere de premierte og rangerte prosjektene i de viktigste arkitektkonkurransene som avholdes i Norge.

Kompetanseoverføring og etterutdanning
Med bred satsing innen kompetanseoverføring og etterutdanning, skal NAL heve arkitekters kunnskaps-­‐ og kompetansenivå. Den primære målgruppen for virksomheten er arkitekter, men tilbudet skal være åpent for alle som er interessert i og arbeider profesjonelt med arkitektur og bygningskultur.

NAL skal:

 • Være det fremste organet for arkitekturfaglig etterutdanning med sikte på kompetanseutvikling.

 • Vektlegge arkitekturfaglig kunnskap i bred forstand, ferdighet i yrkesutøvelsen og verdigrunnlag for handling i tråd med organisasjonens etiske grunnprinsipper.

 • Søke å utvide sitt nedslagsfelt til kommuner, fylkeskommuner, forvaltning, journalister, lærere i skolen, og mot andre virksomheter.

 • Samarbeide med landets arkitektskoler og arkitektorganisasjoner, og arbeide for en nasjonal koordinering av all arkitektrettet etterutdanning.

 • Utrede om etterutdanning skal bli obligatorisk for medlemmene. 

Konkurranser
NAL tilbyr informasjon og rådgiving om konkurransegjennomføring. NAL skal:

 • Utvikle konkurransereglene slik at arkitektkonkurranser befestes som viktige og attraktive for oppdragsgivere å arrangere, og for arkitekter og konsulenter å delta i. Målet er at konkurranser skal frembringe fremragende prosjekter til nasjonens beste.

 • Informere offentligheten om verdien av konkurranseinstitusjonen, samt arbeide for at juridiske forhold ivaretar hensynet til faglig kvalitet og god etikk i behandlingen av konkurransenes resultat og konkurransens deltakere.

 • Etablere seg som det klart førende kompetansesenteret for rådgiving og gjennomføring av arkitektkonkurranser, og det selvsagte stedet å søke råd og bistand for både offentlige og private oppdragsgivere.
  Utnytte potensialet som ligger i arkitektkonkurransene for å synliggjøre arkitektfaget, og for å øke publikums interesse for arkitektur og omgivelsesforming.

 • Tilby totalpakker ved konkurranser i større grad enn i dag.

 • Formidle reaksjoner og advarsler mot dårlige konkurransevilkår.

 • Yte medlemsbistand vedrørende informasjon om kunngjorte konkurranser, spørsmål, problemer og tvister.

Bibliotekstjenester
NALs bibliotek er et privat fagbibliotek. Biblioteket tilbyr en landsdekkende service overfor medlemmer og studentmedlemmer av NAL. Medlemmer av NIL og NLA betjenes etter avtale med de respektive foreningene. Arkitekturinteresserte kan også besøke samlingene.

NAL skal:

 • Gjennomføre og vedta en plan for den videre utviklingen av biblioteket, som tar opp i seg de teknologiske og formidlingsmessige utfordringene og mulighetene, sett i forhold til fremtidig lokalisering, ressurser og kompetanse.

Prosjekter og bærekraft
NAL utvikler prosjekter innen bærekraftig og god arkitektur for å endre praksis i byggebransjen. Prosjektene skal bidra til å skape en arena for læring og kompetanseutvikling.

Målgruppen er private og offentlige aktører i BAE-­‐næringen, samt sentrale myndigheter og forskningsinstitusjoner.

NALs arbeid innen prosjekter og bærekraft skal:

 • Synliggjøre NALs miljøambisjoner.

 • Fremme bærekraftig arkitektur, by-­‐ og stedsutvikling i tråd med NALs

  formålsparagrafer. bidra til å heve medlemmenes kompetanse om miljø-­‐ og

  klimaprosjektering.

 • Være en ledende kunnskapsleverandør til medlemmer og andre gjennom prosjektene

  som drives.

 • Utvikle nye arbeidsmåter og verktøy, og få fram gode eksempler og pilotprosjekter med

  fokus på å få til endring i praksis. Prosjektene skal vektlegge en flerfaglig tilnærming som

  stimulerer til samarbeid mellom arkitekter, rådgivere og andre aktører i byggebransjen.

 • Styrke kontakten mot nasjonale forskningsmiljøer knyttet til miljø og bærekraft.

Kommunikasjon og markedsføring
NAL har en helhetlig satsing knyttet til kommunikasjon, grafiske profil og markedsføring av sine produkter og tjenester.

Arbeidet innenfor kommunikasjon og markedsføring skal:

 • synliggjøre NALs arbeid på viktige satsingsområder

 • sikre gode rutiner og hensiktsmessige kanaler for intern og ekstern kommunikasjon

 • arbeide for at NAL blir den foretrukne kilde for pressen i spørsmål om arkitektur og byutvikling.

 • utvikle NALs nettsider til å være en foretrukket og oppdatert kanal for formidling av norsk arkitektur og NALs arbeid.

 • Markedsføre og selge NAL og våre aktiviteter og arrangementer 

 

LAST NED STRATEGIDOKUMENTET

 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post