Flere søkemuligheter

Klimavennlig byutvikling på Strømsø i Drammen

  Sist oppdatert 11.12.2017

Sentrumsbydelen Strømsø i Drammen skal utvikles til et regionalt knutepunkt og et klimavennlig byutviklingsforbilde. Bydelen skal bli mangfoldig og et godt sted å arbeide, bo og leve.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2009 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Visjonen Strømsø
Strømsø sentrum skal utvikles til et regionalt tyngdepunkt og et forbilde på klimavennlig byutvikling. Bydelen skal være mangfoldig og levende og et godt sted å arbeide, leve og bo.

Om bydelen
Strømsø sentrum er sentrumsområdet på sørsiden av Drammenselva. Området er på 340 mål med rundt 220.000 m² bebyggelse. Fortettingspotensialet er på omtrent 200.000 m². Området er preget av kontorarbeidsplasser og handel i småbutikker, og er bosted for omtrent 1800 mennesker. Det er relativt stor utskiftning i befolkningen, som kulturelt er svært sammensatt. Området har mange små og noen store grunneiere, og de næringsdrivende er lite organisert. Drammen jernbanestasjon, som er den fjerde mest trafikkerte i landet, ligger sentralt i området ved Strømsø torg. Alle lokale og mange regionale busser stopper ved torget.

”En by å leve i”
Strømsø skal utvikles til en klimavennlig bydel med næringsvirksomhet og boliger. Dette krever et bredt spekter av virkemidler. I 2009 ble det utlyst en idékonkurranse for utvikling av Strømsø. Norconsult og Alliance arkitekter vant med forslaget Look to Strømsø. Konkurransen ble fulgt opp med fortettingsanalyser og grunneiermøter i tillegg til utadvendte aktiviteter som utstillinger, gateteater, midlertidige installasjoner og verksteder.

Fortettingspotensial og detaljreguleringer
I etterkant av idékonkurransen utarbeidet vinnerne studier av volumer, høyder, gater og plasser for delområder med stort fortettingspotensial. Studiene har vært grunnlaget for offentlige diskusjoner og politiske saker som beskriver rammer for utvikling av delområder.

Erfaringene fra konkurransen og det oppfølgende arbeidet gir viktige innspill til videreutvikling av bydelen.

Målsetninger for Strømsø
I april 2012 vedtok bystyret mål for den videre planleggingen.
Viktige stikkord som samsvarer med FutureBuilts mål er:
•    fortetningspotensial på cirka 150.000 m² næring
•    300 til 500 nye boliger
•    en rekke forbildeprosjekter i FutureBuilt
•    høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet
•    energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse
•    utvikling av arbeidsmåter som bidrar til at grunneiere, beboere og andre grupper som bruker Strømsø involveres i planleggingen
•    kunnskapsdeling, visning og profilering

Bymiljø og arkitektur

Strømsø torg
Ombygging av Strømsø torg fra rundkjøring til torgplass for myke trafikanter. Prosjektet sto ferdig i juni 2012.

Gateeksperiment
I løpet av 2012 – 2013 har det vært gjennomført et gateeksperiment i Tollbugata. I den gamle hovedgata ble det testet ut bruks- og bevegelsesmønster, samt ulike former for tilrettelegging for bruk og opphold.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal bli en firefelts allé med sykkel- og fotgjengerkryss i plan. Dette vil redusere barrierevirkningen og avlaste området for unødvendig biltrafikk. Regulering av første etappe er sluttbehandlet, og etappe to er igangsatt.

Kulturhistorisk stedsanalyse
Det er i 2013 gjennomført en DIVE-analyse for Strømsø, en kulturhistorisk stedsanalyse med kartlegging og fokus på kulturminner som romlig ressurs i byutvikling. Analysen er et godt kunnskapsgrunnlag i forbindelse med videreutvikling av bydelen.Areal og transport

Tordenskiolds gate
Tordenskiolds gate er bygget om, og gateparkeringen er fjernet for å lette fremkommeligheten for busser.

Nytt parkeringshus
Nytt parkeringshus ved Strømsø torg ble åpnet i januar 2013. Huset skal betjene flytoget, handlende og boliger i området. Parkeringshuset er bygget med betong fremstilt av sement med lavt CO2-utslipp og har fått energibesparende LED-belysning og grønt tak. Det er ladestasjon for elbiler. Kommunen har avholdt en internasjonal konkurranse om kunstnerisk utforming av fasadene.

Sykkelhotell
I april 2013 åpnet sykkelhotellet på Drammen stasjon, et samarbeid mellom Jernbaneverket, Drammen kommune, ROM Eiendom og Buskerudbyen. Hotellet rommer 244 plasser, fire plasser er avsatt til sykkel med vogn, det er fire ladepunkter og sykkelpumpe. Trygghet og sikkerhet er viktig, kun abonnenter har adgang. Hotellet er overvåket og det er perforerte vegger som slipper gjennom lys og lyd.

Kiss`n ride ved Drammen stasjon
Oktober 2013 åpnet ny trafikkforplass ved Drammen stasjon. Trafikkforplassen er et samarbeid mellom Jernbaneverket og Drammen kommune. Sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter er prioritert. Plassen er tydelig merket opp med store gangarealer og egne sykkelfelt. Det er lommer for kiss`n ride og korttidsparkering for de som skal møte eller følge noen til toget.


 

Energi

Mulighetsstudie
En mulighetsstudie for et fremtidsrettet energisystem er i ferd med å ferdigstilles. Arbeidet er et samarbeid mellom Drammen kommune, Energiselskapet Buskerud, Drammen Fjernvarme og FutureBuilt. Mulighetsstudien belyser blant annet tekniske muligheter og begrensninger for hvordan man kan oppnå reduksjon i utslipp av klimagasser fra energisystemet.

Rådgivningstjeneste
I 2013 ble det igangsatt en treårig forsøksordning med en rådgivningstjeneste for rehabilitering og energiøkonomisering av eksisterende bebyggelse. Hensikten er å stimulere til klimavennlig rehabilitering. For et antall bygg med forskjellig materialbruk som er typiske for Strømsø og Drammen for øvrig blir det gjort en kort tilstandsvurdering og foreslått rehabiliteringstiltak.

 

Økonomi og finansiering

Tilskudd fra Fremtidens byer, Buskerud fylkeskommune og Husbanken har vært avgjørende både for å få gjennomført idékonkurransen samt ulike delprosjekt og utredninger.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Strømsø, Drammen sentrum
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2009 - 2020
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Transport og infrastruktur
Forbildeprogram: FutureBuilt
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa