Flere søkemuligheter

Studentboliger i massivtre med passivhusstandard

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 21.08.2017

Studentsamskipnaden i Østfold ønsket seg en miljøvennlig og fremtidsrettet byggning når de skulle studentboliger på Remmen. Dette fikk de til ved bruk av massivtre, utstrakt bruk av ubehandlet kjerneved av malmfuru som kledning, bergvarme og bygging i passivhusstandard.

Korte fakta

  • Arkitekt: Bas Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  • Arealforbruk: 9552 m2 (brutto BTA) fordelt på 354 beboere.
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Studentboligene ligger som nærmeste nabo til Høyskolen i Østfold på Remmen, og erstatter en del av det tidligere spredte hybeltilbudet inne i byen. En hovedintensjon har vært å gi de 354 studentene som skal bo der en god ramme for et samlet sosialt fellesskap i nærheten av høgskolens campus.

De fire nye blokkene er felt inn i det skrånende terrenget og ligger i vifteformasjon rundt en eksisterende skogkledt kolle og skjermer et felles uterom, som også er ankomststedet for gående fra campus. Uterommet trapper seg opp mot skogområdet i øst, hvor det slipper sol og lys inn mellom husene. Møteplassen har fast møblering og grillplass, som vil kunne fungere både sommer og vinter. Det er plantet frukttrær og bærbusker som studentene kan ha glede av i høstsemesteret. Utearealene er prosjektert og utført i henhold til universell utforming.

Boligene er fordelt på fire nye blokker, A-D, to med kollektivløsninger med felleskjøkken, og to med hybler med eget kjøkken. Prosjektet omfatter også fasaderehabilitering av to mindre, eksisterende 1,5 etasjes hybelhus på tomten, som er med på å ramme inn fellesplassen.

Bygg C og D (byggetrinn 1, 2014) er lamellblokker hvor ulike boformer fra enmannshybler til åttemanskollektiv er organisert om en felles innvendig gang. Bygg A og B (byggetrinn2, 2015) fremstår som punkthus. Her er de større bokollektivene lokalisert. Hver av blokkene har boliger tilpasset funksjonshemmede.

Alle hyblene inneholder seng, arbeidsplass, dusj, vask og toalett. Rommene har en innvendig takhøyde på 2.70m, noe som gir god romfølelse og ekstra skapplass. Alle rommene har fransk balkong og vindu fra gulv til tak. Dette bidrar til å gi de minste hyblene kvaliteter som sjeldent prioriteres i andre boligprosjekter.

Fellesarealene er praktiske og oversiktlige, med oppholdssoner samlet ved de store vinduene med utsikt mot naboene eller mot skogen. Synlig massivtre i vegger og tak gir i et behagelig og lite institusjonspreget interiør, særlig i kollektivblokkenes fellesrom. Bruken av massivtre gir en robusthet som imøtekommer både estetiske ønsker og overflater som reduserer vedlikeholdskostnader. Å bygge i massivtre gir studentene boliger med god kvalitet og godt inneklima i ett materiale som er bestandig over tid, samtidig som treet innehar gode egenskaper i forhold til lyd, fukt og termiske egenskaper.

Prosjektet ble tildelt Arnstein Arneberg-prisen 2016. Juryen som bestod av Ingerid Helsing Almaas, Amund Gulden og Leif D. Houck. Juryen uttalte at: «Prosjektet har et tydelig og gjennomført hovedgrep, og en liketil og ukunstlet variasjon ut fra det naturlige konstruktive og materialmessige utgangspunktet.»

Prosess

Byggearbeidene startet høsten. I byggetrinn 1 ble 210 leiligheter ferdigstilt i 2014. Disse leilighetene er fordelt mellom kollektiv, leiligheter for en person og parleiligheter. I byggetrinn 2 ble ytterligere 144 nye studentboliger ferdigstilt i 2015. I tillegg er rehabilitering av 16 hybler i blokk fra 1974 en del av prosjektet. Alle disse leilighetene er bygget som kollektiv, der åtte beboere deler og kjøkken.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl åpnet Remmen studentby 3. september 2015.

Økonomi

Total prosjektkostnad inkl mva er på kr 210 mill nok. Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge.

Massivtre som bæresystem i større boligbygg er konkurransedyktig på pris i dagens marked, forutsatt at det prosjekteres og utføres med rett kompetanse.

Erfaringer

Det var en del usikkerhetsmomenter forbundet til bygg i massivtre, bla fukt og treverk. Uttørkingen av massivtre var en prosess som gikk raskere en forventet. Å bygge i massivtre krever en inngående planleggingsfase, hvor det er viktig å lage en gjennomarbeidet og detaljert framdriftsplan. Denne fremdriftsplan sammen med at byggemetoden har vært veldig forutsigbart har gjort at begge byggetrinnene ble overlevert i god tid før kontraktfestet overlevering. Massivtre viste seg å være betraktelig raskere å bygge med enn stål og betong. Det tilsier at en ved god planlegging kan spare opptil 30% av byggetiden på prosjekter som dette.

Energi

Prosjektet er bygget i passivhusstandard etter NS 3700. Det er benyttet bergvarme med varmepumpe for oppvarming. Over 60% av oppvarmingsbehovet hentes ut av dette systemet.

Bærende massivtrevegger som del av klimavegg og yttertak gjør at klimaskallet blir svært tett, har lave lekkasjetall og gode kuldebroverdier.

Konstruksjon og materialbruk

Blokkene er fundamentert til fjell med plasstøpte betongkonstruksjoner, i kombinasjon med hulldekker under og mot terreng.

Over terreng er blokkene bygget i bærende massivtre i fem og seks etasjer. Bruken av massivtre gir en robusthet som imøtekommer både estetiske ønsker og overflater som reduserer vedlikeholdskostnader. Valget av massivtre som bærekonstruksjon gir et arkitektonisk formspråk som utrykker dette samtidig som det understreker miljøprofilen prosjektet har.

Bruken av massivtre, i stedet for stål og betong, har også gitt en byggeplass fri for slagborstøy, svevestøv og den vanlige fuktige inneluften i byggeperioden har også vært fraværende.

Utvendig er blokkene kledd i ubehandlet kjerneved av malmfuru og platekledning i forskjellige farger. Bruken av farger er livlig uten å være påtrengende, og balanseres av den grånende malmfurukledningen.

Universell utforming

Alle boligene er bygget i henhold til TEK10 og er full universell tilgjengelighet, inkludert til uterommene. Alle blokkene inneholder hybler som er tilpasset rullestol.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9552 m2 (brutto BTA) fordelt på 354 beboere.
Bruttoareal (BTA): 9552 m²
Antall beboere/brukere: 354

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

5.018

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 68,689 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 29,115 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 214,248 kWh/m²/år
Vifter: 81,484 kWh/m²/år
Pumper: 243 kWh/m²/år
Belysning: 81,916 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 126,067 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,11 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,13 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,8 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 210 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: BRA Veien 6, 1783 Halden
Sted/bydel: Østfold
Kommune: Halden
Prosjektperiode: 2012 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ)
Arkitekt: Bas Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): iTRE AS
Hovedentreprenør: Ove Skår AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.