Flere søkemuligheter

Et helstøpt kommunesenter for Nesodden

Publisert av: Peer Fredrik Bull-Hansen / NAL Sist oppdatert 19.06.2015

Nesoddens nye kommunesenter er en passivhusklassifisert bygningstruktur som på drøyt 11.000 kvadratmeter samlokaliserer bibliotek, ungdomskole, kulturskole, lokal helsestasjon og kafé i én miljøambisiøs bygning.

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS
  • Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene Berg & Dyring MNLA AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2012
  • Arealforbruk: 8443 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 270 elever, 300 årsverk, 300 brukere.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Light green) , Passivhusstandard (NS3700/3701) , Lavenergihus klasse 1 (NS3700)

Prosjektbeskrivelse

Tangenten - Nesoddens nye kommunesenter, ligger på Tangenåsen i Nesodden kommune. Bygget på ca 11.400 m2 BTA rommer kommuneadministrasjonen, Nesodden folkebibliotek og Tangenåsen ungdomsskole, samt helsestasjon, ungdomsarena, kulturskole og kafé, alt samlet under ett tak. Det er forberedt for utvidelse med to kultursaler for hhv 250 og 600 sitteplasser.

Biblioteket, åpent over to etasjer, er byggets samlende midtpunkt som hovedinngangen leder inn til. Ungdomsskolen omkranser et åpent gårdsrom, kommuneadministrasjonen omkranser et lite atrium. Gulvet i 1. etasje følger tomtas topografi, høydeforskjellene fanges opp av ramper som danner naturlige ganglinjer gjennom bygget. Alle hovedganglinjer i bygget er lagt med kontakt med utearealene, med rikt tilfang av dagslys som gjør det lett å orientere seg i bygget. Universell utforming har vært et viktig parameter allerede i konseptvalget.

Byggets utforming og materialbruk reflekterer Nesoddens rurale karakter. Bygget er på to etasjer, 2. etasje er kledd med trepanel i Kebony, de inntrukne partiene i 1. etasje og i gårdshage og atrium er kledd i smalt, mørkbeiset faspanel. Beslag er i natureloksert aluminium.

Bygget tilfredsstiller lavenergibygg A og passivhuskravene for kulturbygg (bibliotekets del) og kontorbygg (kommuneadministrasjonen). Det er valgt et hybrid-ventilasjonssystem, der luften forvarmes/-kjøles gjennom inntakskulverter og distribueres via store tilluftsventiler. Betongdekkene benyttes som termisk masse, det er derfor valgt åpen himlingsløsning med vertikale akustikkbafler. Varmeforsyning basert på varmepumpe med bergvarme, det er boret 10 energibrønner i fjellet under bygningen.

Det kanskje viktigste miljøaspektet ved bygget, er at det er basert på sambruk; kommunale virksomheter og funksjoner av ulik art er samlet under ett tak og sambruker arealer.

Prosess

Nesodden kommune gjennomførte i 2008 en begrenset plan- og designkonkurranse som Ratio Arkitekter vant med prosjektet "Furukonglesang". Ratio ble kontrahert som arkitekt, og bearbeidet prosjektet i en skissefase med brukermedvirkning fram til et kontraheringsgrunnlag for en "samspill-entreprise" (2010). En samspill-entreprise er en gjennomføringsmodell for en totalentreprise, basert på et "åpent bok"-prinsipp der løsninger, kvalitet og kostnader avklares mellom oppdragsgiver, entreprenør og rådgivere gjennom hele gjennomføringsprosessen. Ratio Arkitekter var byggets arkitekt gjennom alle faser, mens de øvrige rådgiverne for detaljprosjekt- og gjennomføringsfasen ble kontrahert av entreprenøren (Skanska).

Nesodden kommune hadde satt krav om universell utforming, ressurseffektivitet, miljøriktig materialbruk og livssykluskrav med minst mulig utslipp av klimagasser. Opprinnelig ønsket kommunen naturlig ventilasjon, ventilasjonsprinsippet ble imidlertid endret og skjerpet gjennom samspillprosessen til en hybrid-løsning, for å oppnå større grad av varmegjenvinning og bedre energiløsning. Tilsvarende ble målet om passivhus og lavenergibygg energimerke A satt i samspillprosessen, samt strenge miljøkrav til selve byggeprosessen.

Hjellnes Consult fungerte som miljørådgiver gjennom samspillprosjektet, med utarbeidelse av miljøplan for prosjektet og miljøoppfølgingsredskaper for materialbruk. Hvert rådgiverfirma, og hver utførende entreprenør, hadde egne miljøansvarlige fagpersoner i prosjektet. Ratio arkitekter as var UU-rådgiver.

Økonomi og finansiering

Tangenten inngår som del av et større prosjekt som også omfatter ny miljøgate for Vestveien forbi Tangenåsen.

Total prosjektkostnad: 368 mill.
Miljøgate og utomhusanlegg: 39 mill ekskl mva
Huskostnad: 207 mill eks mva.
Prosjektet er støttet av Enova som forbildeprosjekt.

Problematisk med flere passivhusstandarder

Det ferdige bygget har bedre energiløsninger enn oppdragsgiver opprinnelig hadde programmert. Det var opprinnelig ønsket naturlig ventilasjon, men dette ble i detaljeringsfasen endret til hybridventilasjon for å oppnå over 80% varmegjenvinning. I detaljeringsfasen ble det bestemt å prosjektere bygget i henhold til forventede relevante passivhuskrav, dette var opprinnelig ikke et programkrav. Gjennom dette ble det utløst forbildestøtte fra Enova, som finansierte ca 20% av merkostnadene for å oppnå passivhuskrav/lavenergibygg.

Bygget er klassifisert i henhold til 3 passivhuskategorier; henholdsvis næringsbygg (kommunens administrasjon), kulturbygg (biblioteket) og skolebygg (ungdomsskolen). Det er oppnådd passivhusstandard for de delene av bygget som rommer kommuneadministrasjon og bibliotek, men ikke for den delen som rommer skole. Dette fordi skoledelen ikke oppnår passivhus-score på omfang ytterflate i forhold til oppvarmet bruksareal (der den valgte planløsningen tilfredsstiller andre viktige forhold). Dette medfører varmetap og behov for kjøling om sommeren. Bygget tilfredsstiller kravene for lavenergibygg klasse A.

Dette kan peke på et «problem» ved passivhusstandardene i sammensatte byggeoppgaver. Ettersom bygget må kategoriseres etter flere kategorier, fanges ikke nødvendigvis de positive effektene av sambruksløsninger og flerfunksjonalitet opp. Sambruk og flerfunksjonalitet betyr miljøgevinster i form av arealeffektivitet og reduserte oppvarmingskostnader i forhold til å fordele funksjonene på flere, funksjonsspesifikke bygg.

Energi

Oppvarmingssystem: Varmepumpe med bergvarme fra 10 energibrønner, vannbåren distribusjon.

Passive energitiltak: 300 mm min.ullisolasjon i yttervegger, 400 mm (gj.snitt) min.ull-isolasjon på tak. Dobbel vindsperre, bestående av 9 mm GU-plate og Tyvekduk med tapede skjøter.

Gjennomsnittlige U-verdier:
Yttervegg: 0,15.
Tak: 0,13.
Gulv: 0,15.
Vinduer/glassfelt: 0,8.

Lufttetthet:
Mål: 0,6 luftvekslinger pr time, målt under byggeprosessen: 0,8.

Automatisk styring av solavskjerming.

Inntakskulverter reduserer behov for varmetilførsel og kjøling. Mulighet for by-pass av tilluft utenom roterende gjenvinner under sommerdrift.

VVS-utstyr tilfredsstiller Miljømerket Svanens krav for hotell og vandrerhjem. Belysning styres av bevegelsessensorer. Belysning i rom langs yttervegg reguleres i forhold til dagslyset.

Glassareal = ca 18 % av oppvarmet BRA.

Beregnet totalenergiforbruk:
- kulturdel (biblioteket): 67 kWh/m2 BRA/år
- kontordel(kommuneadministrasjonen): 70 kWh/m2 BRA/år
- skoledel (ungdoms- og kulturskolen, ungdomsarena): 71 kWh/m2 BRA/år
- hele bygget samlet: 70 kWh/m2 BRA/årKonstruksjon og materialbruk

For byggets konstruksjoner er det valgt betong, for å tilfredsstille statiske forhold, brann- og lydkrav. Betongdekkene er utnyttet som termisk masse, som inngår som et viktig element i byggets oppvarmings- og ventilasjonsløsninger.

Yttervegger er oppført i trestenderverk satt i stålsvill. Yttervegg har 300 mm mineralullisolasjon, med dobbel vindtetting med GU-plate (med tapede skjøter) og Tyvekduk. Dampsperre er lagt 75 mm inn i veggen fra innside for å unngå skader og hull f.eks for el-føringer.

Trepanel er valgt som fasadekledning, med Kebony (biomasse-impregnert furu) som hovedmateriale og beiset, smalt faspanel i inntrukne partier og rundt gårdsrom og atrium. For all innvendig materialbruk gjelder krav om at mer enn 80% av produktene skal ha beste klassifisering for inneklima i EcoProduct eller lignende databaser. Innvendig kledning er hovedsakelig malt gips, samt partier med spiler i eik. Gulv er utført i slipt betong i publikums- og undervisningsarealer i 1. etg, for øvrig er det lagt linoleumsbelegg. I toaletter og våtrom er det lagt keramiske fliser. I biblioteket er det valgt teppegulv pga akustikk-utfrodringer som oppstod ved eksponering av betonghimling. Himling er hovedsakelig blottstilt betong med nedhengte, vertikale akustikkbafler, i enkelte birom i kjernearealene er det nedhengt systemhimling.

All materialbruk er kartlagt og vurdert i forhold til LCC-krav, inneklima og økonomisk bærekraft.

Klimagassregnskap

Det er utarbeidet klimagassregnskap tilknyttet forprosjektfasen, som er oppdatert etter at bygget var ferdigstilt. Det oppdaterte regnskapet viser kun små forskjeller fra prosjektregnskapet, men omfatter også klimabelastningene fra selve byggeprosessen, der energibruk til tørking av betong, transport av personell og drift av anleggsmaskiner er tatt med. Anleggsfasen utgjør 4,6% av totalregnskapet (transport av byggematerialer fra fabrikk til byggeplass ikke medregnet).

Areal og transport

Ved å bygge Tangenten er kommuneadministrasjonen flyttet til et sentralt sted i kommunen, med god kollektivtrafikk-dekning. Antall parkeringsplasser for kommuneadministrasjonen er dermed kraftig redusert (10 biler pr 1000 m2 BRA), og de ansatte oppfordres til å reise kollektivt, gå eller sykle. De anlagte parkeringsplassene er avgiftsbelagt.

Flyttingen av Nesodden bibliotek til Tangenten innebærer enklere tilgang for flere brukergrupper, og god tilknytning til kollektivtrafikksystemet.

Det er egne sykkelparkeringsplasser ute og i parkeringskjeller (18 plasser pr 1000 m2 BRA). Det er avsatt 10 parkeringsplasser for el-biler med strømtilkobling. Videre er det ladestasjon for elektrisk rullestol ved hovedinngangen. Personalgarderobene er utstyrt med dusjer.

Universell utforming

Universell utforming var et premiss allerede i konseptfasen (arkitektkonkurransen), og ble i den videre prosessen fram mot ferdigstilling gjennomført med aktiv brukermedvirkning fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

I første etasje (hovedetasjen) fanges nivåforskjellene opp av ramper, som fungerer som hovedganglinjer gjennom etasjen. Alle hovedganglinjer i bygningen er tilknyttet yttervegg, med godt tilfang av dagslys og med utsyn som bidrar til å lette publikums orientering i bygget.

Det er benyttet kontrastfarger for markering av innganger og som markering av heis-/trappepunkter. Det er anlagt ledelinje fra miljøgate fram til resepsjonsdisk, med mulighet for nødvendig ytterligere supplering, samt taktil markering av alle sprang og oppkanter. Det er montert et overordnet skiltsystem, som med enkle symboler viser vei til byggets hovedfunksjoner, samt skilting med blindeskrift i heiser og for de enkelte rom. Heisene er utstyrt med lydanlegg.

All materialbruk var underlagt miljøkontroll både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, der det blant annet er lagt vekt på lav-emitterende materialer og materialer som er godkjent med hensyn til allergiproblematikk. Ett unntak fra dette, er teppegulv i bibliotekarealene som ble valgt av akustikkmessige årsaker. I dette spørsmålet stod to UU-hensyn mot hverandre; hhv gode akustikkforhold og allergiutfordringer. Det endelige valget var basert på en grundig utredningsprosess, der Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede var involvert i drøftingene.

Generelt kan en si at skjerpede krav både til miljø- og energiløsninger og til universell utforming noen ganger kan komme i konflikt med hverandre, og krever avklaringer gjennom grundige prosesser. For eksempel kan behov for termisk masse, som blottstilte betongdekker, gi utfordringer for gode akustikkløsninger.

Klimatilpasning

Det er etablert nedgravd fordrøyningssystem for avrenning av harde flater, og en generell bruk av hardføre, bestandige materialer.

Miljøplan og avfallshåndtering

Miljøplanen for prosjektet omfattet miljøkrav til byggefasen. Dette innebar bl.a. fellestransport av personell for å redusere bruk av privatbil.

Utsprengte masser ble knust på stedet (ca 5.000 m3, tilsvarende ca 600 lastebiltransporter).
Prosjektets miljøprogram stilte krav om sorteringsgrad av bygningsavfall på min. 70%. Sluttrapporten viste at avfallshåndteringen var gjennomført med en sorteringsgrad på ca 92%.

Det er utplassert 30 modulbaserte avfallsstasjoner i bygget, med lokal kildesortering.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 8443 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 270 elever, 300 årsverk, 300 brukere.
Bruttoareal (BTA): 11400 m²
Oppvarmet bruksareal: 8443 m²
Antall beboere/brukere: 870
Glassandel av bruksareal: 18 %

ENERGI

Energimerke: A (Light green)
Energiforbruk: Netto energibehov: 80 kWh/m2 år. Levert energi: 67 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Elektrokjel for vannbåren varme (spisslast)
Beregnet netto energibehov:
80 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
67 kWh/m²/år (NS3700/3701)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 50 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 2 m
Parkeringsplasser: 10 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 18 (pr. 1000 m²)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen
Sted/bydel: Tangenåsen, Nesodden
Kommune: Nesodden
Prosjektperiode: 2008 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Kulturbygg/ -anlegg , Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-07
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701) , Lavenergihus klasse 1 (NS3700)
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Nesodden kommune
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene Berg & Dyring MNLA AS
Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS
Prosjektledelse (PL): OPAK AS
Miljørådgiver: Hjellnes Consult AS
Spesialrådgiver energi: Hjellnes Consult AS
Universell utforming: RATIO Arkitekter AS
Rådgivere: Skanska Norge AS (RIB) | Hjellnes Consult AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Ratio Arkitekter AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Byggeledelse: Skanska Norge AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Ratio Arkitekter AS v/Sverre Svendsen

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.