Flere søkemuligheter

Tåsenhjemmet

  Sist oppdatert 04.06.2019

Nye Tåsenhjemmet har satt seg som mål å bli verdens beste sykehjem. Plusshuset i massivtre skal utvikle det beste innemiljøet for beboerne og være et nytt møtested på Tåsen.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitema Architects
  • Interiørarkitekt: Arkitema Architects
  • Landskapsarkitekt: Arkitema Architects
  • Prosjektperiode: 2017 - 2021
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , BREEAM Outstanding , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF skal bygge verdens første plusshus-sykehjem i massivtre.

Eksisterende sykehjem rives og det skal utvikles og bygges et nytt sykehjem for  135 beboere i Pastor Fangens vei 26-28 / Østhellinga 3. Det nye bygget blir på cirka 14 500 m². 

Nye Tåsen sykehjem skal være et gjenkjennelig og trygt sted med identitet og sanselighet - ikke en institusjon. De fysiske omgivelsene skal gi trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets brukere; beboere, besøkende og ansatte. Samtidig er det et mål å skape et bygg som fungerer godt i omgivelsene, med en skala og materialitet som passer godt inn i nabolaget. Den eksisterende vegetasjonen ivaretas i størst mulig grad, og det legges opp til grønne uterom for sykehjemmets beboere som gir varierte sanselige opplevelser.

Miljøambisjonene er svært høye, og prosjektet har et utstrakt samarbeid med en bred gruppe eksterne fagmiljøer for å sikre målsettingen om å bygge verdens beste sykehjem. Det er en målsetning å bruke mest mulig enkle og passive tiltak som oppfyller kravene til plusshus og lavt klimagassutslipp.

Prosess

Etter en grundig evaluering av mottatte tilbud fra prekvalifiserte entreprenører gikk HENT med Arkitema og øvrige samarbeidspartnere seirende ut av konkurransen. Forprosjektet blir gjennomført som en samspillsentreprise med utstrakt brukermedvirkning og forankring av miljø- og kvalitetsprogram. Etter KS2 og budsjettbehandling vil prosjektet gå over i en totalentreprise med detaljprosjektering, riving av eksisterende bygg (tidlig 2019) og bygging. Nye Tåsenhjemmet skal stå ferdig mot slutten av 2020.

Økonomi og finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Husbanken. Det kommer til å bli søkt støtte fra Enova. Det er mottatt støtte fra Klimasatsmidlene fra Miljødirektoratet for finne nye løsninger for brann og akustikk med utstrakt bruk av eksponert tre i sykehjem. Endelig prosjektkostnad blir utviklet i løpet av forprosjektet.

Bymiljø og arkitektur

Ved å legge nybygget mest mulig samme fotavtrykk som eksisterende sykehjem blir inngrepet i naturmiljøet redusert. Det skal sikres god adkomst til uteområdet. Trærne langs Pastor Fangens vei prioriteres, sammen med vegetasjonen mot naboene i nord-øst samt trærne i sør som utnyttes til å etablere små parker. Overflatevannet skal håndteres på egen tomt og utomhusplanene legger opp til bruk av regnvann som en opplevelsesmessig ressurs på området med regnbed som gir økt frodighet og gode forhold for insekter og fugler.

Tåsenhjemmet ligger i et område med eneboliger i tre, og for å oppnå et samspill med den eksisterende bebyggelsen vil Tåsenhjemmet oppføres som et trebygg. Bebyggelsen skal utstråle hjemlighet og verdighet, samt være innbydende å komme til både som ny beboer, gjest eller pårørende og for nabolaget. Målet er å skape tiltalende uterom som kan benyttes av familier på tur. Det er tenkt å anlegge en lekeplass, utendørs treningsfasiliteter og et torg med kafé.

Bygget er utformet med fasader som forskyver seg inn og ut, med varierende høyde og med varierende trekledning med ulike former for lektekledning og spilepanel slik at bygningsvolumet blir brutt opp og er mer tilpasset den omkringliggende bebyggelsen. Høyden blir omtrent som på dagens sykehjem.

Areal og transport

Trafikkløsningen er utformet slik at mesteparten av bilkjøring og varetransport foregår i vest på et område adskilt fra gangarealene. Dagens avkjørslene er beholdt for å opprettholde en kjent og trygg situasjon. Utomhusplanen forøvrig legger opp til adskilte adkomstveier for bil og gang/ sykkeltrafikk i områdene i sør og øst. Utearealene er videre godt opplyst og det er vinduer ut i alle himmelretninger slik at man vil ha en følelse av sosial kontroll rundt hele bygget.

Andre miljøtiltak

Tåsenhjemmet skal være en pilot på uttesting av elektriske maskiner på byggeplass. Dette er et skritt på veien til å skape stillere byggeplasser uten lokale utslipp der naboene opplever minst mulig sjenanse.

AREAL OG VOLUM

Antall beboere/brukere: 405

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Solceller - elektrisitet og solfanger - termisk

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Pastor Fangens vei 26 - 28, 0854 Oslo
Sted/bydel: Nordre Aker
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Sykehjem
Miljøambisjon: BREEAM Outstanding , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Totalentreprisekonkurranse
Entrepriseform: Totalentrepriser med samspill

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Architects
Interiørarkitekt: Arkitema Architects
Prosjektledelse (PL): Metier OEC AS
Miljørådgiver: HENT AS
Spesialrådgiver energi: Rambøll AS
Rådgivere: Degree of Freedom AS (RIB) | ÅF - Consult AS (RIV)
Hovedentreprenør: HENT AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa