Tema: Arkitektur og folkehelse

Tekst Tor Inge Hjemdal Sist oppdatert 03.03.2016
NALs fanesak for 2016 omhandler hvordan arkitektur og planlegging kan bidra til bedre folkehelse.

Norge har en rekke utfordringer som er relatert til helse. NAL har gjennom dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, NTNU, NMBU, DiBK samt andre norske og utenlandske aktører dannet seg et godt bilde av helserelaterte utfordringer og hvordan disse kan håndteres. Vi ser at arkitektur og planlegging kan bidra i forhold til mange av disse utfordringene.

Arkitektur og planlegging er et viktig verktøy for å oppnå målsettingene i Folkehelsemeldingen som kom i forkant av sommeren 2015. Faget vårt kan bidra inn i arbeidet med sosial likhet, gode oppvekstsvilkår, aktive eldre, psykisk helse og fysisk helse. Det er snakk om å lage gode byer og tettsteder som er tilgjengelige, oppleves som trygge og attraktive. Det er viktig å bidra til å skape felleskap og tilhørighet og bidra til likhet. I tillegg kan vi arbeide med å tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen inne som ute. Arkitekter jobber allerede med dette, men det er viktig å forstå hvordan arkitektenes arbeid er relatert til helsespørsmål slik at prosjekter og våre omgivelser kan utformes med bevissthet og bidra til bedret folkehelse på mange måter.

NAL kommer i løpet av 2016 til å jobbe med fanesaken på flere ulike måter og i samarbeid med en rekke aktører. NAL vil jobbe med å spre kunnskap og informasjon om hvordan vår faggruppe kan bidra på ulike måter. Bedre kunnskap hos alle involverte vil styrke og tydeliggjøre arkitektens rolle som en viktig samfunnsaktør. Det er viktig at beslutningstakere og bestillere ser denne sammenhengen, samt at de har kunnskapen og evnen til å utforme gode bestillinger som kan bidra til bedre helse i befolkningen.

Årets Arkitekturdag gjennomføres i november i Oslo med Arkitektur og folkehelse som tema. Dagen vil synliggjøre hva som er utfordringene, hvordan vi som arkitekter og planleggere kan bidra og hvordan gode løsninger kan utformes til å nå de nasjonale målene. NAL vil kommende år tilby kurs og seminarer som behandler tematikken på ulike måter. I tillegg vil vi se på mulighetene for å igangsette egne utviklings- og pilotprosjekter som kan jobbe frem de gode forbildene.