Flere søkemuligheter

Tilbygg Stavanger

  Sist oppdatert 19.04.2013

Et byggesett for rehabilitering innenfor Trehusbyen. Skisseprosjekt.

Trehusbyen i Stavanger er en bydel bestående nesten bare av større trevillaer som er ca 100 år gamle. Villaene er ofte horisontaldelte bolighus med manglende kvalitet i forhold til moderne hushold. I dag er størsteparten av huseierne i området unge og ofte småbarnsfamilier.

Bydelene er sentrumsnære og populære, og istedenfor at familiene flytter herfra når de etter hvert ønsker og har behov for mer plass, er det en tendens til at de heller bygger ut der de allerede er. Dette skjer nå på en tilfeldig og ofte amatørmessig måte, uten å øke kvaliteten av bydelen.
Derfor ser jeg for meg et modulsystem som kan tilpasses til de fleste moderne standardbehov.
Systemet er allsidig og kan bli brukt av mange. Det er ment at det skal føre til økning i kvalitet både når det gjelder bygningskvalitet, bokvalitet og ikke minst bymiljø.

Prosjektet har som mål å utvikle et byggesett som kan komplementere den eksisterende trehusbebyggelsen i Trehusbyen. Prosjektet vender seg i hovedsak mot det typiske selvbyggerhus
fra første fjerdedelen av det 20. århundre, som dominerer i bydeler som Storhaug eller Våland. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

side 8_1 side 8_2 side 8_3 side 10_1 side 10_2 side 11_1 side 9_2 side 12_3 side 12_4

Konstruksjon og materialbruk

Prototypene er utviklet som et spennende tilbyggskonsept som er i dialog med eksisterende hovedhus og tar utgangspunkt i lokal byggetradisjon. Arkitekturen skal være bærekraftig med hensyn til ressurs- og materialbruk og ha lavt energibehov. Mer om dette etter hvert som prosjektet utvikles (nå skisseprosjekt).

Prosjektet kan fungere som tilbygg og mindre nybygg som tehus, hytter og eneboliger.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forbildeprogram: Norwegian Wood
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.