Flere søkemuligheter

Trebru over Eideåna

  Sist oppdatert 19.04.2013

Ny gang- og sykkelbru over Eideåna planlagt som en del av Nordsjøruten i Egersund. Forprosjekt er ferdigstilt . Prosjektets videreføring er ikke vedtatt.

Korte fakta

  • Arealforbruk: Lengde: 54 m

Den 54 meter lange brua har en kostnadseffektiv løsning basert på et romlig fagverk i laminerte trekonstruksjoner hvor trafikantene går inne i fagverket. Fagverket tar elva i ett spenn på 54 meter og har knipper av diagonaler i limtre som tar trykk-krefter. For å ta strekk-krefter anvendes stål.

Landkarene er innskåret i en betongkonstruksjon formet som runde plasser i begge ender av brua. De runde bruplassene belegges med betong, som forankrer brua i landskapet og gir koblingspunkter til asfalterte gang- sykkelveier. Brua vil ha en total lengde på ca. 54 m. Det antas at grunnen består av leire med stor og ukjent avstand til fjell. I forprosjektet er det derfor forutsatt at all fundamentering utføres som pelefundamentering på svevende peler.
Kalkylen viser at en bru i ett spenn er det mest kostnadseffektive. Med en spennvidde på 54 m vil en naturlig fagverkshøyde være 4-5 m. Brua vil dermed kunne ha et overliggende avstivende fagverk som ikke er til hinder for trafikantene. En løsning med tak er et naturlig valg for å beskytte konstruksjonen. Taket vil medføre noen økte kostnader, men er samtidig gunstig i forhold til drift og vedlikehold.

Materialbruk

Treteknikk: Hovedkonstruksjonen i romfagverk i limtre. Trykkstaver i tre og strekkstag i stål. Tverrspente dekker i tre.

Miljøvennlige materialer: Fokus på konstruktiv trebeskyttelse. Overbygd bru med utkragende tak sikrer lang levetid. Taktekking av ubehandlet skurlast i kjerneved furu. Tverrspent dekke i skurlast av furu med miljøvennlig impregnering. Nedre brukonstruksjon værbeskyttes av trelektere.

Universell utforming

Overdekningen gir tørt og sklisikkert dekke for fotgjengere og syklister. Lett tilgjengelighet med stigning 1:20. God belysning i takbjelkene gjør det lett å orientere seg.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Lengde: 54 m

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Eideåna, Egersund
Kommune: Eigersund
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Egersund Kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Utstillingskatalogen: Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig arkitektur for fremtiden (2008).

VEDLEGG