Illustrasjon. Fiskerne og Måken sett fra Akersgata.

Uforsvarlig flytting og plassering av Picasso og Nesjar-kunstverk

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 20.09.2019
Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening er kritisk til planen for flytting og oppbevaring av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» som er integrert i Y-blokka.

Følgende står i redegjørelsen fra Team Urbis: «Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» sikres slik at de tåler å stå lagret inntil de skal monteres i nybyggene, en lagringstid på 5-10 år. Regieringskvartalet vil under byggefasen være i bruk, og området vil ikke være avstengt. Den midlertidige plasseringen foreslås derfor til Johan Nygaardsvolds plass, sørvest på plassen, med kunstverkene vendt mot Akersgata.»

—Vi mener at det er ikke vist hvordan kunsten skal demonteres. Dette er en prosess som har åpenbar stor skaderisiko. Den midlertidige plasseringen er ureflektert og sammenstillingen av kunstverkene reduserer opplevelsesverdien vesentlig. Relieffet som er skapt som bygningsintegrert kunst blir derfor kontekstløs og vanskelig tilgjengelig, sier Gisle Løkken, president i NAL.

—Flyttingen er en prosess i tre deler: demontering, oppbevaring og til slutt integrering i nytt bygg. Alle fasene av flytteprosessen er svært mangelfull og svakt redegjort for. At kunsten skal klare seg gjennom første fase, demonteringen, hvor endelig teknisk løsning enda ikke er valgt, virker svært lite overbevisende. Men vi stiller oss også svært kritiske og undrende til forslaget for oppbevaring — å ha kunsten pakket inn på byggeplassen under byggefasen. Dette forslaget er ikke grundig nok utredet, diskutert eller problematisert, sier Tone Selmer-Olsen, leder av Oslo arkitekforening (OAF).

—Fiskerne og Måken er unike, verdenskjente kunstverk og også integrerte arkitektoniske elementer. De er ikke ment å stå på bakken i gråmalte bokser med fotoduk på. Det er også et svært langt tidsrom de er tenkt oppbevart i 5 til 10 år her. Det er så lang tid at skaderisikoen øker betraktelig, påpeker Kai Reaver, rådgiver i Norske arkitekters landsforbund.

—Forslaget om 'endelig' plassering av Fiskerne viser etter min mening hele forslagets manglende langsiktighet. Den originale kunsten er skapt som et frontalt relieff på den mest eksponerte delen av regjeringskvartalet - der den også fyller hele veggen. Den nye plasseringen virker anonym og fremmed. Måten den er tenkt montert over inngangen til Bygg A har lite med den overordnede bygningslogikken å gjøre, og bryter med byggets proporsjoner.

—Det er også et stort et skadepotensial ved å la kunsten stå på bakken slik det er forslått, både for tagging og fysisk skade - ikke minst fra snø og brøyting. Det er også et svært langt tidsrom den er tenkt oppbevart. 10 år er så lang tid at skaderisikoen øker betraktelig.

—Til forslaget om 'endelig' plassering, er det skandaløst dårlig. Kunsten er skapt som et frontalt relieff på den mest eksponerte delen av regjeringskvartalet - der den også fyller hele veggen. Forslaget til ny plassering er anonymisert og bortgjemt, og reduserer kunstverket til en veggdekorasjon. Det hele har preg av hastverk og av at kunstverket, i motsetning til sin originale plassering, ikke lenger er ønsket, men plassert etter at det er påtvunget arkitekten å ta med, avslutter Reaver.

Les hele redegjørelsen fra Team Urbis her

Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening har tidligere sendt klage på selve rivingsvedtaket. Les klagen her

NAL og OAF støtter også et felles opprop for bevaring av Y-blokka sammen med Henie Onstad kunstsenter, Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka, og andre.

Les også artikkelen "Kampen for Y-blokken fortsetter med full styrke" (Aftenposten)