Flere søkemuligheter

Ulsholtsveien 31

Publisert av: Guro Aalrust / FutureBuilt, Anders S. Moe, NAL / Tre og By Sist oppdatert 08.12.2020

I Ulsholtveien 31 på Furuset har stiftelsen Betanien bygget 36 klimanøytrale førstehjemsboliger for å gi Furuset-ungdom muligheten til å bli boende i området.

Korte fakta

 • Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
 • Prosjektperiode: 2013 - 2017

Prosjektbeskrivelse

Stiftelsen Betanien Oslo har utviklet sin eiendom Kirkehøy på Furuset for å gi unge mennesker et botilbud. Sammen med FutureBuilt gjennomførte Stiftelsen Betanien en konkurranse for førstehjemsboliger på Furuset, som ble vunnet av Haugen/Zohar Arkitekter.

Vinnerforslaget skapte entusiasme og er blitt et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, gode kompakte boliger, samt romslige fellesarealer både inne og ute. Prosjektet innfrir høye miljøkrav på både transport, materialer og energi.

Det opprinnelige hovedhuset, hvor Metodistkirkene i mange år drev barnehjem og barnehage, er totalombygd og rehabilitert. Her er det nå ni leiligheter og fellesarealer i første etasje. Det er etablert et nytt inngangsparti med heis opp til loftet og nye takoppløft på loft mot sør og nord. På tomten, som er cirka 4,8 mål, er det mot vest oppført to rekkehuslignede nybygg med til sammen 27 leiligheter i tre forskjellige størrelser.

Hovedhuset og rekkehusene er gruppert rundt et stort felles hageanlegg som åpner seg mot friområdene på sørsiden. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til sykkelbruk. Også andre klimatiltak er godt synlige for både beboere og besøkende som bruk av tre, solceller, solfangere og sedumtak.

Prosjektet er et viktig forbilde på Furuset fordi det kan inspirere til videre boligutvikling i området.

Prosess

Stiftelsen Betanien Oslo ønsket å utvikle sin tomt på Furuset i Bydel Alna. Sammen med FutureBuilt inviterte de derfor i juni 2013 til en begrenset plan- og designkonkurranse for førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31. Opprinnelig idé var å ha tre deltagende team. Da i alt 30 team meldte sin interesse ble det besluttet å velge ut fire team til å delta i konkurransen.

Hovedmålet for konkurransen har vært å oppnå gode planfaglige og arkitektoniske svar for en klimavennlig bruk av eiendommen, og med fleksible boligløsninger innenfor en økonomisk ramme tilpasset det lokale husleienivået. Kartlegginger viser at Furuset-ungdom ønsker å bosette seg på hjemstedet, men at det er underskudd på leiligheter de har råd til. Målet er at både single og par, med og uten barn, skal få mulighet til etablere seg i bydelen.

Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar Arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset.

I forkant av arkitektkonkurransen ble det avholdt forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten. Konkurranseforslaget dannet grunnlaget for detaljreguleringen av tomten, med mål om å oppnå en noe høyere grad av utnytting og med et redusert krav til bilparkering enn gitt i småhusplanens bestemmelser.

Økonomi:

Prosjektet har fått god støtte fra Innovasjon Norge, Husbanken, Sykkelprosjektet i Oslo kommune og fra Enova til eksisterende bygg. Ulsholtveien 31 har også fått støtte av Oslo kommune ved Klima og energiprogrammet. Denne støtten omfatter 40 prosent av kostnadene av solcelleanlegget i prosjektet.

Erfaringer

Susanne Kralik, daglig leder i Stiftelsen Betanien Oslo har utarbeidet et erfaringsnotat som lister opp erfaringer fra ulike tiltak i prosjektet. Les hele notatet under Mer informasjon / Vedlegg.

Bymiljø og arkitektur

Eiendommen ligger på et høydedrag, og tomtens topografi karakteriseres av et slakt fall mot sør og en brattere skrent mot vest. Kirkehøy, Furuset kulturpark og områdene rundt Furuset kirke ligger som et sammenhengende grøntområde. Prosjektet henvender seg til dette grøntdraget ved å bevare eksisterende hage foran hovedhuset. De to nye rekkehusene er lagt på vestsiden av tomten, og alle de 27 leilighetene i nybyggene har innganger til dette uteområdet. Intensjonen er å legge til rette for et aktivt, sosialt uterom.

Nybyggene fremstår med en leken form. Det er lagt vekt på markante, identitetsskapende inngangssoner, markert i ulike farger. Det opprinnelige hovedhuset er blitt totalt ombygget og rehabilitert til ni leiligheter, i tillegg til fellesarealer med en stor terrasse mot sør til felles hage. Rekken med boder danner avslutningen mot tomtegrense i nord og skjermer for kald nordavind. Ved adkomsten til Ulsholtveien 31 er det bygd et verksted for sykkelmekking og andre aktiviteter som inviterer også andre inn i felleskapet.

Selv om bygningsmassen på tomta har økt og utearealene er redusert er artsrikdommen mangedoblet. De tidligere dominerende plenarealene er redusert og erstattet med blomstrende eng og det er plantet spiselig planter, i alt 41 ulike arter og sorter. Dronninga Landskap ar utarbeidet en publikasjon: Oversikt over spiselige vekster i hagen som presenterer plantene. Her finnes også oppskrifter hvor de ulike plantene er ingredienser.

Klimagassutslipp

Prosjekt Ulsholtveien 31 ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.

Det er utarbeidet klimagassberegninger for fasene «prosjektert» og «som bygget». Beregningene er gjennomført i klimagassregnskap.no versjon 5, samt regneark for beregning av utslipp fra materialbruk for prosjektert bygg.

Klimagassregnskap «prosjektert» viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 48 prosent for «prosjektert» og på 44 prosent for «som bygget». For eksisterende bygg er reduksjonen på henholdsvis 38 og 37 prosent.


Klimagassutslipp fra transport viser en reduksjon av klimagassutslipp på 30 prosent for prosjektert nybygg og 28 prosent for eksisterende bygg sammenlignet med referansebygget. Forskjellen skyldes at transportmiddelfordeling i Groruddalen har en lavere bilandel enn referansebygget, som har gjennomsnitts transportmiddelfordeling for Oslo og Akershus.

Klimagassutslipp fra energi er for nybygget redusert med 67 prosent fra referansebygget til «som bygget». Nybygget er oppført som passivhus, og energiforsyning kommer fra varmepumpe, solvarme, gråvannsgjenvinning og solceller. For eksisterende bygger klimagassreduksjonen på 33 prosent. Hovedårsaken til nedgang i klimagassutslipp er etterisolering, nye vinduer samt god, fornybar  varmeforsyning.


Nybygget oppnår 44 prosent reduksjon av utslipp fra materialbruk for fasen «som bygget». Hovedårsaken til reduksjonen er utstrakt bruk av massivtre i vegger, dekker og tak. Eksisterende bygg profiterer på materialsiden siden det er en rehabilitering og oppnår en reduksjon på hele 57 prosent for «som bygget».


De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

 • Kompakte bygg og arealeffektive boliger
 • Passivhusstandard for nybygg
 • Gjenbruk av alle bærende konstruksjoner og yttervegger i eksisterende bygg
 • God sykkeltilrettelegging med egen sykkelpaviljong 
 • Geovarme og lavtemperatursystem
 • Solcelleanlegg og solfangeranlegg
 • Desentralisert ventilasjonssystem i yttervegg for nybygget
 • Massivtrekonstruksjon og gjenbruksløsninger
 • Trebruk i alle fasader nybygg
 • Ladestasjon for el-bil og tilrettelegging for bilpool
 • Regenererende heisanlegg (strømproduksjon på nedtur)

Fullstendig klimagassrapport for Ulsholtveien 31 finnes under Mer informasjon.

Areal og transport

Ulsholtveien 31 har potensiale for å bli et forbilde for sykkelbruk. Egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til å bruke sykkel. Det er tilrettelagt for et stort antall sykkelparkeringsplasser, og det er avsatt plass til å utvide antall sykkelplasser ved behov. Ni parkeringsplasser for bil er opparbeidet, hvorav en HC-plass og ladestasjoner for el-bil. Betanien har et samarbeid med Bilkollektivet og bydelen for aktiviteter i sykkelpaviljongen.

Energi

Nybyggene er realisert med passivhusstandard, mens eksisterende bygg innfrir krav til Husbankens skjerpede tiltakspakke (bedre enn TEK10). Dette er løst med gode isolasjonsløsninger og lave u-verdier på vinduer/dører. Energibehov til oppvarming blir derfor meget lite. Bergvarme fra energibrønner "foredles" i varmepumpe i teknisk rom i hovedbygget før varme fordeles vannbårent frem til en radiator per leilighet. Solcellepaneler på sørvendte takflater, sørgavlen av nybygget og taket på sykkelverkstedet produserer strøm til eget forbruk og for salg til nett hvis overproduksjon.

I det opprinnelige hovedhuset er yttervegg og grunnmur etterisolert på utsiden og påført gjennomfarget fasadepuss. Hovedtaket er bevart og etterisolert på undersiden. I hovedhuset er det installert gjenvinnere på spillvannsledninger. Gjenvunnet energi forvarmer varmt tappevann. Et solfangeranlegg på taket skal produsere varmt tappevann til hovedhuset og nybyggene. Det er lagt opp til balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning i form av små kompakte moduler som monteres parvis i ytterveggen i den enkelte bolig.

For at beboerne skal redusere eget energiforbruk er det i alle leiligheter installert digitale målere for vann til oppvarming og både kaldt og varmt forbruksvann. Den enkelte vil belastes etter eget forbruk.

Konstruksjon og materialbruk

Nybyggene er oppført i massivtre i både vegger, dekker og tak. Ved å prefabrikkere alle elementene (til de ni helt like modulene) reduseres kostnader og tid både i produksjonen av elementene, til transport og til bygging. Massivtreprodusenten baserer seg på bruk av massivtre med flere forskjellige sorteringsgrader: 55 prosent av stokken blir brukt i veggelementene, de resterende 45 prosent blir brukt til trefiberisolasjon i vegger, tak og dekker i leilighetene. Dette gjør massivtreet enda mer miljøvennlig. Massivtreelementer er også brannmessig godt egnet til skille mellom leiligheter i rekker. Innvendig er bærende massivtreelementer synlige og overflatebehandlet med diffusjonsåpen, naturbasert og miljøvennlig treolje. Gulvene har fått linoleumsbelegg. 

Med denne typen byggeri kombineres fordelene massivtre gir: konstruksjons-egenskaper og miljø/klima med bokvaliteten og opplevelsen av å bo i et trehus

Andre miljøtiltak

Universell utforming:
Fellesarealer og 8 av 9 leiligheter i Furuhuset er universelt utformet og har tilgang fra ny heis. I rekkehusene er leilighetene i 1. etasje universelt utformet, mens leilighetene med inngang i 2. etasje nås via trapper. Ved eventuelt framtidig behov vil andre etasje kunne nås via en løfteplattform.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 2800 m²

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Innovasjon Norge: 600000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ulsholtsveien 31, 1053 Oslo
Sted/bydel: Furuset
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt , Tre og by
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Prosjektledelse (PL): CM Prosjekt AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Dagfinn H. Jørgensen AS (RIV) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | Rambøll, Dagfinn H. Jørgensen AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Høyer Finseth AS, Foyn Consult AS, Civitas AS, Scan Survey AS, Steinsvik arkitektkontor AS
Underentreprenører: Woodcon (massivtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Dette innholdet er en del av Tre og by

TOB_H