Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Ulstein Arena er det nye samlingsstedet for idrett og kultur i Ulsteinvik og består av en flerbrukshall, bibliotek, badeanlegg og en klatrehall. Målet har vært å skape et anlegg tilpasset omgivelsene som bidrar med verdiskaping i en urban sammenheng. Arenaen er skapt på byens og borgernes premisser og er et eksempel på hvordan idrettshus kan romme flere funksjoner og brukes strategisk som fortetting i by- og stedsutvikling. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Møre og Romsdal Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS | Arkitektkontoret Nils Tveit as
  • Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2018
  • Arealforbruk: 10 000 kvm

Arkitektonisk er prosjektet løst ved å dele programmet opp i et sokkelbygg med to hovedvolum; flerbruksshallen og svømmehallen. Sokkelen er delvis nedsenket og fungerer som et opphevet terreng, der landskapet føres langs og igjennom anlegget og danner en serie av nye urbane byrom i forlengelse av byens gangforbindelser. På denne måten fortettes bystrukturen samtidig som det skapes en synergi mellom byens liv og arenaens aktiviteter.

Oppdelingen og nedsenkningen får bygget til å fremtre volummessig integrert i bybildet med en menneskelig skala som harmonerer med tilstøtende bygningsmiljøer. De tydelige volumene gjør anleggets funksjoner identifiserbare og sammen med generøse vindusflater langs ferdselsårene, skapes deldialog mellom inne- og uterom. Det har vært et viktig premiss at Ulstein Arena skal være tilgjengelig for et mangfold av befolkningen, uavhengig av kultur og fysiske forutsetninger. Med sin store maritime industri trekker Ulsteinvik arbeidskraft fra hele verden med folk fra forskjellige kulturer.

Det er lagt stor vekt på å skape fleksible rom som kan tilpasses ulike arrangementer. Hele anlegget er tilgjengelig for rullestolbrukere, med integrert universell utforming, med blant annet ramper som et landskap langs og gjennom anlegget. Utformingen av huset tar utgangspunkt i å forsterke den lokale identiteten, der byggets skrå former står i dialog med landskapet og fjellene i bakgrunnen, men også som en referanse til byens verftsindustri.

Bygget er utført i et ærlig, håndtverksmessig utrykk med eksponert plasstøpt betong og deler av fasadene er kledt med mørk, båndtekket sink. De innvendige rommene har fatt en varmere materialitet med utstrakt bruk av tre, i vegger og himlinger. I idrettshallen og badeanlegget er det lagt stor vekt på bade akustiske og visuelle kvaliteter. Dette er estetiske og gode rom å være i, både for barn, voksne og personale. Himling og vegger har en varm utførelse i tre, og trespilene bidrar til god lyddemping med bakenforliggende filtkledning. I tillegg gir store åpne vindusflater både innsyn og utsikt til byen og fjellene- og knytter aktiviteten i anlegget til omgivelsene på en nær og spesiell måte. Flerbruk er et gjennomgående tema i anlegget, i biblioteket med fleksibel innredning tilpasset forskjellige aldersgrupper, med soner for både ro og lek. Flerbrukshallen ble i tidlig fase omtalt som Ulsteinviks «storstue», og sammen med biblioteket kan arenaen huse alt fra håndballtreninger, bokkveld, store og små konserter Et av landets største spenn av limtrebjelker bærer «stuetaket», med en lengde på grensen til hva som kan produseres i Norge. Ulstein Arena er blitt en viktig brikke i stedsdannelsen av Ulsteinvik, som identitetsskaper og byutvikler. Anlegget er blitt et myldrende samlingspunkt som gir folkeliv til sentrum i flere timer av døgnet, året rundt. 

Kommunen opplever at arenaen gir økt aktivitet og bolyst, som kan vise seg i bedre folkehelse og integrering mellom innbyggerne på tvers av generasjoner og nasjonaliteter idrettslagene melder om økt aktivitet og attraktivitet, og biblioteket har fatt høyere besøkstall og 30% økning i utlån. Befolkningen har omfavnet anlegget og gjort Ulstein Arena til et samlingssted for byen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10 000 kvm

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Vikemyra 2, 6065 Ulsteinvik
Kommune: Ulstein
Prosjektperiode: 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ulsteinvik kommune
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS | Arkitektkontoret Nils Tveit as
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Rådgivere: Dr. Ing. Olav Olsen AS (RIB) | MOE Rådgivende Ingeniører AS (RIV) | ECT AS (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA) | Brukerkontakt: Kultursjef Leif Ringstad
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.