Flere søkemuligheter

Uranienborg skole

Publisert av: Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 07.05.2018

Uranienborg skole i Oslo rehabiliteres og utvides med en delvis nedgravd flerbrukshall. Bedre utnyttelse av arealer har vært en viktig nøkkel i arbeidet med det verneverdige skolebygget.

Korte fakta

  • Arkitekt: Futhark Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Landskaperiet AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2019
  • Arealforbruk: 9230 m2 (brutto BTA) fordelt på 870 elever.

Prosjektbeskrivelse

Uranienborg skole er en barne- og ungdomsskole på Frogner i Oslo. Bygget ble opprinnelig tegnet av arkitekt Ove Ekman i 1886, og er senere utvidet i 1925 og 1994. Skolen er en sentrumsskole med begrensede utearealer. Det er planlagt 50% kapasitetsøkning fra 2-parallell 1-10-skole til 3-parallell 1-10-skole, i tillegg til en delvis nedgravd flerbrukshall under bakken på Nordal Rolfsens Plass. For Undervisningsbygg har FuthArk arkitekter utarbeidet en omfattende mulighetsstudie der ni alternativer ble utredet og sammenliknet. To av byggene ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2017. Hovedbygget ferdigstilles sommer 2019.
Skolens bygninger bærer preg av manglende vedlikehold og lite helhetlige endringer. Ny bebyggelse begrenses både av krav til at uteoppholdsarealet ikke skal reduseres og av bevaringshensyn – tre av fire eksisterende bygg er på Byantikvarens gule liste. Økningen av elevtallet må derfor i stor grad løses ved hjelp av effektiv bruk av eksisterende bygningsmasse. Ut over rehabilitering av eksisterende bygg, er det bygget en underjordisk flerbrukshall som skolen skal benytte til kroppsøving. Den eksisterende skolen har i dag et teknisk anlegg som er lite tilfredsstillende. I tillegg oppfyller ikke rømningsveier dagens standard, og intern kommunikasjon fungerer dårlig.
Det er lagt vekt på at integrering av nye tekniske anlegg skal være godt tilpasset de originale kvalitetene. Alle klasserommene har f.eks. gode takhøyder som er forsøkt bevart ved å senke himlingene lokalt langs korridorveggen i stedet for i hele rommet. Skolens hovedbygg har store og flotte trapperom, som får komme bedre frem ved at eksisterende nedsenkninger fjernes og at bl.a. originale granittrinn pusses fri for maling.
Eksisterende gymsaler, som er lite egnede i forhold til dagens krav til bruk, gjøres om til spesialrom. Dette gir rom for spennende romløsninger i nytt bibliotek og kunst- og håndverksal sal. Messaninetasjer i disse rommene utnytter den gode takhøyden og de høye veggene egner seg godt til lagring av bøker og undervisningsmateriale.
En stor del av arealene i eksisterende bygg har potensiale for å kunne utnyttes bedre. En stor kjelleretasje med lavere takhøyde er blant annet utnyttet til kantine/allrom. Et fyrrom i tilknytning til dette, er gjort om til et amfi for visninger av film etc. Nye ventilasjonsanlegg blir integrert på eksisterende loft.

Prosess

En omfattende mulighetsstudie lå til grunn for valg av konsept. I forprosjektet ble planløsning, energitiltak og tekniske anlegg bestemt. Byggenes og rommenes egnethet var i stor grad førende for planløsningen. Det har gitt løsninger som i liten grad krever omfattende og energikrevende konstruktive endringer.

Økonomi

Kontraktssum for byggearbeidene er 189 MNOK inkl mva. Dette er et omfattende rehabiliteringsprosjekt, og det er forventet noe tilleggskostnader.

Erfaringer

Prosjektet er under bygging. Fremdrift går som planlagt.

Energi

• Etterisolering av loft, isolering av gulv.
• Fjernvarme, nye vinduer, utvendig solavskjerming.
• Nytt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning

Konstruksjon og materialbruk

Eksisterende teglstein som rives brukes til nye gjenmuringer.

Areal og transport

Det er buss- og trikkeruter i umiddelbar nærhet. Det er ingen parkeringsplasser for biler, men mange sykkelplasser.

Universell utforming

• Etablering av korridorer som sikrer tilgang til alle rom.
• Etablering av HC-toalett i alle etasjer.
• Etablering av løfteplattform til arealer som er utilgjengelige.
• Bedret lesbarhet i bygningsmassen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9230 m2 (brutto BTA) fordelt på 870 elever.
Bruttoareal (BTA): 9230 m²
Antall beboere/brukere: 870

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 196 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 196 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

Normalisert kuldebroverdi: 0,12 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 1,5 (n50) [1/h]

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 100 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 50 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 189 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 20500 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Briskebyveien 7
Sted/bydel: Bydel frogner, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2019
Status: Detaljprosjekt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Skolebygning
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: Futhark Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Landskaperiet AS
Opprinnelig arkitekt: Ove Ekman
Prosjektledelse (PL): Horntvedt Prosjekt- og byggeledelse
Miljørådgiver: COWI AS
Rådgivere: COWI AS (RIB) | Ingenia AS (RIV) | ÅF Norge (RIE) | COWI AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Team Bygg AS
Byggeledelse: ÅF Advansia AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Jonas Engene, FuthArk Arkitekter AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.