Illustrasjon av vinnerprosjektet Bjergsted Havnefront" av Lundgaard &Tranberg arkitekter

Vant konkurransen om Bjergsted havnefront

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 23.10.2020
Juryen i den begrensete arkitektkonkurransen om Bjergsted havnefront kåret Lundgaard & Tranberg arkitekter fra København som vinnere.

Fra juryens uttalelse:

Lundgaard & Tranberg arkitekter har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, og kåres til vinner av en enstemmig jury. Forslaget har en arkitektonisk kraft og karakter som vekker begeistring. Det gir Bjergsted en tydelig identitet der det legger seg i rekken av moderne kulturbygg og historiske bygg i Sandvigå. Bygningene bidrar med noe nytt, men tar historie og eksisterende forhold på alvor. Spesielt er forbindelsen mellom havnen og parken løst på en elegant måte, og gir byrom og luft til både havnen og Bjergstedparken.

Med enkle, klare volumer som relaterer seg både til pakkhus langs sjøkanten, teglbygg i parken og fargene på kulturbyggene, fremstår prosjektet som både tidløst og moderne, lokalt og kontinentalt. Gjennom sitt tydelige og enkle grep mestrer man kompleksiteten i situasjonen på en forbilledlig måte, der både parken og havnen inngår i et likeverdig samspill. Juryen har stor tro på at prosjektets unike særpreg vil kunne bidra til å sette Stavanger på kartet, - som en destinasjon i seg selv som styrker Bjergsted som bydel og gjør den mentale avstanden til sentrum mye kortere.

Se hele juryens rapport her: Bjergsted Havnefront Stavanger_200929-Juryrapport FINAL.pdf

Bjergsted_02

Illustrasjon av vinnerprosjektet Bjergsted havnefront av Lundgaard & Tranberg arkitekter

NALs konkurransekomite har oppnevnt to arkitekter til juryen, siv. ark. MNAL, MNIL Kristin Jarmund og landskapsarkitekt MNLA Ingvild Nesse.

Juryen bestod av:

  • Alfred Ydstebø, eier og daglig leder Base Property. Juryleder
  • Merete Eik, havnedirektør Stavangerregionen havn IKS
  • Eyvind Tangvik, Senior Vice President Operation Development, Nordic Choice hotels
  • Ingvild Nesse, landskapsarkitekt MNLA, Arkitektgruppen Cubus. Jurymedlem oppnevnt av NLA
  • Kristin Jarmund, siv. ark MNAL, MNIL. Jurymedlem oppnevnt av NAL

De inviterte arkitektkontorene i konkurransen var:
1. plass
Bjergsted havnefront av Lundgaard &Tranberg arkitekter

2. plass
Bjergsted kvartett av Link arkitektur

Delt 3. plass
Stedet av Helling arkitekter
Sikt av Lundhagem arkitekter

Kort om konkurranseoppgaven
Base Property og samarbeidspartnere Strawberry Properties og Stavangerregionen havn, inviterte januar 2020 til arkitektkonkurranse om utvikling av et havneområde i Bjergsted i Stavanger. Stavanger kommune gjennomførte i 2014 en konkurranse for utvikling av den regulerte hotelltomten i Bjergsted (plan 2205). Konkurransen la til grunn at hotellet skulle være en attraksjon, og bygge opp under Bjergsted sin visjon som kraftsentrum for musikk og kunst (Bjergstedvisjonen). Home Properties (nå Strawberry Properties) og Base Property fikk tilslag på sitt eksklusive hotellkonsept med tittelen Livsstilhotellet ved sjøen – cultures come together at one melting pot. Det ble signert en opsjonsavtale for kjøp av hotelltomten i 2015. Hotellet skulle stille i samme klasse som kjente hoteller som The Thief i Oslo og Hotel Post i Gøteborg, og arkitektonisk utforming skulle tilpasses den eksklusive plasseringen helt inntil sjøfronten. Avtalen krever at det gjennomføres en arkitektkonkurranse basert på vinnende konsept. Arkitektkonkurransen ble utsatt i påvente av vedtak av ny kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen) som området er en del av. Etter at sentrumsplanen ble vedtatt, ble arbeidet med hotelltomten gjenopptatt. Sentrumsplanen legger opp til etablering av en ny lang kai i Bjergsted, for internasjonal trafikk (ISPS-kai). Kaien kan da brukes til anløp av større skip, for eksempel cruiseskip. Endringen som følge av planen og markedet medfører behov for noe justering av opprinnelig konsept. Det nye konseptet som legges til grunn for denne arkitektkonkurransen legger til rette for både hotell og bebyggelse med kombinert formål kontor/tjenesteyting i tillegg til havneformål. Med de etablerte kulturbyggene, flere boliger, arbeidsplasser og nye Finansparken er Stavanger sentrum i ferd med å få en naturlig utvidelse mot nord. Aktivisering av havnefronten og tilføring av nye arbeidsplasser, som dette prosjektet kan bidra til, kan bli en viktig brikke for å styrke og videreføre denne utviklingen. Konkurransen ble gjennomført med bistand fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) og i samarbeid med Stavanger kommune. Det nye konseptet som ble lagt til grunn for arkitektkonkurransen legger til rette for både hotell og bebyggelse med kombinert formål kontor/tjenesteyting i tillegg til havneformål. Bebyggelse skal bestå av:

  • Hotell som inkluderer replika av Sandvigå 11.
  • Kombinert formål kontor/tjenesteyting.
  • Landstrømanlegg
  • Havnelager/garasje til havnedrift servicerom/toaletter