Vedtekter

  Sist oppdatert 21.06.2017
Vedtekter for Vestfold arkitektforening ble revidert på generalforsamlingen i VAF og godkjent av NALs styre 9. juni 2017

 VEDTEKTER  - VESTFOLD ARKITEKTFORENING  - VAF

 

§ 1 Foreningen

a. Foreningen er en del av Norske arkitekters landsforbund, NAL og består av de medlemmeneav NAL som har sitt bo- eller arbeidssted i Vestfold. Foreningen er dog en selvstendigøkonomisk og juridisk enhet adskilt fra NAL.

b. Foreningen kan med 2/3 flertall i generalforsamling vedta endringer i sine vedtekter. De må godkjennes av NAL.

c. Foreningen kan med 3/4 flertall blant sine medlemmer vedta sin oppløsning. Med enkeltflertall må generalforsamlingen først fatte vedtak om hva foreningens midler skal brukes til.

 

§ 2 Foreningens tillitsvalgte

a. Styret

b. Representant til Representantskapet i NAL (RS). Representant til RS skal primært velgesblant styrets medlemmer (normalt lederen).

 

§ 3 Kontingent og avgifter

Medlemskontingent og andre avgifter til foreningen blir fastsatt ved vedtak igeneralforsamlingen. Den skal betales forskuddsvis sammen med ordinær kontingent til NALog abonnement på tidsskrifter.

 

§ 4 Møter

Foreningen holder ordinære møter minst 4 ganger i året. Styret fastsetter møtested ogmøtetid.

 

§ 5 Generalforsamling

a. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Til generalforsamlingen har kunmedlemmer adgang.

b. Ordinær generalforsamling skal holdes senest 4 måneder etter budsjettårets utgang.Budsjettåret følger kalenderåret. Dens dagsorden skal være:

1. Styrets årsmelding, årsregnskap og budsjettforslag med fastsetting avmedlemskontingenten og evt. andre avgifter.

2. Valg av foreningens styre og evt. andre tillitsvalgte.

3. Evt. innkomne saker.

c. For at vedtak i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal være gyldig må dissereglene være fulgt:

1. Generalforsamling varsles senest 21 dager i forveien.

2. Forslag til behandling i generalforsamling må være kommet inn til styret senest 14 dager i forveien for å komme med på dagsorden.

3. Innkalling til generalforsamling med dagsorden og dokumenter må være sendt ut senest 8dager i forveien.

4. Kun saker på dagsorden kan behandles. Evt. andre saker kan drøftes etter dagsorden.

 

§ 6 Valg og vedtak

a. Vedtak blir fattet med enkelt flertall. Ved stemmelikhet har lederens stemme dobbelt vekt. Det

skal stemmes skriftlig hvis tre medlemmer forlanger det.

b. Valg av styremedlemmer blir fattet med enkelt flertall. Ved stemmelikhet har leders stemme

dobbel vekt. Det skal stemmes skriftlig hvis et medlem forlanger det.

c. Stemme kan avgis ved skriftlig fullmakt til et annet medlem. Et medlem kan formidle kun en

stemme ved fullmakt.