Vedtekter

  Sist oppdatert 06.01.2012
Agder Arkitektforening ble stiftet 14. juni 1947. Vedtektene er endret, senest 15.3.1978

§ 1. Foreningen
a.  Foreningen er en del av Norske Arkitekters Landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter. Medlemmer av foreningen er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Agderfylkene. Dog kan NALs styre etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelse.
Medlemmer bosatt i Arendaldistriktet kan danne lokalt arkitektlag.

a. Foreningen kan med 2/3 flertall i generalforsamling vedta endringer i sine lover. De må være godkjent av NAL.

c. Foreningen kan med 2/3 flertall i generalforsamlingen vedta sin oppløsning. Med enkelt flertall må generalforsamlingen på forhånd ha gjort vedtak om hva foreningens midler skal brukes til. Ved oppløsning skal minst 50% av medlemmene være til stede.

§ 2. Foreningens tillitsmenn
Foreningens tillitsmenn er:
a. Styret (§ 7)
b. Representant til representantskapet (NALs lover, kap. 2.04)
c. Revisor (§ 8)
d. Medlemmer av evt. faste komitéer og utvalg.

§ 3. Kontingenter og avgifter
a. Årskontingent til foreningen blir fastsatt og eventuelt endret ved vedtak med enkelt flertall i generalforsamlingen. Den innkreves forskuddsvis fra NAL for hvert halve år sammen med ordinær kontingent fra NAL og abonnement på "Byggekunst", "Arkitektnytt" og "Norske arkitektkonkurranser".

b. Styret kan frita et medlem for foreningskontingent, helt eller delvis, i inntil ett år eller for det tidsrom vedkommende av landsstyret er blitt innvilget fritak eller reduksjon i medlemskontingenten. NALs lover pkt. 3.11.

c. Tilknyttede medlemmer i det lokale arkitektlag refunderes halv foreningskontingent fra AAF. De er fritatt for særkontingenter eller særavgifter som kun har interesse for arkitektene i Vest-Agder.

d. Av den samlede årskoningent til foreningen skal 20% avsettes til dens driftsfond. Dog kan generalforsamlingen med alminnelig flertall fravike denne bestemmelse for ett år av gangen.

§ 4. Møter
a. Møteåret regnes fra 1. juli til 30. juni neste år.
Foreningens møter holdes som regel 1 gang i måneden i tiden 1. sept. til 1. juni. Program for møtene gjøres kjent for medlemmene med minst 8 dagers varsel. Viktigere saker som ikke er gjort kjent på denne måte kan ikke bli tatt opp til realitetsbehandling. Interpellasjoner må være meldt til styret innen 14 dager før møtet, og ordlyden må være satt opp på møteprogrammet.

b. Styret fører protokoll over møtene med referat fra forhandlingene og nøyaktig ordlyd av alle vedtak. Protokollen leses opp på neste møte, og etter at den er godkjent blir den underskrevet av formannen og parafert av sekretæren.

§ 5. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet, og bare den har rett til å gi bevilgninger og gjøre endringer i vedtektene. Til generalforsamlingen har bare medlemmer adgang. Fraværende har ikke stemmerett.

b. Ordinær generalforsamling holdes i to sesjoner (A og B):
Sesjon A er valgmøte og holdes i mars måned, hvor det for neste foreningsår velges:
1. Styre
2. Representant til NALs representantskap. Representanten skal være medlem av foreningens styre eller tiltre styret som ekstraordinært medlem. Det kan ikke pålegges ham å møte i representantskapet med bundet mandat i noen sak.
3. Revisor
4. Valgkomité
5. Innvoteringskomité
6. Rettsutvalg
7. Evt. andre tillitsmenn 

Rapport fra valgmøtet sendes NAL. Valgmøtet kan også behandle andre saker som styret vil forelegge og som i tilfelle må settes opp på dagsorden.

c. Sesjon B av generalforsamlingen holdes i juni måned eller på siste møte i foreningsåret. Dens dagsorden skal være:
1. Årsberetning (og rapport fra representantskapsmedlemmet)
2. Regnskap og budsjett, samt fastsettelsen av kontingent
3. Spørsmål som ønskes tatt opp i representantskapet
4. Eventuelt andre saker

d. Ekstraordinær generalforsamling må kalles inn når styret får skriftlig krav fra minst 5 av medlemmene, og ellers når styret finner det påkrevd.

e. For at vedtak i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal være gydlig, må disse reglene være fulgt:
1. Innkalling med dagsorden og dokumenter, forslag m.v. som ligger til grunn for forhandlingene, må være sendt ut senest 8 dager i forveien.
2. Bare saker som er satt opp på dagsorden kan bli realitetsbehandlet. Andre saker kan drøftes når de sakene som står på dagsorden er behandlet ferdig.
3. Forslag til behandling i generalforsamling må være kommet inn til styret senest 14 dager i forveien for å komme med på dagsorden.

§ 6. Valg og vedtak
a. Valgkomitéens forslag til valg sendes medlemmene eller refereres på siste ordinære møte senest 14 dager før ordinær generalforsamling. Avvikende forslag med underskrift må være kommet til styret senest 10 dager før ordinær generalforsamling. Alle forslag kunngjøres i samband med programmet. Det kan bare stemmes på kunngjorte kandidater. Er det bare foreslått samme antall som skal velges, er valget avgjort. Ordinære valg skal foregå skriftlig.

b. Vedtak blir gjort med enkelt flertall hvis intet annet er særskilt fastsatt. (Se § 1, b og c). Ved stemmelikhet har formannens stemme dobbelt vekt. Det skal stemmes skriftlig hvis et medlem forlanger det.

§ 7. Styret
a. Sammensetning: Formann, varaformann, sekretær og kasserer samt 2 varamenn.

b. Valgmåte: Styrets 4 medlemmer velges enkeltvis ved skriftlige stemmer. Begge fylker skal være representert i styret. Det lokale arkitektlag skal være representert i styret med minst ett medlem som fungerer som arkitektlagets formann.

c. Funksjonstid er 1 år, fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. Gjenvalg kan finne sted, men ingen må ha samme tillitsverv mer enn 3 år på rad.

d. Arbeidsordning: Styret leder foreningens virke og holder nødvendige styremøter. Det skal holdes styremøte senest 8 dager før generalforsamling. Det kreves enkelt flertall av samtlige styremedlemmer for at et styrevedtak skal være gyldig. Når viktige saker skal behandles, må styret være fulltallig, eventuelt med varamenn. Styret fører protokoll over sine møter. Den underskrives av formannen og paraferes av sekretæren. Gjenpart sendes eventuelle fraværende styremedlemmer.

Saker som blir avgjort i styret uten å være behandlet i foreningen, skal refereres på første foreningsmøte.

Styret har ansvar for at foreningens økonomi blir ledet forsvarlig. Det legger frem for den ordinære generalforsamling revidert regnskap for det foreningsåret som er gått og budsjettforslag for året som kommer.

e. Utvidet mandat: Inntil videre overtar styret også funksjonene som finansråd, utstillingskomité, stipendiekomité, innvoteringskomité, redaksjonskomité for Byggkunst og som tillitsmann for bedømmelseskomiteéen for arkitekturbelønninger av Anton Christian Houens Fond.
Styret har anledning til å oppnevne arbeidsutvalg for å gjennomføre spesielle oppgaver.

§ 8. Revisjon
Foreningens regnskaper blir revidert av en revisor som blir valgt i ordinær generalforsamling for ett år. Revisor kan ikke bli gjenvalgt for mer enn 3 år på rad.

§ 9 Ad. Valgkomité
a. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer som velges på hvert års ordinære generalforsamling, slik at 2 medlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem av og innen styret.

b. Ingen kan innstilles som medlem av komiteer eller lignende frivillige tillitsverv uten å ha gitt sitt samtykke på forhånd. Valgkomiteen bør tilstrebe at minst ett medlem av sittende styre fortsetter i neste styre for å sikre kontinuiteten.
Det føres fortegnelse over de tillitsverv hvert medlem av foreningen har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen og det tilsluttende arkitektlag.

§ 10 Innvoteringskomité
a. Komiteéen består av 5 medlemmer av 2 varamenn. Et medlem velges av en og innen styret hvert år, de øvrige velges av generalforsamlingen for en periode på 4 år. Varamennene velges av generalforsamlingen for en periode av 2 år.

Hvert år velges ett nytt medlem og en varamann. Om nødvendig avgjøres ved loddtrekning hvem som står på valg.

Komitéen velger selv sin formann.

b. Komitéen behandler innkomne søknader om meldemskap i NAL fra søkere som bor innenfor foreningens sonegrenser og avgir sin innstilling til Landsstyret i henhold til NALs lover og vedtekter kap. 3. og 10.

§11 Ad: Rettsutvalg
Utvalget skal ha særskilt valgt formann, 4 medlemmer og 2 varamenn. Dets funksjon og virkeområde er bestemt i "Vedtekter for lokalforeningens rettsutvalg", NALs lovverk kap. 6.19.

§12 Ad: Finansråd
a. Finansrådet har til oppgave å forvalte aktiva og fonds som foreningen eier eller bestyrer og sørge for sikker forvaring av dem. Hvis annet ikke fremgår av fondsstatutter eller lignende, skal midlene anbringes som bestemt for umyndiges midler eller med tilsvarende sikkerhet.

b. Rådet skal være fulltallig i sine møter og føre møteprotokoll, som alle rådets medlemmer skal underskrive.

§ 13 Ad: Utstillingskomité
Komitéen har til oppgave å søke og samle inn det den finner gjenlig til utstillingsmateriale.