Vedtekter

  Sist oppdatert 25.10.2020
Agder Arkitektforening ble stiftet 14. juni 1947. Vedtektene er endret, senest 19.07.2020

Kap. 1 Foreningen

1.1 Foreningen er tilknyttet Norske arkitekters landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige juridiske og økonomiske enheter.

1.2 Foreningens formål er: - å ivareta fagets, foreningens og medlemmenes interesser.

1.3 Foreningens myndighet og organer: - Generalforsamling (årsmøte) - Styret - Komiteer

1.4 Foreningen drives i henhold til: - NALs vedtekter - Foreningens vedtekter godkjent av RS (representantskapet)

Kap. 2 Medlemmer

2.1 Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Agder.

2.2 Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen/årsmøtet og gjelder inntil endring er vedtatt på samme måte.
Foreningskontingenten innkreves av NAL sammen med kontingenten til NAL og abonnement på NALs tidsskrifter.

Kap. 3 Generalforsamling/årsmøte

3.1 Generalforsamlingen/årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Kun medlemmer kan møte. Fraværende har ikke stemmerett.

3.2 Ordinær generalforsamling/årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 15 medlemmer krever det, eller når styret ønsker det.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen/årsmøtet må være underskrevet og styret i hende senest fire uker før generalforsamlingen/årsmøtet for å kunne komme med på dagsorden. Forslag til endring av vedtekter må være fremsatt av styret, ett av de faste utvalg eller av minst 15 medlemmer med personlig underskrift.
Vedtak i foreningens generalforsamling/årsmøte er gyldig når:
- saken er ført opp på dagsorden
- innkalling med dagsorden og alle forslag med nødvendige dokumenter er sendt ut senest tre uker i forveien.
Oppløsning av foreningen krever ¾ flertall i generalforsamling/årsmøte. Foreningens midler tilfaller NAL hvis intet annet blir bestemt ved enkelt flertall.
I følgende saker kan det bare fattes vedtak med 2/3 flertall av det totale antall stemmer:
- Endring i foreningens vedtekter og instrukser
- Endring av medlemskontingent og andre avgifter
- Resolusjonsforslag i endret eller opprinnelig form
Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall. Det stemmes skriftlig når minst ett medlemmer krever det.
Vedtektsendringer sendes NAL for endelig godkjenning i NALs representantskap.
Styreleder eller nestleder leder generalforsamlingen/årsmøtet.
Protokoll publiseres for medlemmene og sendes foreningens styre med kopi til NAL senest en uke etter at generalforsamlingen/årsmøtet er avholdt.

3.3 Generalforsamlingen/årsmøtet skal behandle følgende saker under ordinær generalforsamling/årsmøte:
a) godkjenne:
o Årsmelding
o Revidert regnskap
o Kontingent
o Budsjett
o Instrukser og statutter for legater
b) velge:
o Styreleder, styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer til styret
o Medlemmer i komiteer
Side 3 av 5
o Valgkomite
o Revisor
o Eventuell desisor
c) behandle:
o Eventuelle andre innkomne saker
d) tildele:
o Æresmedlemskap

3.4. Valgkomiteen utarbeider forslag til styre og medlemmer i komiteer. Styret kan foreslå kandidater. Valgkomiteens forslag sendes ut til medlemmene senest tre uker i forkant av generalforsamlingen/årsmøtet. Motforslag må være styret i hende senest 14 dager i forveien. Styret publiserer forslagene senest 10 dager før generalforsamlingen/årsmøtet.
Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn dem som er foreslått ved siste kunngjøring av valget.

3.5 Revisor skal være to foreningsmedlemmer valgt av generalforsamlingen/årsmøtet for to år med skiftevis uttreden, første gang etter ett år ved loddtrekning.
Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse som vedlegges dette senest fire uker før ordinær generalforsamling/årsmøte. Regnskapet sendes styret for utsendelse til generalforsamlingen/årsmøte.

Kap. 4 Styret

4.1. Styret leder foreningens virksomhet og er ansvarlig for at foreningens virksomhet styres i samsvar med NALs vedtekter, foreningens vedtekter og generalforsamlingens/årsmøtets vedtak.
Styret har ansvaret for at foreningens økonomi ledes forsvarlig. Som finansråd skal styret i samsvar med foreningsvedtak forvalte aktiva og fonds som foreningen eier og bestyrer. Generalforsamlingen/årsmøtet kan nedsette en egen finanskomite.

4.2 Styret består av 5-7 medlemmer med disse vervene:
- Leder - Nestleder - 1-2 styremedlemmer - en studentrepresentant uten stemmerett valgt av skolene (gjelder OAF, BAF og TAF) - Kasserer - Sekretær - Eventuelt varamedlem
Leder, nestleder og styremedlemmer velges av generalforsamlingen/årsmøtet. Medlemmene velges for to år med funksjonstid fra 1. juli til 30.juni. Leder og nestleder velges ikke i samme år. De øvrige vervene fordeles av styret selv. Kassererfunksjonen kan eventuelt ivaretas av nestleder eller sekretær. Inntil to kan velges som varamedlemmer til styret.
To av styrets medlemmer skal være representanter i styret for eventuelle fond og legater i samsvar med egne vedtekter for fondet.
Styret kan i tillegg til valgte AAF-medlemmer bli økt med en landskapsarkitekt som er medlem av NLA bosatt i sonen, og en interiørarkitekt/møbeldesigner som er medlem av NIL bosatt i sonen. Disse blir valgt av landskaps- og interiørarkitektenes lokale grupper, og går inn som observatører uten stemmerett.

4.3 Det kreves enkelt flertall av samtlige styremedlemmer for at et styrevedtak skal være gyldig. Minst tre medlemmer må være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Offentlige uttalelser som avgjøres av styret uten først å forelegge det for medlemmene, må refereres på førstkommende foreningsmøte.

4.4 Det skal alltid holdes styremøte senest en uke før generalforsamlingen/årsmøtet. I tidsrommet mellom generalforsamlingen/årsmøtet og tiltredelse, skal den nye leder tiltre styret som ekstraordinært medlem uten stemmerett.

4.5 Styret utarbeider forslag til instrukser for komiteene og eventuelt statutter for legatene. Disse vedtas av generalforsamlingen/årsmøtet. Det skal sørge for at fonds, legater og lignende får statutter som godkjennes på foreskrevet måte.

4.6 Styret er ansvarlig for å organisere møter og andre arrangementer for medlemmene etter behov og innretter aktiviteten i foreningen slik styret finner det hensiktsmessig innenfor sine ressurser.
Det holdes minst tre styremøter i året. Faglige medlemsmøter avholdes minst fire ganger i året. Program for møtene sendes medlemmene på forhånd. Egen programkomite kan nedsettes.

4.7 Styret utarbeider årsmeldingen. Denne skal kort redegjøre for foreningens aktivitet. Årsmeldingen sendes generalforsamlingen/årsmøtet for godkjenning med kopi til NAL.
4.8 Lokalforeningen skal ha en representant i representantskapet. Representanten skal være medlem av foreningens styre, fortrinnsvis foreningens leder. Representanten har funksjonstid på to år.

4.9 Styret fører fortegnelse over de verv hvert medlem har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen.

Kap. 5 Felles regler for medlemmer i komiteer

5.1 Alle komiteer skal bestå av tre til fem medlemmer, med mindre lokalforeningene bestemmer noe annet.

5.2 Medlemmene velges for to år med funksjonstid fra 1. juli til 30.juni. Komiteer og utvalg velger selv sin leder.
De avgående ledere skal snarest mulig etter endt funksjonstid sammenkalle sin komite og overlevere alle dokumenter og saker til styret.
Årsrapport sendes styret innen utgangen av januar etterfølgende år.
Foreningsmedlemmer som representerer foreningen i komiteer og utvalg, har ansvar for å melde til foreningsstyret når dette vervet er på valg. Styret informerer Valgkomiteen og kan foreslå kandidater. Valg gjennomføres på generalforsamlingen.

5.3 Ved sammensetting av styre, komiteer og utvalg må det tas hensyn til jevn kjønnsfordeling. Det lavest representerte kjønn skal ha minimum to representanter.

5.4 Gjenvalg kan finne sted, men ingen må ha samme verv i mer enn to perioder på rad.