Flere søkemuligheter

Ny klimavennlig skole og flerbrukshall på Veitvet i Groruddalen

  Sist oppdatert 24.10.2019

Nye Veitvet skole og flerbrukshall er bygd som passivhus. Et lite fasadeintegrert solcellanlegg produserer strøm til to elbiler.

Korte fakta

 • Arkitekt: Link Arkitektur AS
 • Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
 • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS
 • Prosjektperiode: 2011 - 2015
 • Arealforbruk: 8789 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 840 elever.
  (skole og flerbrukshall)
 • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701) , BREEAM Very Good

Prosjektbeskrivelse

Veitvet skole ligger i bydel Bjerke, mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. Skolen har plass til 840 elever fra 1.- 10. trinn samt to mottaksgrupper og en spesialavdeling. Skolen er tilknyttet store grønt- og idrettsområder samt en flerbrukshall til sin disposisjon i skoletiden. Det er ca. 20 minutter å gå til Lillomarka, en mulighet som benyttes i undervisningsformål på alle trinn.

Det har vært viktig å skape ulike arenaer for forskjellige alderstrinn. Skolen er utformet med tre bygningskropper som møtes rundt et sentralrom, torget. Oppdelingen bidrar til å bryte ned skalaen og skaper avgrensede uterom. Bygningskroppene har enkle og klare former og er godt tilpasset tomta. Det er tilrettelagt for god visuell forbindelse mellom ute og inne.

Alle klassetrinn har egne innganger med lett adkomst til tilhørende uteområder. Skolen er åpen og oversiktlig, og utformingen gjør at bygget ikke får en”bakside”.

Skolen er tegnet av Link  Arkitektur AS. Siden dette er et offentlig privat samarbeidsprosjekt (OPS) er det Skanska SEU som er byggherre og Skanska Norge AS er hovedentreprenør. Utdanningsetaten i Oslo har vært bestiller av prosjektet.

Skolen er BREEAM-sertifisert med karakteren Very Good.

Prosess

Bystyret vedtok i 2010 å bygge Gran og Veitvet skoler på bakgrunn av Oslo kommunes Skolebehovsplan 2009–2019. Utdanningsetaten utlyste konkurranse om prekvalifisering våren 2011. Fire team deltok. Selve konkurransen er organisert som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Vinneren skal bygge, eie, drifte og vedlikeholde skoleanlegget. Utdanningsetaten leier skolen på en tidsbestemt kontrakt. Kvalitetskriteriene til FutureBuilt ble lagt til grunn for evaluering av konkurransen. Det ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvaliteter. I tillegg fikk tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk ekstrapoeng under vurderingen. Det ble også stilt krav til deltakerne om å utarbeide kvalitetsoppfølgingsplan og klimagassregnskap i konkurransefasen. Høsten 2012 inngikk Utdanningsetaten kontrakt med vinnerne Skanska Norge AS og LINK Arkitekter AS. Skolen sto ferdig til skolestart 2015.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått 3,3 millioner kroner i støtte fra Enova.

Erfaringer

I brosjyren om Veitvet skole deler byggherre, arkitekt, entreprenør og miljørådgiver sine erfaringer med prosjektering og bygging av Veitvet skole. Nedenfor en kort oppsummering. Les fullstendig versjon i brosjyren under Mer informasjon.

Prosess og tverrfaglig samarbeid
Energi og miljø har vært i fokus helt fra starten av planleggingen av Veitvet skole. Å kombinere høye energi- og miljøambisjoner med god arkitektur, gode planløsninger og mye dagslys har krevd et godt, tverrfaglig samarbeid.

OPS-prosjekt
Anlegget er bygget som et OPS-prosjekt hvor tilbyder ble valgt gjennom konkurranse med løsningsforslag og forhandlinger. Forhandlingene ga tilbyderne mulighet til å forbedre sine forslag i samarbeid med Utdanningsetaten som bestiller. Når den som bygger også skal ha ansvar for framtidig drift og vedlikehold, vil helhetlige løsninger for hele skoleanleggets levetid være i fokus.

Skolen som driver i byutvikling
Et skoleanlegg skal først og fremst fungere godt som skole, men vil også være et senter i nærmiljøet og en driver i byutvikling. Veitvet skole er utviklet i samarbeid med bydelens områdeprogram for "Perlekjedet". Skoleanlegget er blitt et klimavennlig bygg som henvender seg godt til nærmiljøet og er tilgjengelige på kveldstid. Plassering og funksjoner, uteområdet og idrettsanlegget bidrar til områdeløftet.

Bymiljø og arkitektur

Som en del av områdeprogrammet for Veitvet skal skolen bygge opp under Veitvetveien og "Perlekjedet" som viktig lokal møteplass. Bygningsmassen er derfor konsentrert mot veien mens den løser seg opp mot grøntarealene i to fløyer som skaper et skjermet uteområde. Skoleområdet inkluderer store, grønne områder med en variert beplantning. Den eksisterende vegetasjonen er bevart så langt det var mulig. 

Det er lagt vekt på åpenhet mot naturlige adkomststeder. De fleste elevene og ansatte kommer fra nord og går over torget og inn hovedinngangen. Torget er bindeleddet mellom Veitvetveien, skoleanlegget og fotballbanen. Det foreligger ønsker om å utforme Veitvetveien som en miljøgate, og skolens plassering vil bidra til å definere denne.

Skolen skal også brukes etter skoletid. Det er tilrettelagt for ulike aktiviteter for barn og unge i sambruk med idrettsanlegget, og grøntområdet er et rekreasjonsområde for beboerne i nabolaget. En tydelig soneinndeling i bygget inviterer til bruk av skoleanlegget utenom skoletiden. Skolekjøkken, bibliotek og musikkrom er plassert mot torget. Større samlinger med mange elever kan foregå på torgarealene og på amfiet inne og ute. Spesialrom har direkte kontakt med utearealene. Gjennom samarbeid med kunstnere tidlig i prosessen er kunst integrert i skolens utforming. 

Klimagassutslipp

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært: 

 • Passivhusstandard med lavt energibehov
 • Bruk av lavkarbonbetong i gulv på grunn
 • Bruk av resirkulert stål og tresøyler i 2. etasje (plan 3)
 • Utstrakt bruk av tre: fasade, vinduer, søyler og dragere i 2. etasje (plan 3), tak
 • Utstrakt bruk av tre i flerbrukshall: bindingsverk, spilepanel, søyler og dragere
 • Fokus på gode dagslysforhold og god kontakt inne/ute
 • Tilrettelegging for bruk av sykkel og el-biler

* Et referansebygg er en bygning av samme størrelse i kvadratmeter BRA og med de samme funksjonene som det prosjekterte. Referansebygget har en geometri som en skoeske, et romprogram tilpasset bygningskategorie og standard materialvalg basert på erfaringer om av hva som er de “vanligste” materialtypene i de ulike byggekategoriene. I tillegg har referansebygget en teknisk kvalitet som tilfredsstiller forskriftskravene og som er lokalisert som et gjennomsnitt av det relevante bo- og arbeidsmarkedet.

Fullstendig klimagassnotat for Veitvet skole finnes under  Mer informasjon. 

Areal og transport

Veitvet skole ligger i nærheten av kollektivtransport, bare 5 minutters gange fra T-banestasjonen og med gode gang- og sykkelveiforbindelser.  I prosjektet har det vært fokus på å begrense antall parkeringsplasser for bil og legge til rette for ladestasjoner for el-biler. 

Tilrettelegging for bruk av sykkel med 132 parkeringsplasser under tak med god belysning, garderober med dusjanlegg og oppgradering av gang- og sykkelvei vil kunne bidra til å redusere bilbruk. Hele skoleområdet er omkranset av grønne, vegetasjonsrike områder.

Skolebygningene og skolegården er utformet for å ta i mot elever og ansatte som kommer langs gangveien fra vest. Eksisterende gang- og sykkelvei leder frem til skolen. Sykkelvei for raskere syklister/dagpendlere er lagt om slik at den går langs veien på utsiden av vollen. Sykkelparkering er fordelt ved skolebyggets innganger og ved Veitvetveien sentralt i anlegget.

Energi

Veitvet skole tilfredsstiller kravene til passivhusstandard i henhold til NS 3701. Prosjektet oppnår også energikarakter A. Fjernvarme benyttes til all oppvarming.

Bygningens varmetap er begrenset til et minimum gjennom en integrert designprosess der både bygningsform (formfaktor), glassarealer, U-verdier og kuldebroer er optimalisert. Lekkasjetallet for bygget ble målt til n50 = 0,3 omsetninger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell, noe som er vesentlig bedre enn kravet til passivhus satt i NS 3701. 

Oppvarmet BRA er minimert ved å plassere skole og flerbrukshall i samme bygg. Inneklima, temperaturforhold, luftemuligheter og dagslys i plassering og utforming av bygningskroppen er vektlagt. Energieffektiv belysning, ventilasjonsanlegg, styringssystemer og energioppfølgingssystem bidrar også til lavt energibruk.

Konstruksjoner og materialbruk

Klimagassregnskap.no er benyttet aktivt i valg av materialer og løsninger. Ulike prinsipper for valg av bæresystem og materialer er testet ut for å redusere klimagassutslippene. Det er gjort en kost/nytte-vurdering av alternative løsninger. 

Følgende materialer er valgt:

 • Gulv på grunn og fundamenter av lavkarbonbetong
 • Bærende søyler av stål (resirkuleringsgrad ikke avklart)
 • Bærende søyler og dragere av tre i øverste etasje (plan 3)
 • Dekker av HD-elementer
 • Tretak (lett-tak)
 • Avstivende veggskiver av betong
 • Bindingsverkvegger av tre i flerbrukshall med spilepanel inne
 • Gips med høy resirkulert andel
 • Fasader av trepanel
 • Trevinduer med aluminiumsbeslag

Løsningen ivaretar lyd-, akustikk- og brannmessige fordeler ved bruk av betong i etasjeskillere. Tre er benyttet der det er mulig. På takene er det brukt sedumplanter som gjør taket levende og skaper sterke fargevariasjoner i de ulike årstidene. Det er i stor grad benyttet lette klimavegger, innervegger og tak for å redusere klimagassutslipp. I hele prosjektperioden har det vært høyt fokus på bruk av miljøvennlige produkter, med nødvendig miljødokumentasjon. 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 8789 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 840 elever.
(skole og flerbrukshall)
Bruttoareal (BTA): 11424 m²
Bruksareal (BRA): 9933 m²
Oppvarmet bruksareal: 8789 m²
Antall beboere/brukere: 840
Glassandel av bruksareal: 15,2 %
Kompakthetsfaktor: 0,221m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 10,7 5,6 5,6 -
Materialbruk 13,8 5,6 5,6 -
Transport 13,4 9,3 9,7 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap.no v3, tilhørende utslippsfaktorer. Beregnet CO2-besparelse totalt tonn CO2: 7217,5

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energiforbruk: Energiforbruk skolebygg (NS 3031/NS3701):
Netto energibehov:63,5/53,2 kWh/m² år. Levert energi: 62,5/52,5 kWh/m² år

Energiforbruk idrettsanlegg (NS 3031/NS3701):
Netto energibehov: 100/94,6 kWh/m² år. Levert energi:110/104,1 kWh/m² år
Energikilder: Fjernvarme og elektrisitet. I tillegg elektrisitet fra solceller tilsvarende drift av en til to elbiler.
Beregnet netto energibehov: 73 kWh/m²/år (NS3031)
62 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 76 kWh/m²/år (NS3031)
65 kWh/m²/år (NS3700/3701)

ENERGIPRODUKSJON

Kjøleproduksjon: 23400 kWh/m²/år
Elektrisitetsproduksjon: 3000 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3700/3701

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 81 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 450 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 420 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 280 MNOK. Prosjektstøtte Enova: 3,3 MNOK.
Kvadratmeterpris (kun bygg): 24510 kr/m²
Merkostnader Energi: 1280 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 3300000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Veitvetveien 17, 0596 Oslo
Sted/bydel: Bjerke bydel
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2011 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg
Bygningskategori (TEK): Skolebygning
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701) , BREEAM Very Good
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Forhandlet konkurranse
Entrepriseform: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS
Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): Skanska Norge AS
Universell utforming: Link Arkitektur AS
Rådgivere: Brekke & Strand Akustikk AS, Skanska teknikk, Rambøll. Kunstnerisk utsmykning: Alexander Stav & Lars Skjelbreia, Erik Pirolt, Heidi Marie Wien og Kine Lillestrøm.
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa