Flere søkemuligheter

Kontorbygg med passivhusstandard

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 19.04.2013

Det er bygget nytt kontorbygg i fire etasjer med standard som passivhus i Tønsberg, der bergvarmepumper i sin helhet besørger oppvarming og kjøling av tekniske installasjoner.

Korte fakta

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  • Arealforbruk: 10065 m2 (oppvarmet BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Vinkelbygget er gjennomført som et fullklimatisert moderne kontorbygg med fleksible løsninger for enkelt å kunne tilpasse seg leietagernes behov i dag og i fremtiden. Dagens eiere har gjennom hele prosjektperioden hatt en klar strategi på å gjennomføre prosjektet som et lavenergibygg med passivhusstandard for å sikre lavest mulig energikostnader i hele byggets levetid. Denne argumentasjonen er benyttet aktivt i forbindelse med markedsføringen av bygget til potensielle leietagere. HELFO er største leietaker som leier omlag 7200m2.

Det er i planleggingen lagt stor vekt på universell utforming, energiøkonomi og fleksible løsninger. Bygget er realisert med egen energisentral med termiske energibrønner for lagring av varme / kulde og akkumulatortanker. Dette i samspill med et bygg som har lavt varmetap og god solavskjerming gjør at bygget ikke skal ha behov for spisslast eller kjøling utover det som kan hentes med varmepumpeanlegget.

Eiendommen Kjelleveien 21 ligger sentralt til ved hovedinnfartsåren til Tønsberg og bestod opprinnelig av eldre "sliten" bebyggelse. Utbyggingen innebar at deler av bygningsmassen på tomten måtte rives for å gi plass til nybygget. “Vinkelbygget” har blitt et moderne fullklimatisert kontorbygg på fire etasjer med underliggende kjelleretasje for parkering, teknisk rom og fullklimatiserte arkivarealer. Tekniske rom forøvrig er lagt på tak over 4 etg. Totalareal er 12 583 m2, derav 10065 m2 er oppvarmet.

Økonomi og finansiering

Prosjektet hadde et totalbudsjett på 230,98 MNOK. Merkostnaden for økt energistandard i forhold til kravene i teknisk forskrift er beregnet til 14,4 MNOK. Total byggekostnad er beregnet til 22984 kr pr m2 oppvarmet BRA, som inkluderer merkostnader på 1432 kr/m2. Prosjektet mottok NOK 1 509 750 i støtte fra Enova.

Energi

Det er etablert en egen fleksibel energisentral for oppvarming og kjøling med 3 stk varmepumper som henter/ leverer energi fra 24 borehull (energibrønner) på tomta med dybder på ca 300m.  Dette gir nødvendig oppvarmingsenergi til bygget i den kalde årstiden og kjølekapasitet når det er kjølebehov. I tillegg er det montert en elektrokjel for spisslastdekning og som backup.

Varmepumpene er dimensjonert for å dekke 100% av byggets effektbehov både til oppvarming og kjøling.  I overgangsperioden vår og høst benyttes energibrønnene til frikjøling.  Det betyr at temperaturen i energibrønnene da er så lav at det kan veksles direkte mot byggets kjølesystem uten bruk av varmepumpene som kjølemaskiner. Dersom temperaturen i energibrønnene blir høyere enn byggets kjølesystem (dvs ca 6 -8°C) fungerer varmepumpene som kjølemaskiner. Det er mulig med samtidig oppvarming og kjøling. (Bygget kan ha varmebehov mens det samtidig er behov for kjøling til f.eks datarom etc). Ved kjøledrift vil all varme som hentes ut av bygget føres ned i energibrønnene.

Energisentralen leverer oppvarming til radiator i bygget, tappevann og ventilasjonsluften. Samlet tilgjengelig kapasitet til oppvarming fra varmepumpene er ca 480kW. Energisentralen leverer kjøling til ventilasjonsluften og datarom. Samlet tilgjengelig kapasitet til kjøling er på ca 525kW.

Bygget har 5 stk ventilasjonsaggregater med en samlet luftmengdekapasitet på ca 100.000 m3/h. Alle kontorer og møterom, samt kantine er utstyrt med VAV-regulering (Variabel Air Volum) og tilstedværelsesføler. Dette gjør at ventilasjonsluftmengden tilpasses til enhver tid. Aggregatene har roterende varmegjenvinnere med temperarturvirkningsgrad på over 80%.

Bygningskonstruksjon

Bygget er pelefundamentert til fast grunn og hele kjelleren er utført i vanntett plasstøpt betong. Bæresystem i overliggende etasjer består av søyler og dragere av stål, mens etasjeskillene er bygget av prefabrikerte hulldekkeelementer.

Det er gjort omfattende tiltak i hele konstruksjonen for nå energimålene. Yttervegger er isolert slik at beregnet U-verdi er på 0,12 W/m2K og vinduer på 0,8W/m2K. Det er særlig vektlagt å finne gode løsninger ved etasjeskillene mot yttervegg for å minimalisere kuldebroene. Yttertak er isolert slik at U-verdien blir på 0,10 W/m2K.

Byggentreprenøren var i byggeperioden pålagt en utvidet kontroll av yttervegger og tak med termografering og tetthetsmålinger, deriblant stikkontroller fra tiltakshaver. Det var spesielt omfattende kontrollrutiner for å overvåke byggingen med hensyn til energi og tetthetskravene. Det ble bl.a. gjennomført termografering, trykktesting og 3-partskontroll av kritiske konstruksjoner.

Yttervegg ble prøvebygget i skala 1:1 for å kvalitetssikre løsningene og trene håndverkerne for å sikre om at kravene ble oppnådd. Det ble også lagt opp til omfattende samarbeid med leietagerne for å finne optimale løsninger både når det gjelder leietagers egen drift , klima, belysning mm. for å oppnå energiklassifiseringen. Største leietaker HELFO hadde utarbeidet egen detaljert kravspesifikasjon som ble lagt til grunn.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10065 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 10969 m²
Oppvarmet bruksareal: 10065 m²

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 100 kWh/m2 år. Levert energi: 68 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og standard klima). Prosjektrapport 42
Energikilder: Varmepumpe (vann - vann) (besørger all oppvarming/kjøling), Elektrokjel med vannbåren varme (spisslast, backup)
68 % levert elektrisitet av totalt netto energibehov.
Beregnet netto energibehov: 100 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 68 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

SINTEF Prosjektrapport 42

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 19,1 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 10,5 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 15,1 kWh/m²/år
Pumper: 1,9 kWh/m²/år
Belysning: 15,7 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 18,8 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 13,8 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 230,98 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 22984 kr/m²
Merkostnader Energi: 1432 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 1509750 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Kommune: Tønsberg
Prosjektperiode: 2011 - 2012
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: HE-Kjelleveien AS
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): BA-tec AS
Spesialrådgiver energi: Norconsult AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBr)
Hovedentreprenør: Bermingrud Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse Enova (BA-tec AS)
Faktaark Vinkelbygget (BA-tec AS)

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund på oppdrag for Enova.