Flere søkemuligheter

Et energi- og miljøvennlig kontorbygg med en markant profil langs Bergen stasjon.

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 20.03.2018

På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate er det oppført et kontorbygg på 15.000 kvadratmeter. Bygget er delt i tre fløyer som er på henholdsvis fire, fire og syv etasjer over kjellerplan og har en tydelig identitet i bybildet samtidig som det er godt tilpasset de historiske omgivelsene og har høye miljøambisjoner.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS | Wiberg AS Arkitektur & plan | CS interior design AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2016
  • Arealforbruk: 11869 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 550 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Dark green) , BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Kontorbygget ligger innerst i Zander Kaaes gate og tett opptil sporene ved Bergen jernbanestasjon. Tomten er lang og smal og har en sentral beliggenhet med umiddelbar nærhet til alle kommunikasjons- og servicetilbud. Prosjektet er del av en omfattende transformasjon og oppgradering av stasjonsområdet og bidrar til en positiv byutvikling av et tidligere bakgårdspreget sted. Bygget er tilpasset det historiske miljøet som gir området sitt særpreg og har tilført stasjonsområdet en oppgradering både estetisk og innholdsmessig.

Tomten har to tydelige sider med ulik henvendelse. En urban og historisk byside mot nordøst og det åpne sporområdet med en mer industriell karakter mot syd og vest. Kontorbygningen har fått en karakteristisk t-form, gitt av stedets forutsetninger og den smale tomten, med tre fløyer som møtes og flettes sammen i et sentralt knutepunkt.

Mot bysiden ligger bygningens to lave fløyer, nord- og østfløyen, på fire etasjer og danner er avklart byrom i Zander Kaaes gate. Bygningen er her skalert ned for å harmonisere med det historiske bygningsmiljøet rundt. Der østfløyen ligger stod det tidligere et velferdsbygg for NSB. Mot sporsiden skyter bygningens høyeste fløy, sørfløyen med syv etasjer over kjellerplan, ut i en skarp, høyreist kileform som markerer både selve jernbanestasjonen og den større landskapsmessige portalen inn mot byens sentrum.

Bygningens overordnede volum er definert av lyse granittkledde fasader med vertikale vindusslisser. De tre fløyenes overlappende volumkonstellasjon er forsterket av en inntrukket mørk metallfasade. Arealet rundt kontorbygget er opparbeidet med materialer av høy kvalitet og med universell utforming.

Det er lagt stor vekt på å skape likeverdige arbeidsplasser. Fellesfunksjoner som møterom, stillerom og sosiale soner er plassert sentralt ved inngangspartiet og i den midtre delen av kontoretasjene. Kontorene ligger langs fasadene og det er benyttet enten/både landkapskontor eller cellekontor avhengig leietager. Bygningens interiør har en varm materialpalett, som en kontrast til bygningens mer kjølige ytre fasader, og karakteriseres av et gyllent trapperom og utstrakt bruk av eik.

Byggets kjelleretasje rommer parkeringsplasser, sykkelparkeringsplasser, tekniske rom og lager for byggets brukere. Prosjektet inngår i fortettingen rundt Bergen Stasjon som et ledd i å styrke dette som et kollektivknutepunkt og det er lagt opp til at alle ansatte skal benytte kollektive transportmidler som tog, buss og trikk til og fra jobb.

Prosjektet er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good og er utført etter passivhusstandard og energimerket med energikarakter A.

Prosess

Prosjektet er utført som totalentreprise.
Byggherre: ROM Eiendom AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Prosjektledelse: Prodecon AS
Totalentreprenør: Lab Entreprenør AS
Detaljprosjekt startet opp med Klp og Konkurransetilsynet som leietakere.

Struktur for planløsning og interiør er utarbeidet med stor grad av fleksibilitet for å kunne tilfredsstille de ulike leietakernes behov, også med mulighet for ombygging / tilpasning over tid. Miljømålsetningen har fra start vært sertifisering etter BREEAM-NOR standard Very Good, og passivhusstandard med energikarakter A.

Sweco Norge AS har hatt ansvaret for bygningsfysikk og BREEAM-AP i prosjektet.
Granittfasade er utført av Naturstein Montering AS (NSM).
Metallfasade er utført av Os blikk og fasade AS.

Klimavegg og innvendige tømrerarbeider, skillevegger, kontorfronter og himling, samt innvendig kledning i trapperom er utført av Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS.

Byggestart var i januar i 2014. På byggeplassen kunne det ikke spuntes på vanlig måte siden grunnen var full av eksisterende tekniske føringer som høyspentkabler og VA-ledninger. Det ble derfor laget en skreddersøm med delvis rørspunt, graveskråninger og betonglodd for å holde på massene rundt byggegropen. Bygging så tett mot jernbanen gjorde at kjøreledninger måtte kobles ut på dagtid da råbygget ble ført opp. De to sporene nærmest bygget er fjernet og infrastrukturen i bakken under bygget er lagt om.

Grunnen bestod av leire, silt og gamle kaier. Forurensete masser fra tomten er kjørt til deponi. Under gravingen ble det funnet levninger fra 40 personer. De ble tatt hånd om av Akasia på en verdig måte, og ligger på en ny kirkegård på Bønes.

Entreprenør har valgt å organisere byggeplassen som «Grønn Byggeplass» med fokus på å gjennomføre en miljøriktig produksjon som dekker tiltak innen byggeplass og kontordrift. Bygget ble også oppført som et rent-tørt-bygg. Kontorbygget ble overlevert i mai 2016.

Erfaringer

Halvårsrapport etter første driftshalvår viste at bygningen vil kunne driftes slik at krav til energimerke A, <=85 kWh/m3, tilfredsstilles.

Økonomi

Total prosjektkostnad 580 millioner kroner, ink. leietakertilpasninger, tomt og mva.
Entreprisekostnad: 370 millioner kroner eks. mva.
Kvadratmeterpris: 31 174 kroner.
Enova tilskudsmiddler: 5 millioner kroner.

Energi

Kontorbygget har oppnådd BREEAM very good. Det er prosjektert og ført opp etter TEK10 med passivhus standard. Bygget er i energiklasse A.

Hoveddel av oppvarming er løst med varmepumper. Prosjektet er også tilkoblet fjernvarmenett og dette fungerer som supplement og spisslast. Ventilasjonsanlegget skal la seg styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det er gjennomsnitt 83 % varmegjenvinning. Det skal sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Bygget har energioppfølgingssystem (EOS) med formålsdelt energimåling. Det er 30 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling per time på under 0,5.

Nøkkeltall for energibruk:

  • Beregnet strømforbruk mindre enn 51,3 kWh/kvm.
  • Beregnet bruk av fossil energi er 0 kWh/m2 i direkte forbruk.
  • Beregnet produksjon av fornybar energi er 15,2 kWh/kvm.
  • Beregnet vannforbruk er ca. 4,8 m3/person/år (antatt forbruk estimert ut i fra tilsvarende prosjekt).

Energiforsyning er supplert med to varmepumper. Disse er plassert under terreng ifb. nedkjøringsrampe som en integrert del av utomhusareal.

Tomten er langstrakt og smal, noe som gir stor overflate for bygningsvolumet. Det har slik vært viktig med godt isolerte vegger og nøye gjennomgang av totalt glassareal og kuldebrobudsjett. Det er benyttet utvendig solavskjerming, type zip-screen levert av Vental.

Eksponerte betongdekker ved inntrukket himling i planenes randsone mot fasade bidrar til varmemagasinering og redusert energiforbruk.

Bygget er bygd iht. «Rent, tørt bygg (RTB)» -prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger. Det har også vært et tydelig miljøfokus på byggeplassen som innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen. Miljøfokusert byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen, med redusert energibruk, helse og miljøbevisste materialvalg, løsninger for støv og forurensning og håndtering av avfall. Videre skal byggeplassene tilfredsstille et visst antall tilleggstiltak, der disse velges etter det som er mest hensiktsmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter.

Konstruksjon og materialbruk

Bærende system er utstøpte stålsøyler og prefabrikkerte hulldekker i betong. Deler av bygget står på 140 stålkjernepeler, som er inntil åtte meter lange. Rørspunt var nødvendig for å holde på masser mot Lungegårdsbakken og står igjen.

I tillegg til kjeller er også trappesjakter plasstøpt. Bærende konstruksjon over bakken består av stål og 11.300 kvadratmeter hulldekker. Det er sedum på taket over fløyene mot nord og øst. Fasadene er kledd med lys granitt og mørke metallkassetter. Vinduene er smale og går fra gulv til himling. Det er granitt på gulvet i lobbyen, tepper i korridorer og kontorer. Det er gulv av industriparkett i felleskantinen og belegg i Konkurransetilsynets kantine. Kontorlokalene har systemhimlinger av metall og systemvegger. Det er 30 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling per time på under 0,5. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen, og støvmålinger ble utført for å kontrollere at renholdet var godt nok.

Miljøvennlige produkter og materialer er valgt og dokumentert(EPD) iht. krav for BREEAM-NOR Very Good. Det er stilt krav om materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer er det også stilt krav til emisjonstester for avgassing.

Det er også fokusert på å tilrettelegge for gode fasiliteter for resirkulering av avfall ved drift med kildesortering av minst 12 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.

Store deler av bygningens takareal er lagt med sedum.

Areal og transport

Prosjektet ligger i direkte tilknytning til kollektivknutepunktet Bergen stasjon og Bystasjonen, med kort vei til tog, buss, bybane(trikk) og flybuss. 

Prosjektet har totalt kun 17 p-plasser (alle lokalisert i kjeller). Det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel med 141 Sykkelparkeringsplasser i kjeller, samt et mindre antall på terreng. Det er tilrettelagt for vedlikehold av sykler med egen service- og spyleplass i kjeller ifb. sykkelparkeringen.

Arealet rundt bygget opparbeides med materialer av høy kvalitet og med universell utforming. 

Universell utforming

Prosjektet er gjennomført iht. TEK 10 mht. UU. Hele bygget er universelt utformet og arealet rundt kontorbygget er opparbeidet med materialer av høy kvalitet og med universell utforming. Det er lagt stor vekt på å skape likeverdige arbeidsplasser. Bygningen har en tydelig struktur. Heis og hovedtrapp er sentralt plassert, og gangbaner og logistikkarealer er utformet slik at det skal være lett og orientere og bevege seg rundt i bygningen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 11869 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 550 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 14886 m²
Bruksareal (BRA): 13859 m²
Oppvarmet bruksareal: 11869 m²
Antall beboere/brukere: 550
Glassandel av bruksareal: 19,8 %
Kompakthetsfaktor: 0,314m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Dark green)
Energiforbruk: Netto energibehov: 74 kWh/m2 år. Levert energi: 81 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe luft-vann, Fjern-/nærvarmeanlegg (Fjernvarme benyttet som spisslast / backup.)
Beregnet netto energibehov: 74 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 81 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 8,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5,6 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 13,1 kWh/m²/år
Pumper: 1,5 kWh/m²/år
Belysning: 12,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 25,1 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 3 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 52,1 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 8,5 kWh/m²/år
Fjernvarme: 4,7 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,16 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 83 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 300 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 300 m
Parkeringsplasser: 1,1 (pr. 1000 m²)
0,03 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 10 (pr. 1000 m²)
0,27 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 370 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 31174 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 5000000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen
Sted/bydel: Bergenhus
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS | Wiberg AS Arkitektur & plan | CS interior design AS
Prosjektledelse (PL): ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom | Prodecon AS
Miljørådgiver: Sweco Norge AS
Spesialrådgiver energi: Sweco Norge AS
Universell utforming: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Rådgivere: Konstruksjonsteknikk AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA) | Tore Eide AS
Hovedentreprenør: LAB Entreprenør AS | Caverion AS
Byggeledelse: LAB Entreprenør AS
Underentreprenører: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS, Os Blikk og Fasade AS, Naturstein Montering AS (NSM)
Viktige miljøprodukter: Murai 60HT, Miba AS (Varmepumpe)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

News in Nordic Architecture, Forfatter/redaktør Marianne Ibler, Archipress M

KILDER

Caverion / Halvårsrapport energiforbruk Bergen stasjon øst
SWECO Norge AS / BSØ - Energimerke (SIMIEN Energimerke, 08.04.2014)
SWECO Norge AS / BSØ - Årssimulering (SIMIEN Resultater årssimulering, 26.03.2014)

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.