Kysten er klar, mener Riksantikvaren

Hvordan skal verneverdig kulturmiljø langs kysten bevares, og samtidig tilrettelegges for bærekraftig bruk? Riksantikvaren har laget en strategi, som nå sendes ut på høring.

Hvordan skal verneverdig kulturmiljø langs kysten bevares, og samtidig tilrettelegges for bærekraftig bruk? Riksantikvaren har laget en strategi, som nå sendes ut på høring.

Notheng på en liten holme, vann rundt. Foto.

I Baldersheim i Bjørnafjord utenfor Bergen ligger en liten holme med dette nothenget fra 1950-tallet. Vernemyndighetene vurderer nå om dette er et kulturminne som bør vernes for fremtiden.

Foto: Olav Åsvang
>

Riksantikvaren har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet laget et forslag til bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Nå sendes forslaget ut på høring, melder direktoratet i en pressemelding.

– Kulturminne og kulturmiljø langs kysten er blant våre viktigste norske identitetsmarkører, sier Linda Veiby avdelingsdirektør i direktoratets samfunnsavdeling, som ønsker seg så mange innspill som mulig.

– Det er flere hensyn som skal tas i utformingen av en slik strategi, og alt fra frivillige lag og foreninger til privatpersoner, næring og reiseliv vil vi ha stor nytte av å høre fra, sier Veiby.

>

Økt bolyst og sirkulærøkonomi

Landets kyst har en rik kulturhistorie og et stort mangfold av kulturmiljø, men endringer i demografi, næringsliv og klima gjør bevaring utfordrende, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

Et strategisk samarbeid mellom aktører langs kysten skal sørge for å se bevaring, bruk og utvikling i sammenheng, heter det videre. 

Målet er å finne gode, langsiktige løsninger for bevaring og bærekraftig bruk og forvaltning, der kulturarven skal tas i bruk og integreres i samfunnsutviklingen på en god måte. Dette gir økt bolyst, flere muligheter for næringsutvikling og bidrar til god ressursbruk og sirkulærøkonomi, mener direktoratet.

Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger.

Foto: Trond A. Isaksen / Riksantikvaren

Linda Veiby, avdelingsdirektør i samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren.

Foto: Riksantikvaren

Frist 2. mai

Riksantikvaren har laget et forslag til tre deltema, som er prioriterte områder innenfor kystens kulturmiljø. De tre deltemaene er sjøveien, naustet og ferie og fritidsliv. 

Arbeidet hittil har inkludert kunnskapsinnhenting og medvirkningsprosesser, og strategien som nå sendes på høring er basert på funn i dette arbeidet. 

Torsdag 11. april arrangerer Riksantikvaren et digitalt møte om bevaringsstrategien for kystens kulturmiljøer. 

Høringsfristen er 2. mai 2024. Les mer på Riksantikvarens nettsider.

>
>
>