– Trenger en brobygger

Først Indre Østfold, så Ullensaker og Lillestrøm. Til sommeren også Moss. Byarkitekt-rollen brer om seg på ulikt vis i flere gamle Viken-kommuner.

Først Indre Østfold, så Ullensaker og Lillestrøm. Til sommeren også Moss. Byarkitekt-rollen brer om seg på ulikt vis i flere gamle Viken-kommuner.

Byplanlegger i Moss kommune, Philip Dixon Sandberg, jobber med hvor og hvordan en ny byarkitekt skal jobbe kommunen. 

Foto: Lotte Olsen Jessa/Moss Kommune
>

Mens Oslo fremdeles er i tenkeboksen når det gjelder byarkitekt, skjer det ting i kommunene rundt hovedstaden. I 2023 etablerte nemlig både Lillestrøm og Ullensaker stillinger som byarkitekter, mens man i Moss denne våren jobber med å forberede en stillingsutlysning for ny byarkitekt i kråkebyen.

Byarkitekten i Bergen er foreløpig kanskje byarkitekten med stor B. Trondheim og Stavanger har etablert liknende roller. Men nå kommer altså Østlandet etter.

For sør og øst for Oslo strekker det seg nå nærmest et slags belte av byarkitekter. I 2018 ansatte gamle Askim kommune Therese Øijord som byarkitekt. Etter kommunereformen i 2020 ble hun byarkitekt for storkommunen Indre Østfold.

Målet for stillingen er blant annet å bidra til «helhetstenking rundt byutvikling basert på en bred forståelse av arkitektur». 

– Det er spennende at det kommer flere byarkitekter. Det virker som det er en del ambisiøse og offensive lokalpolitikere som er bakgrunnen for dette – i kommuner som opplever en del vekst, eller har ambisjoner for vekst – og ønsker å forvalte dette på en god måte, sier byarkitekt-veteran Øijord i Indre Østfold til Arkitektur.

Men hva er det med denne byarkitekt-farsotten i Indre-Viken? 

>

Vekker gammel stilling 

Moss skal etter planen lyse ut byarkitektstilling i løpet av sommeren. I Moss hadde de en byarkitekt fra 1970-tallet og helt frem til 2020. Byarkitekten var da leder for plan- og byggesak, slik vi kjenner rollen fra historien.

Denne tittelen ble imidlertid nettopp historie etter at Rygge slo seg sammen med Moss i 2020. Etter fjorårets kommunevalg bestemte imidlertid politikerne seg for å gjenopprette funksjonen.

Byplanlegger i Moss kommune, Philip Dixon Sandberg, har fått jobben med å utarbeide et forslag for hvordan en ny byarkitekt skal plasseres i kommunesystemet. 

– Politikerne har ikke definert hva stillingen skal inneholde av mandater, arbeidsoppgaver eller hvor i hierarkiet stillingen skal opprettes. Dette jobber vi nå med å gjøre klart før stillingen utlyses, forteller Sandberg.

 

Dronefoto av Moss.

Moss sett fra dronenes blikk. Byen skal vokse og løse store infrastrukturutfordringer de neste tiårene. Da trengs det en byarkitekt, mener politikerne. 

Foto: Sondre Aune

– Kan bygge broer

Moss har komplekse utfordringer å bryne seg på knyttet til byvekst. Her er det mange paradokser og målkonflikter, forteller Sandberg.

Både jernbane og riksvei krysser byens sentrum, mens nærheten til Oslo vil skape en folkevekst i indre by på mellom 10 og 15 000 innbyggere de neste tiårene. 

– Moss er en by som trenger tenkning på overordnet strategisk nivå, på ulike nivåer og i parallelle tidslinjer. Det er en utfordring at kommunens avdelinger for utvikling, planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold har sine verdenssyn og spesialiserte siloer, uten at man klarer å bygge broer og læring mellom disse. En byarkitekt kan ta den rollen, sier byplanleggeren. 

Inspirert av Bergen

Sandberg har allerede utarbeidet et forslag som er oversendt ledergruppen i kommunen. Her har Sandberg anbefalt en modell som ligner på den Bergen valgte da de opprettet Byarkitekten som egen etat i 2017. 

– For Moss mener jeg det er naturlig å se til Bergensmodellen. I mitt forslag blir byarkitekten en egen enhet under kommunedirektøren og direktør for kommunalområde plan, miljø og teknikk, forteller Sandberg. 

Han har lest rapporten fra Asplan Viak, som evaluerte Byarkitekten i Bergen i 2023, innspillene i forbindelse med en mulig opprettelse av byarkitekt i Oslo og lyttet til byarkitekten i Indre Østfold om hennes posisjon i kommunen.

Sandberg vil ha en fri aktør: 

– Slik jeg ser det er det viktig at denne stillingen er fritatt fra klassisk byggesaksbehandling. Ellers blir det fort utydelig hva byarkitekten har som funksjon. Er det da noe poeng med en byarkitekt, hvis hen ikke skal jobbe med relasjoner og sammenhenger i byveven eller skape oppmerksomhet rundt ulike åpne diskusjoner i kommunen om arkitektur og byutvikling?

Rødt trehus og andre trehus ligger langs en gate med flere trær og lyktestolper. Foto.

Ullensaker kommune har opprettet en egen byarkitektstilling for å tiltrekke seg arkitektene. Her Storgata i Jessheim. 

Foto: Stein Westengen

Hugget ut stillingen 

I september ble også arkitekt John Luna ansatt som første byarkitekt i Ullensaker kommune. For plan- og næringssjef Åge Vebostad handlet innretningen av denne stillingen om å sende et signal til arkitektbransjen om at kommunen har behov for arkitektkompetanse. 

– Når vi bygger byer og tette steder, som vi gjør en del av i Ullensaker, så stilles vi overfor særskilte utfordringer. I erkjennelsen av dette, valgte vi å hugge ut stillingen som en byarkitekt-stilling. Det handlet om at vi ønsket en profil på stillingen for å tiltrekke oss arkitektene, forteller Vebostad til Arkitektur. 

Også Lillestrøm har ansatte byarkitekt. Der er det arkitekt Halvor Kloster som besitter stillingen. Lillestrøm kommune har ikke svart på våre henvendelser i denne omgang, men opplyste i november 2023 at Kloster var ansatt som byarkitekt.

Åge Vebostad. Foto.

Åge Vebostad er plan- og næringssjef i Ullensaker kommune. I Ullensaker finner vi både kommunesenteret Jessheim og Gardermoen lufthavn. 

Foto: Ullensaker kommune

Ønsker å vekke bransjen

Byarkitekt-stillingen i Ullensaker er kun én person ansatt i kommunens planavdeling. Det er dermed ikke en egen etat, som i Bergen. Likevel er tanken at byarkitekten i Ullensaker på sikt skal ha en faglig sentral rolle for alt som har med byplanlegging og byutvikling å gjøre.

Initiativet kom fra kommunens egen planavdeling, ikke fra politisk hold. 

– Signalet til bransjen fra oss er at arkitekter trengs i kommunene og at de er attraktive for oss. Stillingen er dermed også ment som en wake up call til arkitektbransjen. Vi ser at bransjen også har en pågående debatt og ønsker flere arkitekter i kommunene. Det er en veldig fornuftig debatt, fordi i alle utbyggingsspørsmål er kommunene en aktør man må forholde seg til. Vebostad er trygg på at kommunene kan tilby arkitekter interessante arbeidsoppgaver, med et mangfold og en bredde som er ganske unik for kommunene.

– Er dere inspirert av de andre byarkitektstillingene i regionen? 

– Vi har ikke sett til Indre Østfold og Lillestrøm, men selvfølgelig blitt inspirert av at store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger fikk slike stillinger. Vi kunne søkt etter en byplanlegger også, men vi ville spesifisere at vi mener alle kommuner bør ha arkitektkompetanse innomhus. Kommuner kan tilby forferdelig spennende oppgaver som arkitekter kan løse med sine briller og kompetanse, spesielt innen det formmessige og hvordan fysisk utforming påvirker folks liv.

>
>
>