Vigsnæs+Kosberg++ dømt til å betale erstatning

Arkitektkontoret må betale erstatning til entreprenør etter å ha valgt fasadekledning som ikke oppfylte brannkrav.

Arkitektkontoret må betale erstatning til entreprenør etter å ha valgt fasadekledning som ikke oppfylte brannkrav.

Bankveien-prosjektet i Asker sentrum stod ferdig i 2021, da det ble oppdaget at fasadematerialet ikke var etter brannkravene. Kledningen måtte derfor byttes, og dette var arkitektens feil, mente entreprenøren. I Oslo tingrett ble Vigsnæs+Kosberg++ dømt til å betale for byttet, samt saksomkostninger.

Foto: Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
>

Vigsnæs+Kosberg++ arkitekter og Gjensidige forsikring er i Oslo tingrett dømt til å betale 8 679 960 kroner i erstatning til entreprenør Bundebygg AS. I tillegg må de betale drøyt 900 000 kroner i saksomkostninger.

- Vi er skuffet over utfallet. Nå skal vi gjennomgå og analysere dommen, og deretter vurdere en eventuell anke, sier advokat Are Hunskaar, som representerte den tapende parten i tingretten, til Budstikka.

Til Arkitektur opplyser Alessandra Kosberg at det er Gjensidige som har håndtert erstatningskravet og at det er forsikringsselskapet som nå vurderer sammen med sin advokat om de skal anke dommen.

>

Oppfylte ikke brannkravene

Søksmål dreier seg om fasadekledningen på et av byggene som utgjør prosjektet Bankveien 10 i Asker sentrum. Bundebygg var totalentreprenør, mens Vigsnæs+Kosberg hadde ansvarsrett for arkitekturprosjektering. Arkitektkontorets valg av fasadekledning viste seg senere å ikke ha tilstrekkelig brannklassifisering, noe som medførte at kledningen måtte skiftes ut med en kledning som oppfylte brannkravene. Det er utgiftene til dette arkitektkontoret og forsikringsselskapet nå er dømt til å betale, i tillegg til saksomkostningene, etter at Bundebygg gikk til sak og krevde erstatning.

Ifølge dommen var det i februar 2021 det ble avdekket at den valgte og monterte fasadekledningen ikke oppfylte brannkravene. Lars Murstam, som er prosjektsjef i Bundebygg, hadde da nylig lest en artikkel i Byggeindustrien hvor det fremgikk at én royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt, samt at vanlig royalbehandlet kledning ikke hadde vært tredjepartstestet. Kledningen var derfor midlertidig nedklassifisert i påvente av tester. 

Under rettssaken bestred arkitektene og Gjensidige at det forelå noen prosjekteringsfeil, og mente de hadde utført sine oppgaver i henhold til den inngåtte avtale, at det verken forelå ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng mellom den anførte feil og tapet som Bundebygg krevde erstattet.

Ingen tvil, ifølge dommen

I dommen slår retten fast at Vigsnæs+Kosberg++s prosjektering ikke ble utført i samsvar med partenes avtale, og at kravet til forsvarlig handlemåte og aktsomhet ikke ble overholdt. «Vigsnæs+Kosberg++s manglende vurdering og spesifisering av brannkrav i forbindelse med valg av fasadekledning var uaktsom og utgjør en erstatningsbetingende prosjekteringsfeil», heter det i dommen.

Ifølge dommen etterlater samlet bevisførsel «ingen tvil om at det var Vigsnæs+Kosberg som skulle stå for valg av kledning, og at det var deres prosjekteringsfeil som førte til at det ble bestilt og montert fasadekledning som ikke oppfylte brannkravene».

«Ikke i samsvar med god faglig standard»

Arkitektene anførte ifølge dommen at de uansett ikke handlet i strid med brannkravene fordi det fantes en royalkledning på utførelsestidspunktet som oppfylte brannkravene, og det er i denne forbindelse vist til en brosjyre for Møre Royal. Retten finner det imidlertid klart at arkitektene ikke kan høres med dette. «Det ble ikke valgt en kledning fra Møre Royal. Som det fremgår ovenfor valgte arkitektkontoret derimot Alvdal Royal Klar, og det er på det rene at denne kledningen ikke oppfylte brannkravene», heter det i dommen.

«Retten finner derfor at prosjekteringsoppdraget heller ikke ble utført i samsvar med god faglig standard, og at det foreligger en uriktig oppfyllelse av avtalen», heter det i dommen.

Det er ifølge dommen utelukkende arkitektenes mangelfulle undersøkelser og prosjektering som førte til at det ble bestilt og montert en fasadekledning som ikke oppfylte brannkravene. 

Ikke dømt for trappeløsning

Under rettssaken har Vigsnæs+Kosberg++ subsidiært gjort gjeldende at erstatningsansvaret må bortfalle eller settes ned som følge av at Bundebygg har medvirket til tapet, etter å ha opptrådt uforsvarlig som totalentreprenør, prosjektleder og prosjekteringsleder, blant annet ved å ikke sørge verken for at brannkravene ble videreformidlet til sin underentreprenør eller at leverandørprosjekteringen ble kontrollert mot brannrapporten. 

Dette avviser imidlertid retten, som påpeker at arkitektkontoret var kontraktsrettslig forpliktet til å utføre en fullverdig prosjektering av fasaden, og at prosjekteringen er bestemmende for utførelsen. «Bundebygg hadde ikke rimelig grunn til å tro at Vigsnæs+Kosberg++ ikke hadde hensyntatt eller vurdert angjeldende funksjonskrav», ifølge dommen. 

Bundebygg krevde også erstatning for en trappeløsning til hems som de mente ikke oppfylte gjeldende forskriftskrav, men dette kravet førte ikke fram i tingretten.

>
>
>